Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону

Abstract

Досліджено хроматографічні характеристики семи циклічних похідних 3-хлоро- 1,4-нафтохінону в умовах нормальнофазової тонкошарової хроматографії для бінарного елюента на основі бензолу і таких підсилювальних полярних розчинників, як хлороформ, ацетон, ацетонітрил, метанол і пропан-2-ол. Нахил лінійних залежностей утримування досліджених сполук від концентрації полярного компонента в елюенті задовільно корелює з площею, яку займає адсорбована молекула солюту на нерухомій фазі. Відтинок у рівнянні Сочевінського залежить від полярного компонента рухомої фази.
The chromatographic characteristics were investigated for seven cyclic derivatives of 3-chloro- 1,4-naphthoquinone under conditions of normal-phase thin-layer chromatography for benzenebased binary eluent and such enhancing polar solvents as chloroform, acetone, acetonitrile, methanol and propan-2-ol. The slope of linear retention dependencies for the investigated compounds on the concentration of the polar component in the eluent satisfactorily correlates with the area occupied by the adsorbed solute molecule in the stationary phase. The intercept in the Soczewinski equation depends on the polar component of the mobile phase.

Description

Keywords

тонкошарова хроматографія, нафтохінон-1.4, циклічні похідні, склад елюента, рівняння Сочевінського, thin-layer chromatography, naphthoquinone-1.4, cyclic derivatives, composition of the eluent, Soczewinski equation

Citation

Смірнова О. Я. Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону / О. Я. Смірнова, І. П. Полюжин, Й. Й. Ятчишин // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 14–22. — (Аналітична хімія. Фізична та колоїдна хімія. Неорганічна хімія. органічна хімія).