Підготовка менеджера: основні риси і вимоги

dc.citation.epage484
dc.citation.issue526 : Логістика
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”
dc.citation.spage477
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorЯнковська, Л. А.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-12-04T09:32:17Z
dc.date.available2020-12-04T09:32:17Z
dc.date.created2005-03-01
dc.date.issued2005-03-01
dc.description.abstractПредставлено теоретично обґрунтований підхід до підготовки менеджера, побудований на основі, з одного боку, наявності формальних вимог до вакантної посади, а з іншого - об'єктивної інформації про кандидатури на цю посаду. Подається експертна оцінка вимог до особи - кандидата на певну посаду у вигляді профілів та аналіз вимог, що ставляться перед кандидатом на посаду у організації з їх послідовністю та вагомістю. Автори вважають, що вона повинна бути орієнтиром для системи навчання і підготовки в навчальних закладах.
dc.description.abstractApproach to preparation of manager, built on basis from one side of presence of formal requirements to the vacant position is presented in, and from second - objective information about candidate on this position. Expert estimation of requirements to the person is given - candidate after the definite position as types, and given analysis of requirements, that is faced before candidate after position in the given organization with their sequence and ponder ability. The authors consider, that it must be a reference point for the system of teaching and preparation in the educational establishments.
dc.format.extent477-484
dc.format.pages8
dc.identifier.citationЯнковська Л. А. Підготовка менеджера: основні риси і вимоги / Л. А. Янковська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 526 : Логістика. — С. 477–484. — (Логістичне та маркетингове управління).
dc.identifier.citationenIankovska L. A. Pidhotovka menedzhera: osnovni rysy i vymohy / L. A. Iankovska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 526 : Lohistyka. — P. 477–484. — (Lohistychne ta marketynhove upravlinnia).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55509
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Національного університету “Львівська політехніка”
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”, 526 : Логістика, 2005
dc.relation.references1. Altman Е. Financial Ratios. Dal Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Jurnal Finance, 1968, № 23.
dc.relation.references2. Амогиа А. И., Збаразская Л. А. Реструктуризация промышленного производства: региональные проблемы и приоритеты // Економіка промисловості. -№ 3. - 1999. - С. 39-47.
dc.relation.references3. Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку / Пер з польської. - Львів, 2000.
dc.relation.references4. Бажал Ю. Інвестиційно-інноваційні ресурси економічного зростання // Стратегія економічного розвитку України: Наук. 36. Вт. 1 / Відп. ред. О. П. Степанов. - К., 2000. С. - 34-40.
dc.relation.references5. Baumol W. J., Panzar J. C., Willig R. D. Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York, 1988.
dc.relation.references6. Егоршин A. 77. Управление персоналом. -2- e изд. - H. Новгород. 1999.
dc.relation.references7 Патора P. Ринок праці: тенденції і конкуренція //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2001. - С. 5-11.
dc.relation.references8. Патора Р., Андел І.В. Управління працевлаштування випускників навчальних закладів / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Щорічник наукових праць. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2000. - С. 257-268.
dc.relation.references9. Jamka Beata. Pozyskiwanie pracownikôw. Warszawa, 1998.
dc.relation.references10. Шургот Б. Управління кадрами. Люблін, 2001.
dc.relation.references11. Kucihski К. Gospodarka wspôlczesnego swiata. Познань, 2000.
dc.relation.referencesen1. Altman E. Financial Ratios. Dal Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Jurnal Finance, 1968, No 23.
dc.relation.referencesen2. Amohia A. I., Zbarazskaia L. A. Restrukturizatsiia promyshlennoho proizvodstva: rehionalnye problemy i prioritety, Ekonomika promislovosti. -No 3, 1999, P. 39-47.
dc.relation.referencesen3. Baltserovych L. Svoboda i rozvytok. Ekonomiia vilnoho rynku, Per z polskoi, Lviv, 2000.
dc.relation.referencesen4. Bazhal Yu. Investytsiino-innovatsiini resursy ekonomichnoho zrostannia, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: Nauk. 36. Vt. 1, Vidp. red. O. P. Stepanov, K., 2000. S, 34-40.
dc.relation.referencesen5. Baumol W. J., Panzar J. C., Willig R. D. Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York, 1988.
dc.relation.referencesen6. Ehorshin A. 77. Upravlenie personalom. -2- e izd, H. Novhorod. 1999.
dc.relation.referencesen7 Patora P. Rynok pratsi: tendentsii i konkurentsiia //Naukovi visti NTUU "KPI", 2001, P. 5-11.
dc.relation.referencesen8. Patora R., Andel I.V. Upravlinnia pratsevlashtuvannia vypusknykiv navchalnykh zakladiv, Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Shchorichnyk naukovykh prats. Instytut rehionalnykh doslidzhen, Lviv, 2000, P. 257-268.
dc.relation.referencesen9. Jamka Beata. Pozyskiwanie pracownikôw. Warszawa, 1998.
dc.relation.referencesen10. Shurhot B. Upravlinnia kadramy. Liublin, 2001.
dc.relation.referencesen11. Kucihski K. Gospodarka wspôlczesnego swiata. Poznan, 2000.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
dc.rights.holder© Янковська Л. А., 2005
dc.subject.udc338.86.056
dc.titleПідготовка менеджера: основні риси і вимоги
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2005n526_Iankovska_L_A-Pidhotovka_menedzhera_477-484.pdf
Size:
454.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2005n526_Iankovska_L_A-Pidhotovka_menedzhera_477-484__COVER.png
Size:
501.04 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: