Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у формі стартапу

Abstract

Пропонуються шляхи вирішення проблеми підвищення якості освіти бакалаврів ІТ-спеціальностей. Формування компетентностей майбутніх фахівців реалізується на основі технологій проектного навчання у формі стартапу. Оцінювання показників сформованості компетентностей при проектно-орієнтованому навчанні базується на Скрам-методології.
The ways of solving the problem of improving the quality of bacheloreducationin IT specialties are offered. Formation of competencies of future specialists is based on the technology of project-orientedstudy in the form of startup.Evaluation of competency formation indicatorsis made using scrum methodology.

Description

Keywords

проектно-орієнтоване навчання, компетенція, стартап, IT-фахівець, project-orientedstudy, competency, startup, IT specialist

Citation

Слюсарчук Ю. Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у формі стартапу / Юрій Слюсарчук, Ольга Слюсарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 75–80.