Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці

Abstract

Розглянуто логістичні аспекти ефективного управління витратами енергетичних ресурсів у комунальній економіці, а також сучасні перспективи щодо вирішення проблем енергоефективності у комунальному секторі українських міст, окремі аспекти фінансового та інформаційного ресурсного забезпечення проектів з енергоефективності у муніципальному менеджменті. Такий шлях сприятиме оптимізації витрат у сфері муніципального енергоменеджменту, вирішенню окремих соціальних та громадських завдань муніципальними інституціями у містах України. Запропоновано окремі логістичні рішення щодо зменшення енергетичних витрат у комунальній економіці. Такий підхід допоможе розробити та удосконалити програмне забезпечення процесів енергоефективності у муніципальному менеджменті. Розглянуто окремі етапи ефективного енергоменеджменту на муніципальному рівні. Наведено приклади впровадження інформаційних систем управління енерговикористанням (на прикладі деяких міст України та, зокрема, м. Львова). Наведено причини недостатньо швидкого впровадження енергозбережних проектів, а також перешкоди для здійснення цих процесів. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації та розвитку персоналу.
In this article considered logistic aspeсts and innovation of reduсe energy costs, modern perspectives of desigion energy efficiency problems. Some aspeсts of finans and information resourses for energy efficiency projects are considered. This way helps for optimization of budget expens for municipal energy management. This approach helps to desigion some social problems, some community tasks of municipal institutions in Ukrainian cities. In thе article logistics decisions regarding reduction of energy costs in municipal economic are considered. This approach helps to application of information and computing system for municipal finans and energy management, optimization of planning and expensing of municipal budget. The some stages of effective energy management at a municipal level are considered. Logistic aspeсts and innovation of reduse energy costs are considered on the example of the different Ukrainian cities and city of Lviv. Some obstacles for realization of these processes are considered. The stages of information and computing system implеmеntation of effective energy management at a municipal level are done. In the article some software tools for municipal energy monitoring, energy management are considered. Implеmеntation different computing system and software tools has a good resalts at a municipal level. This way helps for optimization of energy servisies, reformation of energy market. Different information computing system and some software tools for municipal energy resoursies monitoring at the energy management are considered. This approach helps to change some positive reformation of energy market, alteration and optimization the norms of energy resoursies. This article are conducted by research personnel and research staff, professional grows of personnel. Works of the energy servisies companies in the Ukrainian energy market are propose.

Description

Keywords

енергоменеджмент, муніципальна економіка, енерговитрати, energy management, municipal economic, energy costs

Citation

Копець Г. Р. Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці / Г. Р. Копець, А. В. Дзюбіна, О. М. Урікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 88–93.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By