Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business

No Thumbnail Available

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Мета цього дослідження полягає в аналізі теоретичних основ управління фінансовою стійкістю підприємства та їх практичного застосування у сфері малого ресторанного бізнесу, удосконаленні методичних підходів і розробленні рекомендацій щодо формування концепції управління фінансовою стійкістю для подолання істотних проблем в умовах сьогодення. Використано методи: індукції, дедукції, теоретичного узагальнення, щоб з’ясувати сутність фінансової стійкості із позицій різних авторів та сформулювати узагальнювальне поняття, яке застосовано для визначення основоположних засад процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, його завдань, складових та послідовності їх використання під час формування концепції управління фінансовою стійкістю сучасного підприємства; спостереження, причиннонаслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для аналізу проблем вибору методики, на основі якої здійснюється розрахунок основних показників оцінки фінансової стійкості підприємства, а також інтерпретації одержаних даних, які доцільно використовувати для малого підприємства, порядку їх розрахунку та бажаної тенденції зміни, характеристики облікового забезпечення цього процесу; діалектичний, моделювання, узагальнення – для розроблення рекомендацій щодо удосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу. Доведено гіпотезу про те, що вдосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу дає можливість генерувати якісний інформаційний простір і достатні ресурси, щоб забезпечити високий ступінь його фінансової незалежності та стійкий фінансовий стан, за якого показники діяльності будуть покращуватися або не погіршуватися у разі зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. Із обґрунтуванням запропоновано реалізувати концепції управління фінансовою стійкістю підприємства, ураховуючи чинник часу в трирівневому вимірі: стратегічному, тактичному та оперативному. Зазначено, що у сучасних умовах підприємці у сфері малого бізнесу потребують освітніх й навчальноконсультативних послуг щодо управління фінансами, зокрема, їх фінансовою стійкістю, а найважливішим і найдоступнішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства у короткостроковому періоді є його система бюджетування. Результати цього дослідження становлять інтерес для малих підприємств ресторанного бізнесу, які вирішують питання управління фінансовою стійкістю в умовах карантину, адже карантин та пандемія коронавірусу (COVID-19) спричинили масштабний злам в економіці, змусивши цілі бізнес-структури пристосовуватися до нових, складніших реалій. Крім того, результати можуть допомогти у визначенні слабких сторін сфер маркетингу та фінансів; найпоширеніших причин банкрутства; внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість малого ресторанного бізнесу. Виділено особливості та обґрунтовано основні шляхи подолання можливих проблем управління фінансовою стійкістю малого ресторанного бізнесу. Це дослідження містить характеристику основних параметрів управління фінансовою стійкістю підприємства за рівнями управління; розкриває характерні риси сучасного малого ресторанного бізнесу та проблеми, які виникають під час управління його фінансовою стійкістю; подано пропозиції щодо забезпечення фінансової стійкості малого підприємства, а саме запропоновано звертати увагу на три основні складові: ефективність використання та примноження власного капіталу; забезпечення платоспроможності регулюванням величини та структури майна й капіталу підприємства; забезпечення ліквідності активів.
Purpose. The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of financial sustainability management and their practical application in the field of small restaurant business, improve methodological approaches and develop recommendations for the concept of financial sustainability management to overcome existing problems in today’s conditions. Design/methodology/approach. In the article the authors used the methods of induction, deduction, theoretical generalization to clarify the essence of financial stability from the standpoint of different authors and formulate a generalizing concept used to determine the basic principles of financial stability management, its tasks, components and the sequence of their application in the formation of the concept of managing the financial stability of a modern enterprise; observation, causation, description, specification, formalization – to analyze the problems of choosing the method on the basis of which the calculation of the main indicators of financial stability of the enterprise, as well as interpretation of the data to be used for small businesses, their calculation and the desired trend of change, the characteristics of the accounting support of this process; dialectical, modeling, generalization – to develop recommendations for improving the methodology and organization of the process of managing the financial stability of a small restaurant business. Conclusions. It is hypothesized that improving the methodology and organization of financial sustainability management of small restaurants allows to generate quality information space and sufficient resources to ensure a high degree of financial independence and a stable financial condition in which performance will improve or not deteriorate. changes in internal and external factors. It is proposed and substantiated to implement the concept of financial stability management of the enterprise taking into account the time factor in three levels: strategic, tactical and operational. It is noted that in modern conditions entrepreneurs in the field of small business need educational and training services for financial management, in particular, their financial stability, and the most important and most accessible element of financial stability of the enterprise in the short term is its budgeting system. Practical implications. The results of this study are of interest to small restaurant businesses that address financial sustainability management in quarantine, as quarantine and coronavirus (COVID-19) have caused large-scale economic upheaval, forcing entire businesses to adapt to new, more complex realities. In addition, the results can help identify weaknesses in marketing and finance; the most common causes of bankruptcy; internal and external factors that affect the financial stability of small restaurant business. The paper highlights the features and substantiates the main ways to overcome possible problems of managing the financial stability of small restaurant business. Originality/value. This study contains a description of the main parameters of managing the financial stability of the enterprise in terms of management levels; reveals the characteristics of modern small restaurant business and the problems that arise in the process of managing its financial stability; contains proposals to ensure the financial stability of a small enterprise, namely, it is proposed to pay attention to three main components: the efficiency of use and increase of equity; ensuring solvency by regulating the size and structure of property and capital of the enterprise; ensuring liquidity of assets.

Description

Keywords

фінансова стійкість, управління фінансовою стійкістю, оцінка фінансової стійкості, малий бізнес, ресторанний бізнес, Financial Stability, Financial Stability Management, Financial Stability Assessment, Small Business, Restaurant Business

Citation

Hembarska N. Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business / N. Hembarska, Kh. Danylkiv, L. Kvasnii // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління". — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 5. — No 1. — P. 1–14.