Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці

dc.citation.epage93
dc.citation.issue863
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
dc.citation.spage88
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorКопець, Г. Р.
dc.contributor.authorДзюбіна, А. В.
dc.contributor.authorУрікова, О. М.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-05-17T13:09:40Z
dc.date.available2018-05-17T13:09:40Z
dc.date.created2017-06-20
dc.date.issued2017-06-20
dc.description.abstractРозглянуто логістичні аспекти ефективного управління витратами енергетичних ресурсів у комунальній економіці, а також сучасні перспективи щодо вирішення проблем енергоефективності у комунальному секторі українських міст, окремі аспекти фінансового та інформаційного ресурсного забезпечення проектів з енергоефективності у муніципальному менеджменті. Такий шлях сприятиме оптимізації витрат у сфері муніципального енергоменеджменту, вирішенню окремих соціальних та громадських завдань муніципальними інституціями у містах України. Запропоновано окремі логістичні рішення щодо зменшення енергетичних витрат у комунальній економіці. Такий підхід допоможе розробити та удосконалити програмне забезпечення процесів енергоефективності у муніципальному менеджменті. Розглянуто окремі етапи ефективного енергоменеджменту на муніципальному рівні. Наведено приклади впровадження інформаційних систем управління енерговикористанням (на прикладі деяких міст України та, зокрема, м. Львова). Наведено причини недостатньо швидкого впровадження енергозбережних проектів, а також перешкоди для здійснення цих процесів. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації та розвитку персоналу.
dc.description.abstractIn this article considered logistic aspeсts and innovation of reduсe energy costs, modern perspectives of desigion energy efficiency problems. Some aspeсts of finans and information resourses for energy efficiency projects are considered. This way helps for optimization of budget expens for municipal energy management. This approach helps to desigion some social problems, some community tasks of municipal institutions in Ukrainian cities. In thе article logistics decisions regarding reduction of energy costs in municipal economic are considered. This approach helps to application of information and computing system for municipal finans and energy management, optimization of planning and expensing of municipal budget. The some stages of effective energy management at a municipal level are considered. Logistic aspeсts and innovation of reduse energy costs are considered on the example of the different Ukrainian cities and city of Lviv. Some obstacles for realization of these processes are considered. The stages of information and computing system implеmеntation of effective energy management at a municipal level are done. In the article some software tools for municipal energy monitoring, energy management are considered. Implеmеntation different computing system and software tools has a good resalts at a municipal level. This way helps for optimization of energy servisies, reformation of energy market. Different information computing system and some software tools for municipal energy resoursies monitoring at the energy management are considered. This approach helps to change some positive reformation of energy market, alteration and optimization the norms of energy resoursies. This article are conducted by research personnel and research staff, professional grows of personnel. Works of the energy servisies companies in the Ukrainian energy market are propose.
dc.format.extent88-93
dc.format.pages6
dc.identifier.citationКопець Г. Р. Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці / Г. Р. Копець, А. В. Дзюбіна, О. М. Урікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 88–93.
dc.identifier.citationenKopets H. R. Logistic aspekts energy costs мanageмent in мunicipal econoмic / H. R. Kopets, A. V. Dziubina, O. M. Urikova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 88–93.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41216
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
dc.relation.references1. Бауерсокс Доналд Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауерсокс, Дейвид Дж. Клосс. – М.: ЗАО “ОЛИМП-БИЗНЕС”, 2001. – 640 с.
dc.relation.references2. Мескон М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
dc.relation.references3. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
dc.relation.references4. Воробйов Ю. М. Управління ресурсами підприємства / Ю. М. Воробйов, Б. І. Холод. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
dc.relation.references5. Хауз Р. В. Корпоративний маркетинг: навч. посіб. / Р. В. Хауз. – К.: Бліц-Інформ, 2004. – 429 с.
dc.relation.references6. Хейлінгтон Дж. Корпоративний менеджмент: навч. посіб. / Дж. Хейлінгтон, Р. Аманді. – К.: Бліц-Інформ, 2003. – 212 с.
dc.relation.references7. Карий О. І. Фактори, що впливають на розвиток сучасних підприємств / О. І. Карий, В. І. Воськало, М. І. Бокало // Тези доп. наук.-практ. конфер. “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 7–9 жовтня 2004 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – С. 125.
dc.relation.references8. Копець Г. Р. Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ / Г. Р. Копець, Г. В. Рачинська, О. М. Урікова // Тези доп. наук.-практ. конфер. “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 27–28 квітня 2017 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – С. 161.
dc.relation.references9. Копець Г. Р.Інформаційні технології в системі обліково-аналітичного за- безпечення енергоменеджменту об’єктів комунального господарства / Г. Р. Копець, Т. А. Копець // Тези доп. наук.-практ. конфер. “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 20–22квітня 2007 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – С. 103–104.
dc.relation.references10. Нікбах Е. Фінанси: пер. з англ. / Е. Нікбах, А. Гроппелі. – К.: Основи, 1993. – 246 с.
dc.relation.references11. Котляров А. В. Анализ подходов к оценке окупаемости проектов по внедрению информационных технологий // Материалы МНПК “Современные информационные и электронные технологии” (Одесса, 18–22 мая 2009 р.). – С. 68.
dc.relation.references12. htpp://www.enefcities.org.ua.
dc.relation.referencesen1. Bowersox Donald J. Logistics. The integrated supply chain / Donald J. Bowersox, David J. Kloss. – Moscow: ZAO “OLYMP-BUSINESS”. – 2001. – 640 p.
dc.relation.referencesen2. Meskon M. H. Fundamentals of management: TRANS. from English / M. H. Meskon, M. Albert, F. Hedouri. – Moscow: “Business”, 1992. – 702 p.
dc.relation.referencesen3. Thompson A. A. Strategic management. The art of development and implementation of the strategy / A. A. Thompson, A. Dzh. Strickland. – Moscow: Banks and exchanges, YUNITI, 1998. – 576 p.
dc.relation.referencesen4. Vorobyev Yu. M. Enterprise Resource Planning / Yu. M. Vorobyev & B. I. Holod – Kyiv: “Center of educational literature”, 2004. – 288 p.
dc.relation.referencesen5. House G. V. Corporate marketing. – K.: Fundamentals: Proc. allowance / G. V. House. – K.: Blitz-Inform, 2004. – 429 p.
dc.relation.referencesen6. Heilongtan J. Corporate management: Textbook. allowance / John. Heilongtan, R. Amandy. – K.: Blitz-Inform, 2003. – P. 212.
dc.relation.referencesen7. Karyy O. I. Factors influencing the development of modern enterprises / O. I. Karyy, V. I. Voskalo, M. I. Bokalo // Abstracts. Sciences.-pract. Conf. “Marketing and logistics in management system”. – Lviv, October 7–9, 2004 – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic – P. 125.
dc.relation.referencesen8. Kopets G. R. Accounting and analytical support for management of budgetary institutions / G. R. Kopets, G. V. Rachynska, O. M. Uricova // Abstracts. Sciences.-pract. cover. “Accounting and analytical support systems of enterprise management”. – Lviv, 27-28 April 2017. – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic. – P. 161.
dc.relation.referencesen9. Kopets G. R. Information technologies in the system of accounting and analytical support of energy management utilities / G. R. Kopets, T. A. Kopets // Abstracts. Sciences.-pract. conf. “Accounting and analytical support systems of enterprise management”. – Lviv, 20–22 квітня 2007. – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic. – P. 103–104.
dc.relation.referencesen10. Nikbah E. Finance. Translation from English / E. Nikbah, A. Groppely. – K.: The Basics, 1993. – 246 p.
dc.relation.referencesen11. Kotlyarov A. V. Analysis of approaches to the assessment of the projects on introduction of information technologies // Materials of international scientific-practical conference “Modern information and electronic technologies”. – Odessa, May 18–22, 2009. – P. 168.
dc.relation.referencesen12. htpp://www.enefcities.org.ua.
dc.rights.holder©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
dc.rights.holder© Копець Г. Р., Дзюбіна А. В., Урікова О. М., 2017
dc.subjectенергоменеджмент
dc.subjectмуніципальна економіка
dc.subjectенерговитрати
dc.subjectenergy management
dc.subjectmunicipal economic
dc.subjectenergy costs
dc.subject.udc658.26
dc.titleЛогістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці
dc.title.alternativeLogistic aspekts energy costs мanageмent in мunicipal econoмic
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n863_Kopets_H_R-Logistic_aspekts_energy_88-93.pdf
Size:
483.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n863_Kopets_H_R-Logistic_aspekts_energy_88-93__COVER.png
Size:
450.07 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: