Mathematical model for temperature estimation forecasting of electrically conductive plate elements under action of pulsed electromagnetic radiation of radio-frequency range

Date

2021-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Запропоновано математичну модель визначення температури електропровідного пластинчастого елемента за дії імпульсного електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону. Дана модель дозволяє враховувати вплив на прогнозування значення температури крім тепла джоуля ще й процесу термопружного розсіювання енергії. Цей процес зумовлений тепловим розширенням і дією пондеромоторних сил, що виникають в елементі. Такий підхід дозволяє прогнозувати зменшення похибки визначення температури. На цій основі чисельно досліджено розподіли температури в електропровідному пластинчастому елементі за дії амплітудно-модульованого радіоімпульсу. Враховано термопружне розсіювання енергії за використання частот несучих електромагнітних коливань поза околом резонансних частот і рівних першій резонансній частоті електромагнітного поля для даного елемента. Отримано оцінку впливу процесу врахованих механізмів дисипації енергії на сумарне значення температури в елементі за вказаної дії і використовуваних частот. Це дозволяє підвищити точність вимірювання температури в даному елементі.
A mathematical model for determining the temperature of an electrically conductive plate element under the action of pulsed electromagnetic radiation of the radio-frequency range is proposed. This model allows us to take into account the influence of the process of thermoelastic energy dissipation on the forecasting of the value of temperature in addition to the joule heat. This process is determined by thermal expansion and the action of poendromotive forces arising in the element. This approach allows us to predict a decrease in the error of temperature determination. On this basis, the distributions of temperature in an electrically conductive plate element under the action of an amplitude-modulated radio pulse have been investigated numerically. Thermoelastic energy dissipation is taken into account when using the frequencies of the carrying electromagnetic oscillations beyond the resonant frequencies and of the first resonant frequency of the electromagnetic field for this element. An estimate of the influence of the process of taking into account mechanisms of energy dissipation on the total value of temperature in the element at the specified action and used frequencies is obtained. This has allowed us to increase the accuracy of temperature measurements in this element.

Description

Keywords

електропровідний пластинчастий елемент, електромагнітне випромінювання, радіочастотний діапазон, амплітудно модульований радіоімпульс, несучі та резонансні частоти, тепло Джоуля, пондеромоторна сила, дисипація енергії, температура, похибка вимірювання, electroconductive plate element, electromagnetic radiation, radio frequency range, amplitude modulated radio pulse, carrier and resonant frequencies, the Joule heat, ponderomotive force, dissipation of energy, temperature, measurement error

Citation

Musii R. S. Mathematical model for temperature estimation forecasting of electrically conductive plate elements under action of pulsed electromagnetic radiation of radio-frequency range / R. S. Musii, A. Y. Nakonechnyy // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 1. — P. 35–42.