Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
За лексемами агресії і нетолерантності постає воля комунікантів і “своє” розуміння моральних цінностей та принципів, як і поняття свободи спілкування та справедливості. Рівень свідомості реципієнта, мовця – неоднаковий: він регулює максималізацію або мінімалізацію добору комунікативних засобів. Максимальний рівень некоректності висловлювань у соціальних мережах подекуди сягає правопорушень адміністративного характеру – статті 173 КУпАП. Окремо зауважено про технологію впливу на масову свідомість спеціально сформованих агентів – ботоферм, які продукують у кожній обговорюваній темі агресивні реакції спротиву на певні пропозиції позитиву у суспільному житті. Основна мета такого інформаційного продукту – маніпуляції свідомістю субʼєкта, переорієнтування його на несприйняття будь-яких державницьких ідей, спроба схилити населення до недовіри до держави, зруйнувати феномен коректності у взаємодії “населення – влада”, посіяти незадоволеність, розвинути невпевненість. Руйнівна конфліктність і відверте протиборство особливо агресивно вербально реалізовується у воєнному конфлікті – війну РФ в Україні, а також у піднятих проблемах історичної проблематики – приналежність Україні територій (Крим, Донбас), її культурно-історичних артефактів, мови та її національних особливостей тисячолітнього походження. Актуалізується “імператив толерантності” в теоретичній сфері, виховній та просвітницькій. Важлива нормалізація розгляду справ, які стосуються образ.
Behind the tokens of aggression and intolerance is the will of communicators and “their” understanding of moral values and principles, as well as the concept of freedom of communication and justice. The level of consciousness of the recipient, the speaker – is different: it regulates the maximization or minimization of the choice of communication tools. The maximum level of incorrectness of statements on social networks sometimes reaches administrative offenses – Article 173 of the Code of Administrative Offenses. The technology of influencing the mass consciousness of specially formed agents – bot farms, which produce in each discussed topic aggressive reactions of resistance to certain proposals of the positive in public life. The main purpose of such an information product is to manipulate the subject’s consciousness, reorient it to the rejection of any state ideas, try to persuade the population to distrust the state, destroy the phenomenon of correctness in the interaction “population – power”, sow dissatisfaction, develop insecurity. Destructive conflict and open confrontation are especially aggressively verbally realized in the military conflict – the Russian war in Ukraine, as well as in the raised issues of historical issues – Ukraine’s territories (Crimea, Donbass), its cultural and historical artifacts, language and its national features of millennial origin. The “imperative of tolerance” in the theoretical sphere, educational and enlightening is actualized. It is important to normalize the consideration of cases involving insults.
Description
Keywords
агресія, нетолерантність, інтеракція, мова ненависті, насильство, інформаційна війна, aggression, intolerance, interaction, hate speech, violence, information war
Citation
Токарська А. Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства / Антоніна Токарська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 32–36.