Репрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту

Abstract

Оцінювання природної родючості ґрунту має важливе значення для соціально-економічної стабільності та розвитку кожної території. Мета: дослідження стосується методики розв’язання важливої соціально-економічної задачі – визначення індексу родючості ґрунтів. Методика дослідження. Під час дослідження використано методи теорії оцінювання якості ґрунтів, математичної статистики, польових та лабораторних досліджень числових значень, які формують оцінну вартість ґрунтів. Природну родючість ґрунту відображено п’ятьма найвагомішими групами факторів: морфологічними, фізичними, агрохімічними, фізико-хімічними та екологічними. Кожна група факторів може містити певну кількість окремих показників, які, на думку дослідників, найвпливовіші в оцінці цього типу ґрунтів. Якість ґрунту є складною природною функціональною системою, яку не можна визначити на основі безпосередніх вимірів, однак можна встановити з певним ступенем довіри, опрацювавши величини, які найповніше характеризують ґрунт. У зв’язку із цим розроблено низку методів та методичних підходів до їх визначення. Для оцінювання впливу кожного фактора або групи, з урахуванням значень окремих показників, розробляють спеціальну шкалу оцінок. З цією метою ми вибрали п’ятибальну шкалу оцінок. Наукова новизна полягає у тому, що, ґрунтуючись на відомих методах оцінювання якості ґрунтів, автори запропонували методичний підхід, який дає змогу не тільки визначити індекс якості ґрунтів та оцінити його точність але й встановити вплив окремих факторів на значення індексу. Результати: розроблені класифікація факторів, які визначають індекс якості ґрунтів, їх бальна оцінка та методика опрацювання бази даних практично застосовуються та підтверджені в експериментальних дослідженнях. Практична значущість: результатами можуть скористатись фахівці та експерти в галузі оцінювання ґрунтів для розроблення пропозицій та рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення питань адміністрування земельних ресурсів.
Assessment of the soil natural fertility is important in the socio-economic stability and development of each territory. Purpose: This study is devoted to the method of solving an important socio-economic problem - determining the soil fertility index. Research methodology. In the course of the research the methods of the theory of soil quality assessment, mathematical statistics, field and laboratory researches of the numerical values forming the estimated cost of soils are used. Natural soil fertility is represented by the five most important groups of factors: morphological, physical, agrochemical, physicochemical and environmental. Each group of factors may include a number of individual indicators that researchers believe are the most influential in assessing this type of soil. Soil quality is a complex natural functional system that cannot be obtained from direct measurements, but can be determined with a certain degree of confidence by processing the values that most fully characterize the soil. In this regard, a number of methods and methodological approaches to their definition have been developed. To this end, we have chosen a five-point rating scale, which makes it possible to assess each factor in a single evaluation system. The scientific novelty. Based on known methods of soil quality assessment, the authors propose a methodological approach that allows not only to assessthe determination of the soil quality index and its accuracy but also the influence of individual factors on the index value. Results: classification of the factors forming the soil quality index, their scores` assessment and methodology of database processing have been developed, and their practical application and confirmation have been found in experimental studies. Practical significance. This can be used by experts in the field of soil assessment to develop proposals and recommendations for public authorities and local governments to address land administration issues.

Description

Keywords

індекс, природна родючість, фактори, методи, оцінка, index, natural fertility, factors, methods, assessment

Citation

Перович Л. Репрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту / Лев Перович, Леся Перович, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 1(41). — С. 164–171.