Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови

Abstract

Розкрито навчальний потенціал використання навчальних інтернет платформ на заняттях з англійської мови і проаналізовано можливості таких інтернет ресурсів, як Hot Potatoes, Quizlet, Wordle, ментальних карт Venn Diagram, T-chart, Problem and Solution Map, Fishbone graph тощо. Особливу увагу приділено різноманітним тренувальним вправам, квазікомунікативним та комунікативним завданням, потенціал яких успішно використовується завдяки інтернет-ресурсам. Практика запровадження навчальних інтернет-ресурсів здійснювалася разом з використанням прогресивних методів технологій інтерактивного і проблемного навчання, що відчутно підвищувало ефективність навчання.
This article explores the educational potential of using educational internet platforms in English classes and examines the possibilities of such online resources as Hot Potatoes, Quizlet, Wordle, mental maps: Venn Diagram, T-chart, Problem and Solution Map, Fishbone graph, etc. Particular attention is paid to various training exercises, quasi-communicative and communicative tasks, whose potential is successfully used through Internet resources. The practice of introducing educational internet resources was carried out together with the use of advanced techniques of interactive and problem-based learning technologies, which significantly increased the effectiveness of training.

Description

Keywords

інтернет-платформи, ефективність навчання, іншомовна лінгвістична та комунікативна компетенції, internet platforms, learning efficiency, linguistic and communicative competences in other languages

Citation

Карпушина М. Використання освітніх інтернет-платформ у навчанні іноземної мови / Майя Карпушина, Іванна Шумило // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 903. — С. 81–87.