Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанів

Abstract
На основі пентаеритриту, який є дешевим багатотоннажним продуктом, синтезо- вано дизаміщені оксетани. Отримані сполуки використано як вихідні речовини для синтезу нових поверхнево-активних речовин нейоногенного типу, які містять як гідрофобну складову кислотний залишок олеїнової кислоти, а гідрофільною складовою є поліетиленґліколевий фрагмент. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено та охарактеризовано фізико-хімічними константами. Досліджено поверхнево-активні властивості синте- зованих ПАР.
Disubstituted oxetanes based a large-tonnage product – pentaerythritol - were synthesized. The resulting compounds used as starting materials for the synthesis of new surfactants nonionic type which containing a hydrophobic component is acid residue of oleic acid, a hydrophilic component is fragment of polyethylene glycol. The impact of the reaction conditions on the yield and composition of the reaction products was studied. The structure of the compounds is confirmed and characterized by physical and chemical constants. The authors are study surface-active properties of obtained synthesized surfactants.
Description
Keywords
пентаеритрит, дизаміщені оксетани, поверхнево-активні речовини нейоногенного типу, олеїнова кислота, моноетиловий етер ПЕҐ, pentaerythritol, disubstituted oxetanes, surfactants of nonionic type, oleic acid, monoethyl polyethylene glycol
Citation
Боброва К. І. Синтез нейоногенних ПАР на основі дизаміщених оксетанів / К. І. Боброва, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 3–7.