Принципи призначення покарання та загальні засади призначення покарання: співвідношення понять

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-01-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Стаття присвячена співвідношенню понять “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. У кримінальному праві паралельно використовуються поняття “загальні засади призначення покарання” та “принципи призначення покарання”. На перший погляд ці поняття здаються тотожними. Принципи часто визначають через загальні засади, і навпаки – загальні засади через принципи. Поширеною у юридичні літературі є позиція, згідно з якою загальні засади мають своїм джерелом окремий принцип призначення покарання чи їх сукупність. З такою думкою варто погодитись, але також необхідно додати, що попри те, що принципи виражаються та закріплюються загальними засадами, вони також знаходять свій вияв і в інших нормах. Розмежовуються згадані поняття й тим, що принципи призначення покарання пронизують увесь розділ КК, що стосується призначення покарання, а загальні засади закріплені в одній статті КК. Загальні засади застосовуються судом при призначенні покарання конкретній особі, а принципи призначення покарання спрямовують всю діяльність суду із призначення покарання. Правильною видається і позиція, закріплена у п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику призначення судами кримінального покарання” від 24 жовтня 2003 р. № 7 у редакції від 06.11.2009 р., відповідно до якої через загальні засади реалізуються принципи призначення покарання. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що принципи призначення покарання і загальні засади покарання не можна вважати синонімічними поняттями. Так, вони мають багато спільних рис і тісно пов’язані між собою, проте є ціла низка відмінностей, яка дозволяє стверджувати, що зазначені поняття є самостійними кримінально-правовими категоріями.
The article is devoted to the relationship between the concepts of “general principles of sentencing” and “principles of sentencing”. In criminal law, the concepts of “general principles of sentencing” and “principles of sentencing” are used in parallel. At first glance, these concepts seem identical. Principles are often defined through general principles, and vice versa – general principles through principles. Common in the legal literature is the position that the general principles have their source in a separate principle of sentencing or a combination thereof. This view should be accepted, but it should also be added that although the principles are expressed and enshrined in general principles, they are also reflected in other norms. These concepts are distinguished by the fact that the principles of sentencing permeate the entire section of the Criminal Code relating to sentencing, and the general principles are enshrined in one article of the Criminal Code. The general principles are applied by the court when sentencing a specific person, and the principles of sentencing guide all court activities on sentencing. The position enshrined in paragraph 1 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine “On the Practice of Criminal Punishment by Courts” of October 24, 2003 № 7 in the wording of November 6, 2009, according to which the principles of sentencing are implemented through general principles, also seems correct.. In conclusion, we can conclude that the principles of sentencing and the general principles of punishment can not be considered synonymous. Yes, they have many features in common and are closely related, but there are a number of differences that suggest that these concepts are independent criminal law categories.

Description

Keywords

правопорушення, покарання, принципи, кримінальна відповідальність, зако, offense, punishment, principles, criminal liability, law

Citation

Марисюк К. Принципи призначення покарання та загальні засади призначення покарання: співвідношення понять / Костянтин Марисюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 1 (33). — С. 176–180.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By