Репрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту

dc.citation.epage171
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage164
dc.citation.volume1(41)
dc.contributor.affiliationПоліський національний університет
dc.contributor.affiliationІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationPolissia National University
dc.contributor.affiliationIvano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorПерович, Лев
dc.contributor.authorПерович, Леся
dc.contributor.authorМартинюк, Т.
dc.contributor.authorPerovych, Lev
dc.contributor.authorPerovych, Lecya
dc.contributor.authorMartyniuk, T.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-06-08T07:23:43Z
dc.date.available2023-06-08T07:23:43Z
dc.date.created2021-02-16
dc.date.issued2021-02-16
dc.description.abstractОцінювання природної родючості ґрунту має важливе значення для соціально-економічної стабільності та розвитку кожної території. Мета: дослідження стосується методики розв’язання важливої соціально-економічної задачі – визначення індексу родючості ґрунтів. Методика дослідження. Під час дослідження використано методи теорії оцінювання якості ґрунтів, математичної статистики, польових та лабораторних досліджень числових значень, які формують оцінну вартість ґрунтів. Природну родючість ґрунту відображено п’ятьма найвагомішими групами факторів: морфологічними, фізичними, агрохімічними, фізико-хімічними та екологічними. Кожна група факторів може містити певну кількість окремих показників, які, на думку дослідників, найвпливовіші в оцінці цього типу ґрунтів. Якість ґрунту є складною природною функціональною системою, яку не можна визначити на основі безпосередніх вимірів, однак можна встановити з певним ступенем довіри, опрацювавши величини, які найповніше характеризують ґрунт. У зв’язку із цим розроблено низку методів та методичних підходів до їх визначення. Для оцінювання впливу кожного фактора або групи, з урахуванням значень окремих показників, розробляють спеціальну шкалу оцінок. З цією метою ми вибрали п’ятибальну шкалу оцінок. Наукова новизна полягає у тому, що, ґрунтуючись на відомих методах оцінювання якості ґрунтів, автори запропонували методичний підхід, який дає змогу не тільки визначити індекс якості ґрунтів та оцінити його точність але й встановити вплив окремих факторів на значення індексу. Результати: розроблені класифікація факторів, які визначають індекс якості ґрунтів, їх бальна оцінка та методика опрацювання бази даних практично застосовуються та підтверджені в експериментальних дослідженнях. Практична значущість: результатами можуть скористатись фахівці та експерти в галузі оцінювання ґрунтів для розроблення пропозицій та рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення питань адміністрування земельних ресурсів.
dc.description.abstractAssessment of the soil natural fertility is important in the socio-economic stability and development of each territory. Purpose: This study is devoted to the method of solving an important socio-economic problem - determining the soil fertility index. Research methodology. In the course of the research the methods of the theory of soil quality assessment, mathematical statistics, field and laboratory researches of the numerical values forming the estimated cost of soils are used. Natural soil fertility is represented by the five most important groups of factors: morphological, physical, agrochemical, physicochemical and environmental. Each group of factors may include a number of individual indicators that researchers believe are the most influential in assessing this type of soil. Soil quality is a complex natural functional system that cannot be obtained from direct measurements, but can be determined with a certain degree of confidence by processing the values that most fully characterize the soil. In this regard, a number of methods and methodological approaches to their definition have been developed. To this end, we have chosen a five-point rating scale, which makes it possible to assess each factor in a single evaluation system. The scientific novelty. Based on known methods of soil quality assessment, the authors propose a methodological approach that allows not only to assessthe determination of the soil quality index and its accuracy but also the influence of individual factors on the index value. Results: classification of the factors forming the soil quality index, their scores` assessment and methodology of database processing have been developed, and their practical application and confirmation have been found in experimental studies. Practical significance. This can be used by experts in the field of soil assessment to develop proposals and recommendations for public authorities and local governments to address land administration issues.
dc.format.extent164-171
dc.format.pages8
dc.identifier.citationПерович Л. Репрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту / Лев Перович, Леся Перович, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 1(41). — С. 164–171.
dc.identifier.citationenPerovych L. Representativeness of determining the soil natural fertility index / Lev Perovych, Lecya Perovych, T. Martyniuk // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 1(41). — P. 164–171.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59210
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2021
dc.relation.ispartofModern Achievements of Geodesic Science and Industry, 2021
dc.relation.referencesArmenise, E., Redmile-Gordon, M. A., Stellacci, A. M.,
dc.relation.referencesCiccarece, A., Rubino, P., (2013). Developing a soil
dc.relation.referencesquality index to compare soil fitness for agricultural use
dc.relation.referencesunder different managements in the Mediterranean
dc.relation.referencesenvironment. Soil I Tillage Research, 130, рр. 91–98.
dc.relation.referencesFernandes J. C., Gamero C. A., Rodrigues J. G. L. , MirasAvolos J. M. (2011). Determination of the quality index
dc.relation.referencesof a Paleudult under sunflower culture and different
dc.relation.referencesmanagement systems. Soil and Tillage Research, 112: рр. 167–174.
dc.relation.referencesHans-Jorg Voqel and et. (2018). A systemic approach for
dc.relation.referencesmodeling soil functions. URL: https://doi.org/10.5194/soil-4-83-2018.
dc.relation.referencesKarlen D. L., Stott D. E. (1994). A framework for
dc.relation.referencesevaluating physical and chemical indicators of soil
dc.relation.referencesquality. In: Doran J. W., Coleman D. C., Bezdicek D. F.,
dc.relation.referencesStewart B. A., ed. Defining soil quality for a sustainable
dc.relation.referencesenvironment. Medison. WI: Soil Science Society of
dc.relation.referencesAmerica, pp. 53–72.
dc.relation.referencesMandual U. K., Ramachandran K., Sharma K., Satyam B.,
dc.relation.referencesVenkanna K., et al. (2011). Assessing Soil Quality in a
dc.relation.referencesSemiarid Tropical Watershed Using a Geographic
dc.relation.referencesInformation System. Soil Science Society of America
dc.relation.referencesJournal, 75: рр. 1144–1160.
dc.relation.referencesMukherjee A., Lalk (2014). Comparison of Soil Quality
dc.relation.referencesIndex Using Three Methods. PLOSONE 9(8):e105981.
dc.relation.referencesURL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105981.
dc.relation.referencesSoil quality – European Commission – Europa EU. URL:
dc.relation.referenceshttp:esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-erodibilityeurope.
dc.relation.referencesZornoza R., Mataix-Solera J., Guerrero C., Arcenegui V.,
dc.relation.referencesGarcia-Orenes F., et al. (2007). Evaluation of soil
dc.relation.referencesquality using multiple lineal regression based on
dc.relation.referencesphysical, chemical and biochemical properties. Science
dc.relation.referencesof The Total Environment, 378: рр. 233–237
dc.relation.referencesЄвсюков Т. Ю. (2014). Наукові підходи до ії особливо
dc.relation.referencesцінних земель. Землеустрій і кадастр, С. 26–51.
dc.relation.referencesПерович Л. М., Перович Л. Л., Мартинюк Т. В.,
dc.relation.referencesПересоляк Р. В. (2019). До питання визначення
dc.relation.referencesіндексу якості ґрунту в процесі будівництва
dc.relation.referencesавтомобільних доріг. Вісник ХНАДУ, вип. 86, т. 11, С. 49–52.
dc.relation.referencesЧорний С. Г. (2018). Оцінка якості грунтів: навч. посіб.
dc.relation.referencesМиколаїв: МНАУ, 233 с.
dc.relation.referencesToth G., Montanarella L., Rusco E. (2008). Soil quality in
dc.relation.referencesEU. Threats to soil quality in Europe, pp. 11–19.
dc.relation.referencesЯкість ґрунтів. Показники родючості:ДСТУ 4362 2004.
dc.relation.referencesК.: Держспоживстандарт України.-2004, 20 с.
dc.relation.referencesПерович Л. (2006). Розробка заходів по раціональному використанню і охороні земель Підлісківської сільської ради Долинського району
dc.relation.referencesІвано-Франківської області (г/д № 1504 від 24.08.2004 р.). Львів, 69 с.
dc.relation.referencesenArmenise E., Redmile-Gordon M. A., Stellacci A. M., Ciccarece A., Rubino P. (2013). Developing a soil quality index
dc.relation.referencesento compare soil fitness for agricultural use under different managements in the Mediterranean environment. Soil I Tillage
dc.relation.referencesenResearch, 130, рр. 91–98.
dc.relation.referencesenChornyi S. H. (2018). Otsinka yakosti hruntiv: navch. pos. [Assessment of soil quality]. Mykolaiv: MNAU, 233 р.
dc.relation.referencesenPerovych L. (2006). Development of measures for rational use and protection of lands of Pidliskivska village council
dc.relation.referencesenof Dolyna district of Ivano-Frankivsk region (g/d 501504 dated 24.08.2004). Lviv, 69 p.
dc.relation.referencesenFernandes J. C., Gamero C. A., Rodrigues J. G. L., Miras-Avolos J. M. (2011). Determination of the quality index of
dc.relation.referencesena Paleudult under sunflower culture and different management systems. Soil and Tillage Research, 112: рр. 167–174.
dc.relation.referencesenHans-Jorg Voqel and et. (2018). A systemic approach for modeling soil functions https://doi.org/10.5194/soil-4-83-2018.
dc.relation.referencesenKarlen D. L., Stott D. E. (1994). A framework for evaluating physical and chemical indicators of soil quality. In: Doran J. W.,
dc.relation.referencesenColeman D. C., Bezdicek D. F., Stewart B. A., ed. Defining soil quality for a sustainable environment. Medison. WI: Soil
dc.relation.referencesenScience Society of America, pp. 53–72.
dc.relation.referencesenMandual U. K., Ramachandran K., Sharma K., Satyam B., Venkanna K., et al. (2011). Assessing Soil Quality in a
dc.relation.referencesenSemiarid Tropical Watershed Using a Geographic Information System. Soil Science Society of America Journal, 75: рр. 1144–1160.
dc.relation.referencesenMukherjee A., Lalk (2014). Comparison of Soil Quality Index Using Three Methods. PLOSONE 9(8):e105981.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0105981.
dc.relation.referencesenSoil quality – European Commission – Europa EU. http:esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-erodibility-europe.
dc.relation.referencesenSoil quality. Fertility indicators: DSTU 4362 2004. K.: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2004, 20 p.
dc.relation.referencesenZornoza R., Mataix-Solera J., Guerrero C., Arcenegui V., Garcia-Orenes F., et al. (2007). Evaluation of soil quality
dc.relation.referencesenusing multiple lineal regression based on physical, chemical and biochemical properties. Science of The Total Environment,378: рр. 233–237.
dc.relation.referencesenYevsyukov T. Yu. (2014). Scientific approaches to its especially valuable lands. Land Management and Cadastre, pр. 26–51.
dc.relation.referencesenPerovych L. M., Perovych L. L., Martyniuk T. V., Peresolyak R. V. (2019). On the issue of determining the soil quality
dc.relation.referencesenindex in the process of road construction. Bulletin of the Kh NADU, Iss. 86, Vol. 11, рp. 49–52.
dc.relation.referencesenChorny S. G. (2018). Estimation of soil quality: textbook. Mykolaiv: MNAU, 233 p.
dc.relation.referencesenToth G., Montanarella L., Rusco E. (2008). Soil quality in EU.Threats to soil quality in Europe, pp. 11–19.
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5194/soil-4-83-2018
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0105981
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2021
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectіндекс
dc.subjectприродна родючість
dc.subjectфактори
dc.subjectметоди
dc.subjectоцінка
dc.subjectindex
dc.subjectnatural fertility
dc.subjectfactors
dc.subjectmethods
dc.subjectassessment
dc.subject.udc332.74
dc.titleРепрезентативність визначення індексу природної родючості ґрунту
dc.title.alternativeRepresentativeness of determining the soil natural fertility index
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2021v1_41__Perovych_L-Representativeness_of_164-171.pdf
Size:
893.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2021v1_41__Perovych_L-Representativeness_of_164-171__COVER.png
Size:
1.34 MB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.84 KB
Format:
Plain Text
Description: