Регулювання в системі управління водопровідно- каналізаційними підприємствами

dc.citation.epage364
dc.citation.issue526 : Логістика
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage358
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorЛакіза, В. В.
dc.contributor.authorІванова, О. Б.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-12-04T09:31:52Z
dc.date.available2020-12-04T09:31:52Z
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.description.abstractВизначено основні чинники недосконалого формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення; завдання, що постають при вдосконаленні механізму їх регулювання; виведено найвагоміші причини підвищення та ключові моменти врегулювання цих тарифів; сформовано етапи регулювання тарифікації послуг, що надаються комунальними підприємствами, та надано рекомендації щодо їх реалізації.
dc.description.abstractThe main factors of incomplete tariffs’ formation on the water supply and drainage System service, tasks that appear in improvement mechanism of their regulating are determined; the most substantial reasons of raising and midpoints of given tariffs regulating are presented; the main stages of the regulating process of the services’ tarifflng, which are given by utilities are formed and recommendation according their realization are given.
dc.format.extent358-364
dc.format.pages7
dc.identifier.citationЛакіза В. В. Регулювання в системі управління водопровідно- каналізаційними підприємствами / В. В. Лакіза, О. Б. Іванова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 526 : Логістика. — С. 358–364. — (Логістичне та маркетингове управління).
dc.identifier.citationenLakiza V. V. Rehuliuvannia v systemi upravlinnia vodoprovidno- kanalizatsiinymy pidpryiemstvamy / V. V. Lakiza, O. B. Ivanova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 526 : Lohistyka. — P. 358–364. — (Lohistychne ta marketynhove upravlinnia).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55486
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 526 : Логістика, 2005
dc.relation.references1. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К, 2003.
dc.relation.references2. Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства. - Львів, 2000.
dc.relation.references3. Закон України “Про Загальнодержавну Програму водного господарства” від 17.01 2002 р. № 2988-ІП (із змінами, внесеними згідно із законом № 380-ІУ від 26.12.2002 р.) //Відомості Верховної Ради. - 2002. - №25. - С 172.
dc.relation.references4. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27.06.2001 р. № 139 3Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення” // Відомості Верховної Ради. - 2001. - №56. - С.37.
dc.relation.references5. Львівська обласна державна адміністрація. Управління житлово-комунального господарства, Корпорація ОКО // Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Львівської області. - Львів, 2004.
dc.relation.references6. Головченко О.О. Вдосконалення класифікації витрат на виробництво на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ) // Економіка: проблеми теорії та практики. -Д., 2002. -№ 144. - С.43-51.
dc.relation.references7. Онищук Г. Економіка житлово- комунального господарства: нові підходи у формуванні цінової і тарифної політики // Економіка України. - 2001. -№7. - С.22-28. (Управління економікою: теорія і практика).
dc.relation.references8. Історія тарифної реформи в Україні. // Програма агентства СІЛА з міжнародного розвитку. Аналітичний огляд. - 2002. -№2. - С.35-70.
dc.relation.referencesen1. Kuzmin O. Ye., Melnyk O. H. Osnovy menedzhmentu: Pidruchnyk, K, 2003.
dc.relation.referencesen2. Miziuk B. M. Systemni osnovy teorii ta instrumentarii menedzhmentu pidpryiemstva, Lviv, 2000.
dc.relation.referencesen3. Zakon Ukrainy "Pro Zahalnoderzhavnu Prohramu vodnoho hospodarstva" vid 17.01 2002 y. No 2988-IP (iz zminamy, vnesenymy zghidno iz zakonom No 380-IU vid 26.12.2002 y.) //Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2002, No 25, P. 172.
dc.relation.referencesen4. Nakaz Derzhavnoho komitetu budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovoi polityky vid 27.06.2001 y. No 139 3Poriadok formuvannia taryfiv na posluhy tsentralizovanoho vodopostachannia ta vodovidvedennia", Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2001, No 56, P.37.
dc.relation.referencesen5. Lvivska oblasna derzhavna administratsiia. Upravlinnia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva, Korporatsiia OKO, Prohrama reformuvannia ta rozvytku zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Lvivskoi oblasti, Lviv, 2004.
dc.relation.referencesen6. Holovchenko O.O. Vdoskonalennia klasyfikatsii vytrat na vyrobnytstvo na pidpryiemstvakh zhytlovo-komunalnoho hospodarstva (ZhKH), Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. -D., 2002. -No 144, P.43-51.
dc.relation.referencesen7. Onyshchuk H. Ekonomika zhytlovo- komunalnoho hospodarstva: novi pidkhody u formuvanni tsinovoi i taryfnoi polityky, Ekonomika Ukrainy, 2001. -No 7, P.22-28. (Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka).
dc.relation.referencesen8. Istoriia taryfnoi reformy v Ukraini., Prohrama ahentstva SILA z mizhnarodnoho rozvytku. Analitychnyi ohliad, 2002. -No 2, P.35-70.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
dc.rights.holder© Лакіза В. В., Іванова О. Б., 2005
dc.subject.udc658
dc.subject.udc644] (477)
dc.titleРегулювання в системі управління водопровідно- каналізаційними підприємствами
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2005n526_Lakiza_V_V-Rehuliuvannia_v_systemi_358-364.pdf
Size:
502.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2005n526_Lakiza_V_V-Rehuliuvannia_v_systemi_358-364__COVER.png
Size:
535.1 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: