Modeling throttle bridge measuring transducers of physical-mechanical parameters of Newtonian fluids

Abstract

У статті запропоновано вимірювальний перетворювач фізико-механічного параметра ньютонівської рідини на основі дросельної мостової вимірювальної схеми із однаковими турбулентними і ламінарними дроселями в протилежних плечах. Побудована математична модель дросельного мостового вимірювального перетворювача комбінованого параметра, який залежить від кінематичної в’язкості і густини рідини. У роботі сформульована та аналітично вирішена задача параметричної оптимізації запропонованого вимірювального перетворювача. Отримано розрахункову функцію перетворення вимірювального перетворювача комбінованого параметра реактивного палива.
The paper proposes a measuring transducer of the physical-mechanical parameters of a Newtonian fluid based on a throttle bridge measuring diagram with identical turbulent and laminar throttles in opposite arms. A mathematical model is built for the throttle bridge transducer of the combined parameter, which depends on the kinematic viscosity and density of the fluid. The problem of parametric optimization of the proposed measuring transducer is formulated and analytically solved in the paper. The authors calculated the transform function of the measuring transducer of the combined parameter of jet fuel.

Description

Keywords

кінематична в’язкість, густина, ньютонівська рідина, модель, дросель, вимірювальний перетворювач, kinematic viscosity, density, Newtonian fluid, model, throttle, measuring transducer

Citation

Modeling throttle bridge measuring transducers of physical-mechanical parameters of Newtonian fluids / Ye. P. Pistun, H. F. Matiko, H. B. Krykh, F. D. Matiko // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 3. — P. 515–525.