Method of decision-making the proactive project management of organizational development

Abstract

Сучасні вимоги до конкурентоспроможності, особливо в провідних галузях промисловості, вимагають пріоритетного розвитку підприємств у енергетичному секторі. Проекти організаційного розвитку енергопостачальних компаній - складна проблема з різними технічними та організаційними компонентами, реалізація яких передбачає нетривіальні підходи та збільшення витрат. Тому для управління цими проектами доцільно використовувати проактивний підхід та розробляти спеціально адаптовані моделі та методи в межах активного управління. Щоб забезпечити прийняття рішень щодо управління проектом трансформації енергопостачальної компанії, необхідно розробити параметри, що забезпечують передбачуваність процесу впровадження проекту. Стан реалізації проекту оцінюється за вартістю показника - суми проектної роботи. В експериментальному дослідженні розглянуто продуктивність та ефективність проактивного управління проектом організаційного розвитку трансформації енергопостачальних компаній України для перевірки адекватності запропонованого методу. Отже, експериментальне дослідження доводить, що вирішення проблеми проактивного управління проектом організаційного розвитку на основі запропонованого методу полягає не у визначенні виявлених відхилень. Саме визначення їх величини та прийнятності з погляду досягнення мети проекту дає змогу встановити мінімальну верхню межу для відносних відхилень від усіх максимальних значень цільових функцій, отриманих у результаті вирішення, що ефективніше за відомі методи. Отже, запропонований спосіб сприяє розвитку спостережень за відхиленнями в області “хаотичної близькості”, їх ідентифікацією щодо фактичного стану системи та керованістю реалізації проекту розробленням відповідних заходів: стабілізації, балансування або маневрування для досягнення мети.
Modern requirements to competitiveness, especially in the leading industries, set the priority of the development of enterprises in the energy sector. Projecting the organizational development of power supplying companies are considered as a complex problem, which has the various technical and organizational components, the implementation of which involves non-trivial approaches and increased costs. Therefore, to manage these projects is advisable to use a proactive approach and develop the specially adapted models and methods within the proactive management. In order to ensure decision-making on the managing the power supplying company transformation project, it is necessary to develop the predictability of the parameters of the project implementation processes. The estimation of the status of the project implementation is carried out according to the value of the indicator: the amount of project work. In the experimental study, the productivity and effectiveness of the proactive managing the power supplying company transformation project in Ukraine are considered to check the the proposed method adequacy. Consequently, the experimental study proves that to solve the proactive managing problem of the organizational development project based on the proposed method is not to identify the detected deviations but to determine their magnitude and acceptability in terms of achieving the goal of the project, allows a minimum upper limit for relative deviations from all the maximum values of the target functions obtained as a result of the solution, that is more effective than the known methods. Thus, the proposed method improves development of observation of deviations in the field of “chaotic proximity”, their identification regarding the actual state of the system, and manageability of the project implementation by developing appropriate actions: stabilization, balancing or maneuvering for achieving the goal.

Description

Keywords

проактивне управління проектами, організаційний розвиток, прийняття рішень, енергопостачальна компанія, стратегія, проактивне керування, proactive project management, organizational development, decision-making, power supplying company, strategy, proactive managing

Citation

Method of decision-making the proactive project management of organizational development / M. Dombrowski, Z. Dombrowski, A. Sachenko, O. Sachenko // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 6. — No 1. — P. 14–20.