Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar. 2. Coumarone-indene resins with epoxy groups

Abstract

З використанням легкої фракції кам’яно- вугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидил- метакрилату розроблений метод одержання інден-кума- ронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифе- нілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм’якшення ІКСЕ. Структура синтезованих ІКСЕ підтверджена ІЧ- та 1Н ЯМРспектроскопічними дослідженнями.
Coumarone-indene resins with epoxy groups (CIRE) have been obtained using light fraction of coal tar or fraction with the distillation range of 423–463 K based on it. Styrene and glycidyl methacrylate were used as modifiers. CIRE were synthesized via radical cooligomerization using monoperoxide derivative of dioxyphenylpropane diglycidyl ether (PO) as an initiator. Thermal stability of PO has been studied. The effect of initiator amount, reaction temperature and time on the yield and softening temperature of CIRE has been determined. The structure of the synthesized CIRE was confirmed by IR and 1H NMR spectroscopy.

Description

Keywords

інден-кумаронова смола, кам’яно- вугільна смола, стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакри- лат, пероксид, термоліз, ІЧ-спектроскопія, 1Н ЯМР- спектроскопія, coumarone-indene resin, coal tar, glycidyl methacrylate, styrene, peroxide, thermolysis, infrared spectroscopy, 1H NMR spectroscopy

Citation

Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar. 2. Coumarone-indene resins with epoxy groups / Michael Bratychak, Oresta Ripak, Jacek Namiesnik, Olena Shyshchak, Olena Astakhova // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2-18. — Vol 12. — No 1. — P. 93–100.