Логістика. – 2009. – №649

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 649 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 348 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Планування собівартості продукції в системі стратегічного контролінгу машинобудівного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Давидович, І. М.
  Розглянуто сутність впровадження ідеї японської концепції стратегічного формування цільової собівартості продукції, цільової ціни товару і цільового прибутку підприємства закордонними компаніями та розглянуто перспективи й актуальність запровадження системи управління витратами –target-costing у практиці вітчизняних машинобудівних підприємств під час процесу диверсифікації діяльності. Essence of introduction of idea of Japanese conception of the strategic forming of having a special purpose unit, having a special purpose cost of commodity and having a special purpose income of enterprise, cost is considered by oversea companies and prospects and actuality of introduction of control the system by the charges of target-costing are considered in practice of domestic mashine-building enterprises at realizable a process diversifications of activity.
 • Item
  Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Горбаль, Н. І.; Шандрівська, О. Є.; Сопільник, Л. І.
  Висвітлено сутність системи управління конкурентоспроможністю (КСП), описано особливості таких систем в різних країнах. Стратегію КСП визначено як “засіб підвищення КСП в загальній системі управління підприємством” та описано її значення у стратегічному управлінні підприємством. In the article the essence of competitiveness management is shown and specific of these systems in different countries are described. The term “competitiveness strategy” is defined as “the method of competitiveness improvement in the general management system of the firm” and its role in the company’s strategic management is described.
 • Item
  Оптимізування логістичних витрат у сфері управління хімічним підприємством
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Нікшич, С. М.; Крикавський, Є. В.; Мамчин, М. М.; Сопільник, Р. Л.
  Досліджено теоретичні аспекти процесів формування логістичних витрат з точки зору їх чинників, а також наведено положення щодо нормування логістичних витрат на підприємствах. Виявлено взаємозалежності у формуванні повних витрат підприємства та апробовано їх реалізацію на прикладі хімічних підприємств. The theoretical aspects of the process of logistics expenditure formation according to their factors are investigated by the authors as well as the rules of logistics expenditure norms definition at an enterprise are presented. The correlations of full costs of an enterprise are identified and their realization on the example of chemistry enterprises are checked.
 • Item
  Формування баз даних для процесу моделювання ланцюга поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кузьо, Н. Є.
  Розглянуто схему моделювання ланцюга поставок. Визначено особливості формування баз даних для моделювання ланцюга поставок. Запропоновані підходи до агрегування інформації у базах даних. The chart of design of chain of deliveries is examined. Certain features of forming of databases for the process of design of chain of deliveries are identified. The approaches to integration of information in databases are offered.
 • Item
  Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кара, Н. І.; Костюк, О. С.; Янковська, Л. А.; Пісний, В. М.
  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування людського капіталу в організаціях, зокрема на прикладі компаній США, Японії і Західної Європи. Проаналізовано завдання і методи формування людського капіталу в організаціях. У роботі також сформульовано рекомендації щодо формування кадрової політики підприємств. This article considers theoretical and practical aspects of organization’s personnel management, i.e., for example companies of the USA, Japan and Western Europe. The assignments and methods of organization’s personnel management were analyzed. The article defines the recommendations for enterprises’ personnel policy forming.
 • Item
  Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Дудяк, Р. П.; Бугіль, C. Я.; Дудяк, О. Р.
  Досліджено особливості впливу та взаємозв’язку чинників конкурентоспроможності з використанням елементів маркетингової комунікації, логістики збуту, фінансово-кредитного та інвестиційно-інноваційного забезпечення формування у збутовій діяльності підприємств. Розглянуто чинники конкурентоспроможності та їх роль у діяльності підприємств у збутовій політиці, намічено шляхи підвищення ефективності підприємств в Україні. In the article the features of influencing and intercommunication of factors of competitiveness are explored with the use of elements of marketing communication, logistic of sale, financial-credit and innovative investment providing of forming in sale activity of enterprises. The factors of competitiveness and role are considered in activity of enterprises in a sale policy, the ways of increase of efficiency of enterprises are set in Ukraine.
 • Item
  Формування статистичного забезпечення управління ринком ветеринарних препаратів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гаврилюк, О. Г.
  Проаналізовано стан та проблеми статистичного забезпечення державного управління у сфері ветеринарної медицини поточною інформацією щодо ситуації на ринку ветеринарних препаратів. Запропоновані заходи з удосконалення збирання статистичної інформації та нові форми статистичної звітності для виробників та гуртових і роздрібних торгівців на ринку ветеринарних препаратів України. Situation and problems of statistical supply of state animal health administration with on-line information about situation in the animal health market аre analyzed. Measures concerning improvement of statistical information collecting and new forms of statistical reports for manufacturers, wholesalers and retailers in Ukrainian animal health market are proposed.
 • Item
  Оптимізація складських процесів як напрям посилення конкурентних переваг підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Білик, І. І.; Гайдук, А. Б.; Косар, Н. С.
  Визначено якісні показники функціонування складу та встановлено методи їх покращання з метою зниження витрат і підвищення рівня обслуговування клієнтів. Подано моделі вибору місцерозташування розподільчого складу у певному географічному регіоні. З метою вирішення цієї проблеми запропоновано використання теорії розмитих множин, яка була трансформована для вибору логістичного оператора, що виконує у повному обсязі дистрибуційні функції з використанням власних чи орендованих складських приміщень. It is determined qualitative indices of warehouse function of warehouse and it is elaborated methods of their improvement to decrease expenses and to improve the stage of customer’s service. Models of place choice of distributive warehouse arrangement in some geographical region are done in this article. To decide this problem it is offered using theory of eroded plurals, which was transformed for the choice of logistic operator, which completely execute distributive functions with using its own or rented warehouse buildings.
 • Item
  Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мороз, Л. А.; Лебідь, Т. В.
  Досліджено поняття потенціалу підприємства та його елементів. Розглянуто маркетингові фактори, які формують потенціал підприємства. Проаналізовано підходи до визначення стратегічного аналізу та основних його напрямків. Запропоновано основні етапи стратегічного аналізу маркетингового потенціалу підприємства. Проаналізовано можливий вплив факторів макросередовища на стан маркетингових нематеріальних активів, а також можливі сильні та слабкі ознаки підприємства, що визначають його маркетинговий потенціал. Probed the concept of potential of enterprise and his elements is сonsidered marketings factors which form potential of еnterprise. Approaches are analysed to determination of strategic analysis and his basic directions. The basic stages of strategic analysis of marketing potential of enterprise are offered. Possible influence of factors of macroenvironment is analysed on the state of marketings immaterial assets, and аlso strong and weak sides are possible enterprises which determine his marketing potential.
 • Item
  Стратегія локалізації: гастрономічні послуги в торгових центрах на тлі думок рестораторів і споживачів (на прикладі Варшави, Польща)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Левицка, Г.
  Ціллю праці є оцінка локалізації підприємств ресторанного господарства в сучасних торговельних центрах на прикладі Варшави (Польща). Досліджено фактори, які, за думкою рестораторів, впливають на вибір такого розміщення об’єктів. Крім того, дослідження споживачів послуг харчування дозволили визначити їх позицію щодо користування цими послугами в торговельних центрах. Як показують дослідження, сучасні торговельні центри стають все більше багатофункціональними: крім магазинів пропонують споживачам також різноманітні послуги і розваги. Більшість рестораторів вважає, що розміщення підприємств харчування в торговельних центрах є стратегічною діяльністю, що гарантує підприємницький успіх. Локалізація підприємств ресторанного господарства в торговельних центрах для споживачів є зручністю в часі купування та розваг. This study focuses on estimation of attractiveness of location of foodservice outlets in shopping malls in Warsaw, Poland. Besides survey identifies factors which influence on restaurateur choice of this location, and attitudes of consumers towards the foodservice located in shopping malls. Malls have become more than just aparticular type of retail outlet, but also places providing recreation and community facilities for satisfying many needs and preferences. According to own researches and statistical data, more and more people visit shopping malls with many goals and objectives, not just shopping. A lot of foodservice companies recognize location in malls as strategical operation which ensures a successful business. Location of foodservices in shopping malls for customers is first at all convenience during doing shopping or entertainments.
 • Item
  Аналіз впливу чинників маркетингового середовища на операторів віконного ринку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Лаганін, В. О.
  Комплексні дослідження товарних ринків і оцінка впливу маркетингового середовища на окремих суб’єктів мають важливе значення в управлінні маркетинговою діяльністю. Наведено результати аналізу змін і тенденцій маркетингового середовища, у якому діють суб’єкти віконного ринку. Виявлено вплив головних чинників макросередовища на маркетингову діяльність операторів ринку. Визначено перспективи подальшого розвитку віконного ринку України. Complex researches of the commodity markets and estimation of influence of the marketing environment on separate subjects play the important role in management of marketing аctivity. In article the results of the analysis of changes and tendencies of the marketing environment in which the operators of the window market operate are given. Influence of primary factors of macroenvironment on marketing activity of operators of the market is revealed. Prospects of the further development of the window market of Ukraine aredetermined.
 • Item
  Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Куницька, О. М.; Мержиєвська, Є. В.
  Запропоновано вибір інтегрованої стратегії контролю запасів підприємства на основі визначення ключових номенклатурних груп, що визначають прибутковість підприємства та аналізу прогнозованості реалізації товарів. Аналіз номенклатури проводили АВС/XYZ-аналізом. The study suggested the choice of integrated control strategy of stocks on the basis of the volume and key groups that determine the profitability of and analysis of forecasting the sale of goods. Analysis conducted by the range of ABC / XYZ-analysis.
 • Item
  Аналізування факторів, які впливають на ефективність управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Смірнова, Т. О.
  Проаналізовано показники ефективності, зокрема ризиковості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств, також виділено і проаналізовано фактори, які впливають на ефективність управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств. Analyze performance, including investment ryzykovosti engineering companies also isolated and analyzed the factors affecting the effectiveness of risk management investment companies.
 • Item
  Структуризація системи логістичного забезпечення Збройних Сил України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Сапіга, Р. І.
  Узагальнено досвід структурування систем логістичного забезпечення Збройних сил. Обгрунтовано засади удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення в контексті приєднання України до НАТО. Generalized experience of structurization of the systems of the logistic providing of Military powers. Grounded principles of improvement of organizational and functional structure of the logistic providing are in the context of joining of Ukraine to NATO.
 • Item
  Метод оцінювання опціонів зі стохастичною змінністю ціни базового активу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Іващук, Н. Л.
  Розроблено новий метод оцінювання опціонів, зокрема нестандартних, виставлених на кілька базових активів, для випадку стохастичного параметра змінності їхньої ціни. На основі цього методу побудовано модель оцінювання опціону обміну другого базового активу на перший та модель оцінювання опціону обміну першого базового активу на другий. Окрім того проведено числові обчислення цін таких опціонів для фіксованої та стохастичної змінності цін базових активів, а також досліджено вплив деяких параметрів на формування ціни опціону обміну. In article the new method of option pricing, including non-standard options, exposed on some underlying assets is developed. On the basis of this method the pricing model of an exchange of the second underlying asset on the first options and the pricing model of an exchange of the first underlying asset on the second options is constructed. Except for it numerical calculations of the prices of such options for fixed and stochastic the underlying asset price volatility are made, and also influence of some parameters on formation of the exchange option price is investigated.
 • Item
  Аналіз можливостей та загроз розвитку деревообробної промисловості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Похильченко, О. А.
  Питання формування кластерних структур з метою оптимізації регіональної економіки, зокрема, деревообробної промисловості, потребують ґрунтовного дослідження. Проаналізовано сучасний стан галузі деревообробки в Україні, виділено її сильні і слабкі ознаки та перспективи на фоні економічної кризи. Визначено структуру та зміст мотивів інтеграції підприємств деревообробної промисловості під час організації їх у кластер. The questions of forming of cluster structures with the purposе of optimization of regional economy, in particular, woodworking industry, need the detailed research. In the article the modern consisting of industry of woodworking is analysed of Ukraine, it is selected strong and weak sides and prospects on a background an economic crisis. Certainly structure and maintenance of reasons of integration of enterprises of woodworking industry during organization of them in a cluster.
 • Item
  Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Воронін, В. О.; Костик, А. В.; Лянце, Е. В.; Павлиш, Л. І.
  Рзглянуто концепцію організації менеджменту компанії, спрямованого на збільшення вартості компанії шляхом реалізації інноваційно-алокаційного проекту – впровадження логістичного центру для управління торговою мережею, що зростає. Концепція управління вартістю підприємства (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) орієнтує менеджмент на зростання ринкової вартості компанії або зростання вартості майнового комплексу, що створюється або розвивається в інноваційних проектах. Ця концепція на відміну від концепції максимізації поточних і очікуваних на найближчий час прибутків робить акцент на реалізацію інноваційних проектів, які забезпечать для фірми стабільні і підвищені грошові потоки у майбутньому. The given article deals with the conception of management’s organisation of company, directed on the increase of company’s value by realization of innovatiio – allocation project – introduction of logistic center for the management of widespseading net of point-of-sale. Conception of management of the enterprise’s entimation (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) orients the management on the growth of market value of company or the growth of property’s value complex which is created or develops in the innovative projects. This conception in the opposition of the conception of maximization of current and expected for the nearest time incomes does an accent on the realization of the innovative projects, which will provide a firm with stable and enhanceable money flow in the future.
 • Item
  Відповідальність і формування гарантій в ланцюгах поставок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Фалович, В. А.
  Проаналізовано залежності між відповідальністю і гарантією під час здійснення заходів, пов’язаних з контролем ризику (зменшення ймовірності ризику або зменшення його негативних наслідків) в ланцюзі поставок The analysis of dependence between the responsibility and guarantee is carried out during measures, connected to the control of risk (decrease of probability of risk or reduction of its negative consequences) in a delivery chain.
 • Item
  Врахування ризику в оцінюванні соціально-економічної ефективності мотивування менеджерів маркетингових підрозділів машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Подольчак, Н. Ю.
  Науково обґрунтовано необхідність врахування фактора ризику в оцінюванні соціально-економічної ефективності мотивування менеджерів маркетингових підрозділів машинобудівних підприємств. Запропоновано методичний підхід до формування індексу мотивованості менеджерів з врахуванням ризику, як важливого індикатора соціально-економічної ефективності діяльності підприємства. Розроблено прикладені рекомендації застосування розробленого індексу мотивованості менеджерів маркетингових підрозділів у діяльності підприємств. In the article was researched the necessity of considering the risk factor in evaluation of social-economic efficiency of manager motivation of marketing department of machine-building enterprises. Author proposed the methodical approaches of forming of index of manager motivation considering risk as a main indicator of social-economic efficiency evaluation of machine-building enterprises activity. It was elaborated the applied recommendation using the index of manager motivation of marketing department in enterprises activity.
 • Item
  Основні аспекти адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища в умовах ринкових трансформацій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Петрович, Й. М.
  В теоретичному аспекті розглянуто основні напрямки і способи адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища, характеризується значення і важливість та доцільність кожного із них у вирішенні актуальних завдань підвищення їх ефективного функціонування на сучасному етапі господарювання. In the article in a theoretical aspect basic directions and methods of adaptation of machine-building enterprises are examined to the changes of external environment, a value is characterized priority each of them in the decision of tasks of increase of them effective functioning on the modern stage of ménage.