Мовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору

dc.citation.epage320
dc.citation.issue453 : Проблеми української термінології
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage315
dc.contributor.authorШаповал, Олена
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-11-11T14:03:56Z
dc.date.available2020-11-11T14:03:56Z
dc.date.created2002-03-26
dc.date.issued2002-03-26
dc.description.abstractСистемність поняттєвого простору є важливим аспектом розвитку духовної культури та пізнавальної діяльності. Проаналізовано деякі структурні деформації поняттєво - термінного простору математики та шляхи їх усунення, зокрема системне унормовування математичної термінології.
dc.description.abstractThe main purpose of the paper is to analyze the structural deformations of the mathematical definition-term space and probable ways to remove them, in particular, by means of systemic normalization of the mathematical terminology.
dc.format.extent315-320
dc.format.pages6
dc.identifier.citationШаповал О. Мовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору / Олена Шаповал // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 453 : Проблеми української термінології. — С. 315–320. — (Термінологія природничих знань).
dc.identifier.citationenShapoval O. Movna norma yak sposib usunennia deformatsii matematychnoho poniattievoho prostoru / Olena Shapoval // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 453 : Problemy ukrainskoi terminolohii. — P. 315–320. — (Terminolohiia pryrodnychykh znan).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55113
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 453 : Проблеми української термінології, 2002
dc.relation.references1. Кант І. Критика чистого разума. - М.: Мысль, - 591с.
dc.relation.references2. Шаповал О.Г. Безконечність - обрії освітньої термінології Тези 6 Міжнародної термінологічної конференції СловоСвіт 200 // Вісник Національного університету “Львівська політехніка ”, N9402, с.309-311.
dc.relation.references3. Шаповал О. Термінологічні аспекти викладання математики // Збірник наукових праць, 4-та Міжнародна наукова конференції “Українська термінологія і сучасність”, Київ, 2001, с.З51-354.
dc.relation.references4. Вейль Г. Математическое мышление М.: Наука. Гл. Ред. Физ-мат. Наук, 1989 - 400с.
dc.relation.references5. Войналович О., Моргунюк В.Російсько-український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять. К: Вирій, 1997- 254с.
dc.relation.references6. КраткоМ., Кінець М., Мейнарович Є., Павленко В., ЧерненкоІ., Шерік Д. Англійсько-український словник з програмування і математики. Луцьк, Надстир’я, 1998. - 640с.
dc.relation.references7. Кочерга О., Мейнарович Є. Українсько-англійський словник природничих термінів із префіксом не-. / ПАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, Київ. 2000. - 96с.
dc.relation.references8. Горецький П. Чужомовні наростки в запозичених прикметниках в українській мові. // Вісник ІУНМ, вип.ІІ, 1930р. С.22-27.
dc.relation.references9. Боярова Л.Г. Мовна норма і термінологія (на матеріалі математичної терміносистеми) // Видатний філолог сучасності (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). - ХДУ, Харків,1996, с.61-64.
dc.relation.references10. ШкільМ.І.} Слєпкань 3.1., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу 10-11кл.-К: Зодіак-ЕКО, 1996. - 608с.
dc.relation.references11. Калинович Ф. Словник математичної термінології (проект), ч.І. Термінологія чистої математики - Державне видавництво України, 1925. - 188с.
dc.relation.references12. Чайковський М. Систематичний Словник Української математичної термінології з поазбучним українсько- російсько- німецьким покажчиком.. Берлін, 1924. - 116с.
dc.relation.references13. Математичний термінологічний бюлетень. - К: Вид,-во ВУАН, 1934. - 80с.
dc.relation.references14. Математическая энциклопедия в 5 т. /под ред. Виноградова И.М./ - М.: «Советская энциклопедия», 1977, т.3,-1183с., т.5 1244с.
dc.relation.references15. Словарь русского языка в 4томах, /АН СССР, Ин-т рус. яз., под ред А.П.Евгенъевой. - 2изд, испр. и доп., М; Русский язык, 1981-1984. Т.2 К-О. 1983. - 736с.
dc.relation.references16. Калинович Ф. Термінологія органів Наркомосвіти і наукова термінологія.//Вісник ІУНМ, 1928р. С. 34-39.
dc.relation.references17. Шунда Н.М., Томусяк А.А. Практикум з математичного аналізу: Інтегральне числення. Ряди: Навчальн. Посібник-К: Вища школа, 1995. - 541с.
dc.relation.references18. Овчинников П.П., Яремчук Ф.И, В.П. МихайленкоВища математика: підручник. У 2 ч. Ч.ПЛінійна і векторна алгебра: Аналітична геометрія: Вступ до математичного аналізу: Диференціальне і інтегральне числення / К: Техніка, 1999. -592с.
dc.relation.references19. Російсько-український математичний словник / укл. Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б., Сакович ГН, Чайковський М.А. //Харків: Основа, ХДУ, 1990. - 155с.
dc.relation.references20. Котов В.К, Котова Г.Н., Король А.Н. Русско-украинско-английский математический словарь словосочетаний - К:Ильвен, 1992. - 152с.
dc.relation.references21. Боярова Л.Г., Корж О.П. Короткий російсько- український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів - Харків: Основа, ХДУ, 1993. - 163с.
dc.relation.references22. Карачун В,Я., Карачун О. О., Гульчук Г.Г. Російсько-український математичний словник. К: Вища школа, 1995. - 258с.
dc.relation.references23. Російсько-український словник фізичних термінів./Караван Ю.В. та інші- Київ, Вища школа, 1994. - 311с.
dc.relation.references24. Російсько-український словник наукової термінології. Математика, фізика, техніка, науки про Землю та космос, К..Наукова думка, 1998. - 892с.
dc.relation.referencesen1. Kant I. Kritika chistoho razuma, M., Mysl, 591p.
dc.relation.referencesen2. Shapoval O.H. Bezkonechnist - obrii osvitnoi terminolohii Tezy 6 Mizhnarodnoi terminolohichnoi konferentsii SlovoSvit 200, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika ", N9402, P.309-311.
dc.relation.referencesen3. Shapoval O. Terminolohichni aspekty vykladannia matematyky, Zbirnyk naukovykh prats, 4-ta Mizhnarodna naukova konferentsii "Ukrainska terminolohiia i suchasnist", Kyiv, 2001, s.Z51-354.
dc.relation.referencesen4. Veil H. Matematicheskoe myshlenie M., Nauka. Hl. Red. Fiz-mat. Nauk, 1989 - 400p.
dc.relation.referencesen5. Voinalovych O., Morhuniuk V.Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi i tekhnichnoi movy. Terminolohiia protsesovykh poniat. K: Vyrii, 1997- 254p.
dc.relation.referencesen6. KratkoM., Kinets M., Meinarovych Ye., Pavlenko V., ChernenkoI., Sherik D. Anhliisko-ukrainskyi slovnyk z prohramuvannia i matematyky. Lutsk, Nadstyria, 1998, 640p.
dc.relation.referencesen7. Kocherha O., Meinarovych Ye. Ukrainsko-anhliiskyi slovnyk pryrodnychykh terminiv iz prefiksom ne-., PANU, Instytut teoretychnoi fizyky im. M.M.Boholiubova, Kyiv. 2000, 96p.
dc.relation.referencesen8. Horetskyi P. Chuzhomovni narostky v zapozychenykh prykmetnykakh v ukrainskii movi., Visnyk IUNM, vyp.II, 1930y. P.22-27.
dc.relation.referencesen9. Boiarova L.H. Movna norma i terminolohiia (na materiali matematychnoi terminosystemy), Vydatnyi filoloh suchasnosti (Naukovi vyklady na chest 85-littia Yuriia Shevelova), KhDU, Kharkiv,1996, P.61-64.
dc.relation.referencesen10. ShkilM.I.} Sliepkan 3.1., Dubynchuk O.S. Alhebra i pochatky analizu 10-11kl.-K: Zodiak-EKO, 1996, 608p.
dc.relation.referencesen11. Kalynovych F. Slovnyk matematychnoi terminolohii (proekt), ch.I. Terminolohiia chystoi matematyky - Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1925, 188p.
dc.relation.referencesen12. Chaikovskyi M. Systematychnyi Slovnyk Ukrainskoi matematychnoi terminolohii z poazbuchnym ukrainsko- rosiisko- nimetskym pokazhchykom.. Berlin, 1924, 116p.
dc.relation.referencesen13. Matematychnyi terminolohichnyi biuleten, K: Vyd,-vo VUAN, 1934, 80p.
dc.relation.referencesen14. Matematicheskaia entsiklopediia v 5 t. /ed. Vinohradova I.M./ - M., "Sovetskaia entsiklopediia", 1977, V.3,-1183p., V.5 1244p.
dc.relation.referencesen15. Slovar russkoho iazyka v 4tomakh, /AN SSSR, In-t rus. iaz., pod red A.P.Evhenieevoi, 2izd, ispr. i dop., M; Russkii iazyk, 1981-1984. V.2 K-O. 1983, 736p.
dc.relation.referencesen16. Kalynovych F. Terminolohiia orhaniv Narkomosvity i naukova terminolohiia.//Visnyk IUNM, 1928y. P. 34-39.
dc.relation.referencesen17. Shunda N.M., Tomusiak A.A. Praktykum z matematychnoho analizu: Intehralne chyslennia. Riady: Navchaln. Posibnyk-K: Vyshcha shkola, 1995, 541p.
dc.relation.referencesen18. Ovchynnykov P.P., Yaremchuk F.Y, V.P. MykhailenkoVyshcha matematyka: pidruchnyk. U 2 ch. Ch.PLiniina i vektorna alhebra: Analitychna heometriia: Vstup do matematychnoho analizu: Dyferentsialne i intehralne chyslennia, K: Tekhnika, 1999. -592p.
dc.relation.referencesen19. Rosiisko-ukrainskyi matematychnyi slovnyk, ukl. Hudymenko F.S., Pohrebyskyi Y.B., Sakovych HN, Chaikovskyi M.A. //Kharkiv: Osnova, KhDU, 1990, 155p.
dc.relation.referencesen20. Kotov V.K, Kotova H.N., Korol A.N. Russko-ukrainsko-anhliiskii matematicheskii slovar slovosochetanii - K:Ilven, 1992, 152p.
dc.relation.referencesen21. Boiarova L.H., Korzh O.P. Korotkyi rosiisko- ukrainskyi slovnyk suchasnykh matematychnykh i ekonomiko-matematychnykh terminiv - Kharkiv: Osnova, KhDU, 1993, 163p.
dc.relation.referencesen22. Karachun V,Ya., Karachun O. O., Hulchuk H.H. Rosiisko-ukrainskyi matematychnyi slovnyk. K: Vyshcha shkola, 1995, 258p.
dc.relation.referencesen23. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk fizychnykh terminiv./Karavan Yu.V. ta inshi- Kyiv, Vyshcha shkola, 1994, 311p.
dc.relation.referencesen24. Rosiisko-ukrainskyi slovnyk naukovoi terminolohii. Matematyka, fizyka, tekhnika, nauky pro Zemliu ta kosmos, K..Naukova dumka, 1998, 892p.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2002
dc.rights.holder© Олена Шаповал, 2002
dc.titleМовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2002n453_Shapoval_O-Movna_norma_yak_sposib_315-320.pdf
Size:
442.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2002n453_Shapoval_O-Movna_norma_yak_sposib_315-320__COVER.png
Size:
3.21 MB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: