Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business

dc.citation.epage14
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"
dc.citation.spage1
dc.citation.volume5
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationДрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationDrohobych Ivan Franko State Pedagogical University
dc.contributor.authorГембарська, Н. Є.
dc.contributor.authorДанилків, Х. П.
dc.contributor.authorКвасній, Л. Г.
dc.contributor.authorHembarska, N.
dc.contributor.authorDanylkiv, Kh.
dc.contributor.authorKvasnii, L.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-02-14T12:20:30Z
dc.date.available2023-02-14T12:20:30Z
dc.description.abstractМета цього дослідження полягає в аналізі теоретичних основ управління фінансовою стійкістю підприємства та їх практичного застосування у сфері малого ресторанного бізнесу, удосконаленні методичних підходів і розробленні рекомендацій щодо формування концепції управління фінансовою стійкістю для подолання істотних проблем в умовах сьогодення. Використано методи: індукції, дедукції, теоретичного узагальнення, щоб з’ясувати сутність фінансової стійкості із позицій різних авторів та сформулювати узагальнювальне поняття, яке застосовано для визначення основоположних засад процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, його завдань, складових та послідовності їх використання під час формування концепції управління фінансовою стійкістю сучасного підприємства; спостереження, причиннонаслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для аналізу проблем вибору методики, на основі якої здійснюється розрахунок основних показників оцінки фінансової стійкості підприємства, а також інтерпретації одержаних даних, які доцільно використовувати для малого підприємства, порядку їх розрахунку та бажаної тенденції зміни, характеристики облікового забезпечення цього процесу; діалектичний, моделювання, узагальнення – для розроблення рекомендацій щодо удосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу. Доведено гіпотезу про те, що вдосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу дає можливість генерувати якісний інформаційний простір і достатні ресурси, щоб забезпечити високий ступінь його фінансової незалежності та стійкий фінансовий стан, за якого показники діяльності будуть покращуватися або не погіршуватися у разі зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. Із обґрунтуванням запропоновано реалізувати концепції управління фінансовою стійкістю підприємства, ураховуючи чинник часу в трирівневому вимірі: стратегічному, тактичному та оперативному. Зазначено, що у сучасних умовах підприємці у сфері малого бізнесу потребують освітніх й навчальноконсультативних послуг щодо управління фінансами, зокрема, їх фінансовою стійкістю, а найважливішим і найдоступнішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства у короткостроковому періоді є його система бюджетування. Результати цього дослідження становлять інтерес для малих підприємств ресторанного бізнесу, які вирішують питання управління фінансовою стійкістю в умовах карантину, адже карантин та пандемія коронавірусу (COVID-19) спричинили масштабний злам в економіці, змусивши цілі бізнес-структури пристосовуватися до нових, складніших реалій. Крім того, результати можуть допомогти у визначенні слабких сторін сфер маркетингу та фінансів; найпоширеніших причин банкрутства; внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість малого ресторанного бізнесу. Виділено особливості та обґрунтовано основні шляхи подолання можливих проблем управління фінансовою стійкістю малого ресторанного бізнесу. Це дослідження містить характеристику основних параметрів управління фінансовою стійкістю підприємства за рівнями управління; розкриває характерні риси сучасного малого ресторанного бізнесу та проблеми, які виникають під час управління його фінансовою стійкістю; подано пропозиції щодо забезпечення фінансової стійкості малого підприємства, а саме запропоновано звертати увагу на три основні складові: ефективність використання та примноження власного капіталу; забезпечення платоспроможності регулюванням величини та структури майна й капіталу підприємства; забезпечення ліквідності активів.
dc.description.abstractPurpose. The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of financial sustainability management and their practical application in the field of small restaurant business, improve methodological approaches and develop recommendations for the concept of financial sustainability management to overcome existing problems in today’s conditions. Design/methodology/approach. In the article the authors used the methods of induction, deduction, theoretical generalization to clarify the essence of financial stability from the standpoint of different authors and formulate a generalizing concept used to determine the basic principles of financial stability management, its tasks, components and the sequence of their application in the formation of the concept of managing the financial stability of a modern enterprise; observation, causation, description, specification, formalization – to analyze the problems of choosing the method on the basis of which the calculation of the main indicators of financial stability of the enterprise, as well as interpretation of the data to be used for small businesses, their calculation and the desired trend of change, the characteristics of the accounting support of this process; dialectical, modeling, generalization – to develop recommendations for improving the methodology and organization of the process of managing the financial stability of a small restaurant business. Conclusions. It is hypothesized that improving the methodology and organization of financial sustainability management of small restaurants allows to generate quality information space and sufficient resources to ensure a high degree of financial independence and a stable financial condition in which performance will improve or not deteriorate. changes in internal and external factors. It is proposed and substantiated to implement the concept of financial stability management of the enterprise taking into account the time factor in three levels: strategic, tactical and operational. It is noted that in modern conditions entrepreneurs in the field of small business need educational and training services for financial management, in particular, their financial stability, and the most important and most accessible element of financial stability of the enterprise in the short term is its budgeting system. Practical implications. The results of this study are of interest to small restaurant businesses that address financial sustainability management in quarantine, as quarantine and coronavirus (COVID-19) have caused large-scale economic upheaval, forcing entire businesses to adapt to new, more complex realities. In addition, the results can help identify weaknesses in marketing and finance; the most common causes of bankruptcy; internal and external factors that affect the financial stability of small restaurant business. The paper highlights the features and substantiates the main ways to overcome possible problems of managing the financial stability of small restaurant business. Originality/value. This study contains a description of the main parameters of managing the financial stability of the enterprise in terms of management levels; reveals the characteristics of modern small restaurant business and the problems that arise in the process of managing its financial stability; contains proposals to ensure the financial stability of a small enterprise, namely, it is proposed to pay attention to three main components: the efficiency of use and increase of equity; ensuring solvency by regulating the size and structure of property and capital of the enterprise; ensuring liquidity of assets.
dc.format.extent1-14
dc.format.pages14
dc.identifier.citationHembarska N. Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business / N. Hembarska, Kh. Danylkiv, L. Kvasnii // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління". — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 5. — No 1. — P. 1–14.
dc.identifier.citationenHembarska N., Danylkiv Kh., Kvasnii L. (2021) Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: "Problemy ekonomiky ta upravlinnia" (Lviv), vol. 5, no 1, pp. 1-14.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23939/semi2021.01.001
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57354
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління", 1 (5), 2021
dc.relation.references1. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. (1992). Основы менеджмента, 68 с.
dc.relation.references2. Друри К. (2005). Производственный и управленческий учет. Москва: ЮНИТИ, 476 с.
dc.relation.references3. Крамаренко Г. О. (2003). Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 224 с.
dc.relation.references4. Куцик В. І., Борисенко Н. В. (2009) Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умова. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, Вип. 19.13. Львів: РВВ НЛТУ України, С. 274–278.
dc.relation.references5. Лахтіонова Л. А. (2001). Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. Київ: КНЕУ, 387 с.
dc.relation.references6. Лісовий А. В., Чуницька І. І. (2010). Аналіз фінансових ресурсів як базис формування фінансового потенціалу. Бізнес-Навігатор, Спецвип. 21, С. 96–101.
dc.relation.references7. Мамонтова Н. А. (2001). Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення: автореферат дис.... канд. екон. наук. Київ, 24 с.
dc.relation.references8. Мних Є. В. (2003). Економічний аналіз: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 412 с.
dc.relation.references9. Партин Г. О., Дідух О. В. (2010). Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи. Науковий вісник НЛТУ України, Вип. 20.8, С. 275–279.
dc.relation.references10. Савицька Г. В. (2007). Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Знання, 662 с.
dc.relation.references11. Соловйова Н. І. (2004). Основні компоненти фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК, Ст. 7, С. 81–89.
dc.relation.references12. Стрішенець О. (2018). Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, № 3, С. 58–65. Available at: https://echas.eenu.edu. ua/index.php/ echas/article/view/367/313.
dc.relation.references13. Супрун Н. О. (2013). Сутність та зміст поняття управління фінансовою стійкістю підприємства. Управління розвитком, № 16, С. 69–72. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_29.
dc.relation.references14. Rajnoha R., Lesníková P., Korauš A. (2016). From Financial Measures to Strategic Performance Measurement System and Corporate Sustainability: Empirical Evidence from Slovakia. Economics and Sociology, Vol. 9, No. 4, pp. 134–152. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/8.
dc.relation.references15. Мартинюк В. М. (2011). Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі. Наука й економіка, № 4, С. 27–33.
dc.relation.references16. Шовкопляс Н. В. (2013). Аналіз підходів до визначення сутності поняття “фінансова стійкість підприємства”. Управління розвитком, № 15, С. 147–149.
dc.relation.references17. Нагорна І. В. (2016). Облікове забезпечення оцінки фінансової стійкості підприємства. Економіка і суспільство, № 3, С. 534–537.
dc.relation.references18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text.
dc.relation.references19. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: затверджені Наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. Available at: http://me.kmu.gov.ua.
dc.relation.references20. Семенов Г. А., Ярошевская О. В. (2011). Діагностика фінансово-економічного стану підприємства. Вісник економічної науки України, № 1 (19), С. 136–141. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/45786.
dc.relation.references21. Абрамова І. М. (2014). Управління запасом фінансової стійкості підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, № 2, С. 30–36. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_2_7.
dc.relation.references22. Бондаренко О. С. (2008). Методологічні основи управління оборотними активами підприємств. Інвестиції, № 4, С. 40–44.
dc.relation.references23. Плиса В. Й., Приймак І. І. (2009). Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: [монографія]. Львів: ННВК “АТБ”, 144 с.
dc.relation.references24. Малік Л. В., Павлова К. І. Проблеми фінансового планування та бюджетування. Наукові конференції.Available at: http://intkonf.org/malik-lv-pavlova-ki-problemi-finansovogo-planuvannya-ta-byudzhetuvannya/.
dc.relation.referencesen1. Meskon M. X., Albert M., Khedoury F. (1992). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], 68 р.
dc.relation.referencesen2. Drury K. (2005). Proyzvodstvennyi y upravlencheskyi uchet [Production and management accounting], 476 р.
dc.relation.referencesen3. Kramarenko H. O. (2003). Finansovyi analiz i planuvannia [Financial analysis and planning]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 224 p.
dc.relation.referencesen4. Kutsyk V. I., Borysenko N. V. (2009) Sut i analiz finansovo-ekonomichnoho stanu pidpryiemstva v suchasnykh umova [The essence and analysis of the financial and economic condition of the enterprise in modern conditions]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. Prats [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine: Coll. scientific and technical wash], No. 19.13. Lviv: RVV NLTU Ukrainy, рр. 274–278.
dc.relation.referencesen5. Lakhtionova L. A. (2001). Finansovyi analiz subiektiv hospodariuvannia [Financial analysis of business entities]: monohrafiia. K.: KNEU, 387 p.
dc.relation.referencesen6. Lisovyi A. V., Chunytska I. I. (2010). Analiz finansovykh resursiv yak bazys formuvannia finansovoho potentsialu [Analysis of financial resources as a basis for the formation of financial potential]. Biznes-Navihator [Business Navigator], No. 21, рр. 96–101.
dc.relation.referencesen7. Mamontova N. A. (2001). Finansova stiikist aktsionernykh pidpryiemstv i metody yii zabezpechennia [Financial stability of joint-stock enterprises and methods of its maintenance]: avtoreferat dys…. kand. ekon. nauk. Kyiv, 24 p.
dc.relation.referencesen8. Mnykh Ye. V. (2003). Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]: рidruchnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 412 p.
dc.relation.referencesen9. Partyn H. O. (2010). Osoblyvosti vplyvu osnovnykh chynnykiv na finansovu stiikist pidpryiemstva v umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy [Features of the influence of basic factors on the financial stability of the enterprise in the financial and economic crisis]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], No. 20.8, рр. 275–279.
dc.relation.referencesen10. Savytska H. V. (2007). Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of enterprise activity]. Kyiv: Znannia, 662 p.
dc.relation.referencesen11. Soloviova N. I. (2004). Osnovni komponenty finansovoi stiikosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The main components of financial stability of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, St. 7 [Economics of agroindustrial complex. Art. 7], рр. 81–89.
dc.relation.referencesen12. Strishenets O. (2018). Analitychnyi ohliad finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Analytical review of the financial stability of the enterprise]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University], No. 3, рр. 58–65. Retrieved from: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/367/313
dc.relation.referencesen13. Suprun N. O. (2013). Sutnist ta zmist poniattia upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva [The essence and content of the concept of financial stability management of the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom [Development Management], No. 16, рр. 69–72. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_29
dc.relation.referencesen14. Rajnoha, R., Lesníková, P., Korauš, A. (2016). From Financial Measures to Strategic Performance Measurement System and Corporate Sustainability: Empirical Evidence from Slovakia. Economics and Sociology,Vol. 9, No 4, pp. 134–152. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/8.
dc.relation.referencesen15. Martyniuk V. M. (2011). Metodolohichni pryntsypy upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstv torhivli [Methodological principles of financial stability management of trade enterprises]. Nauka y ekonomika [Science and Economics], No. 4, рр. 27–33.
dc.relation.referencesen16. Shovkoplias N. V. (2013). Analiz pidkhodiv do vyznachennia sutnosti poniattia “finansova stiikist pidpryiemstva” [Analysis of approaches to defining the essence of the concept of “financial stability of the enterprise”]. Upravlinnia rozvytkom [Development Management], No. 15, рр. 147–149.
dc.relation.referencesen17. Nahorna I. V. (2016). Oblikove zabezpechennia otsinky finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Accounting support for assessing the financial stability of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society], No. 3, рр. 534–537.
dc.relation.referencesen18. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku No. 25 “Finansovyi zvit subiekta maloho pidpryiemnytstva” [Regulation (standard) of accounting No. 25 “Financial report of a small business entity”], zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy [approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine], 25.02.2000, No. 39. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
dc.relation.referencesen19. Metodychni rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva, zatverdzheni Nakazom Ministerstva ekonomiky Ukrainy [Methodical recommendations on identifying signs of insolvency of the enterprise and signs of actions to conceal bankruptcy, fictitious bankruptcy or bringing to bankruptcy, approved by the Order of the Ministry of Economy of Ukraine]. No. 14 vid 19.01.2006 r. Retrieved from: http://me.kmu.gov.ua
dc.relation.referencesen20. Semenov H. A., Yaroshevskaia O. V. (2011). Diahnostyka finansovo-ekonomichnoho stanu pidpryiemstva [Diagnosis of the financial and economic condition of the enterprise]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy [Bulletin of Economic Science of Ukraine], No. 1(19), рр. 136–141. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45786
dc.relation.referencesen21. Abramova I. M. (2014). Upravlinnia zapasom finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Stock management of financial stability of the enterprise]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo [Foreign trade: economics, finance, law], No. 2, рр. 30–36. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_2_7
dc.relation.referencesen22. Bondarenko O. S. (2008). Metodolohichni osnovy upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstv [Methodological bases of current assets management of enterprises]. Investytsii [Investments], No. 4, рр. 40–44.
dc.relation.referencesen23. Plysa V. I., Pryimak I. I. (2009). Stratehiia zabezpechennia finansovoi stiikosti subiektiv hospodariuvannia v ekonomitsi Ukrainy [Strategy for ensuring the financial stability of economic entities in the economy of Ukraine],144 p.
dc.relation.referencesen24. Malik L. V., Pavlova K. I. Problemy finansovoho planuvannia ta biudzhetuvannia [Problems of financial planning and budgeting]. Naukovi konferentsii [Scientific conferences]. Retrieved from: http://intkonf.org/malik-lvpavlova-ki-problemi-finansovogo-planuvannya-ta-byudzhetuvannya/
dc.relation.urihttps://echas.eenu.edu
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_29
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text
dc.relation.urihttp://me.kmu.gov.ua
dc.relation.urihttp://dspace.nbuv.gov.ua/handle/
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_2_7
dc.relation.urihttp://intkonf.org/malik-lv-pavlova-ki-problemi-finansovogo-planuvannya-ta-byudzhetuvannya/
dc.relation.urihttps://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/367/313
dc.relation.urihttp://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45786
dc.relation.urihttp://intkonf.org/malik-lvpavlova-ki-problemi-finansovogo-planuvannya-ta-byudzhetuvannya/
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder©Hembarska N., Danylkiv Kh., Kvasnii L., 2021
dc.subjectфінансова стійкість
dc.subjectуправління фінансовою стійкістю
dc.subjectоцінка фінансової стійкості
dc.subjectмалий бізнес
dc.subjectресторанний бізнес
dc.subjectFinancial Stability
dc.subjectFinancial Stability Management
dc.subjectFinancial Stability Assessment
dc.subjectSmall Business
dc.subjectRestaurant Business
dc.subject.udc336
dc.subject.udc658.1
dc.titleManagement of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business
dc.title.alternativeУправління фінансовою стійкістю підприємства та його особливості у сфері малого ресторанного бізнесу
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2021v5n1_Hembarska_N-Management_of_financial_1-14.pdf
Size:
645.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.83 KB
Format:
Plain Text
Description: