Логістика. – 2003. – №469

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 469 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 526 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 97
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 469
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)
 • Item
  Маркетинг і логістика в інноваційному розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Чухрай, Н. І.
  Розглянуто питання інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики. Досліджено напрямки удосконалення маркетингового і логістичного забезпечення процесів створення, адаптації та дистрибуції інновації. The article deals with the research of innovation and logistics processes and their influence on the new product’s success on the market. An organizationally economic mechanism of the improvement of marketing and logistic maintenance of the creation, development and distribution of innovation is suggested.
 • Item
  Логістика зовнішньоекономічних операцій у сировинному забезпеченні підприємств промисловості України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Філіппова, С. В.; Русева, О. M.; Черкасова, С. О.
  Розглянуто концептуальні основи створення логістичних систем зовнішньоекономічних операцій під час забезпечення матеріальними ресурсами вітчизня¬них підприємств. Conceptual bases of creation of logistics systems of the external economical operations are examined process provide with material resources of the domestic enterprises.
 • Item
  Процесно-орієнтоване управління і підвищення ефективності діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Тревого, О. І.
  Розглянуто особливості структури управління підприємствами малого та середнього бізнесу, вплив технологій та інформації на процес управління, проаналізовано альтернативні методи та інструменти реструктуризації: реіжиніринг бізнес-процесів, TQM, ISO та процесно-орієнтоване управління з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. This article discusses characteristics of the Operational Management implementing in SMB, an information influence into the process of management, alternative methods and instruments of the enterprise transformation like Business Process Reengineering, Total Quality Management, ISO, and betterment of an organization’s business practices through the Activity-Based Management.
 • Item
  Оцінка ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Тєлєтов, О. С.
  Описано загальні підходи до оцінки ефективності систем маркетингу промислового підприємства. Залежно від видів розроблюваної продукції пріоритетними показниками оцінки ефективності можуть бути складові комплексу маркетингу: товар, ціна, розподілення та просування продукції. The general approaches to a rating efficacy of marketing systems in industrial manufacture are described in article. Depending on kinds of made production priority index of a rating efficacy can be a marketing complex compounds: the product, price, position and promotion.
 • Item
  Інфраструктура в державному стимулюванні розвитку депресивних територій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Стадницький, Ю. І.; Товкан, O. E.
  Досліджено важливу складову логістики - інфраструктуру. Зокрема, характеризуються її види, вказуються специфічні економічні її властивості. Увага акцентується на ролі інфраструктури у державній регіональній політиці приваблення інвестицій. The important compound of logistic - infrastructure is investigated in article. In particular, its types are characterized, it is underlined specific economic properties. The attention is accented on a role of an infrastructure in the state regional policy of attraction of investments.
 • Item
  Ефективність маркетингових заходів у системі зовнішньоторговельних зв’язків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Скоропад, І. С.; Герасименко, С. І.
  Обґрунтовано необхідність розробки методичного забезпечення оцінок ефективності маркетингових заходів у зовнішньоторговельних зв’язках. Наголошено на необхідності враховування чинників-дестимуляторів, які обмежують масштаби і сфери прояву економічного ефекту у зовнішньоекономічних відносинах. The necessity of methodical ensuring of marketing measures effectiveness’s evaluation elaboration in international trade contacts is substantiated. The necessity of dissimulating factors, which restrict the scale and the sphere of economical effect manifestation in foreign trade relations, consideration is emphasized.
 • Item
  Складові брендінгу: теорія і практика
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Скибінський, С. В.; Орел, Л. М.
  Визначено окремі поняття брендінгу. Розглянуто еволюцію цих понять. Порівнюється ЇХ трактування у нормативно-правових актах, довідкових джерелах та на практиці. Different terms of branding are determined. The evolution of these concepts is considered. Their interpretation in quated and legal statement, literary and reference sources and on practise is compared.
 • Item
  Застосування теорії випадкових процесів для моделювання процесів управління запасами при випадковому попиті
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Роботько, С. Ф.
  Розглядається математична модель управління запасами при випадковому попиті в умовах можливості переривання потоку вимог. Для аналізу процесу застосовується апарат теорії поновлення. Отримано імовірнісні розподіли процесів, а також формули для розрахунку моментних характеристик процесу. In operation the mathematical model of storekeeping is considered at random demand in conditions of possibility of interruption of stream of the requirements. The vehicle of a renewal theory is applied to the analysis of the process. The probabilities of allocations of processes, and also formula for account moments of the characteristics of processes are obtained.
 • Item
  Пути оптимизации материальных потоков в коксохимическом производстве
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пилюшенко, В. Л.; Борзенков, С. В.
  Наведено аргументи щодо удосконалення системи логістичного управління промисловим підприємством на прикладі суб’єкта господарсько-економічних відносин коксохімічної галузі. It is given the arguments as for perfection of logistics management system of enterprise on an example of economic affairs subject of chemical-recovery branch.
 • Item
  Вплив прямих іноземних інвестицій на діяльність малих і середніх підприємств в Польщі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Патора-Висоцька, З.
  Проаналізовано результати маркетингового дослідження впливу прямих іноземних інвестицій на діяльність підприємств малого та середнього бізнесу в Польщі. The results of marketing research of influence of straight foreign investments on enterprise activity of small and middle business in Poland are analyzed.
 • Item
  Комп’ютерна підтримка процесу управління дистрибуцією
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Палюха, К.
  Робота пов'язана з підтримуваними комп'ютером процесами менеджменту дистрибуції. Робота представлена в контексті створення інтегрованих ланцюгів поставок. Поняття процесів менеджменту дистрибуції має на увазі потребу швидкої обробки великої кількості інформації. Ці питання розглядаються на прикладі автомобільної галузі. This paper issues connected with computer aided processes of distribution management. This issues is presented in the context of creating integrated supply chains. The notion of distribution management processes implies the need of fast processing of big amount of information. These issues are presented on basis of companies operating in automotive branch.
 • Item
  Особливості здійснення маркетингових досліджень суб’єктами санаторно-курортного бізнесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Павлішак, Ю. В.
  Розглянуто особливості виконання маркетингових досліджень вітчизняними санаторіями. Особливу увагу приділено методам збору первинної інформації про клієнтів. The article deals with the peculiarities of carrying out marketing research by domestic sanatoriums. Special attention is paid to the methods of getting primary information about customers.
 • Item
  Імітаційне моделювання маркетингових ситуацій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Морозова, В. О.; Лянце, Е. В.
  Розглянуто принципи математичного моделювання та напрямки побудови програмного забезпечення, які застосовані для розв'язання задач імітаційного моделювання маркетингових ситуацій. Наводяться приклади та результати синтезу маркетингових ситуацій. The principles of mathematical model operation and directions of build-up of the software, which simulation modelings, applied for problem solving, of marketing situations are considered. The examples and effects of synthesis of marketing situations are given.
 • Item
  Вибір політики в області управління матеріальними ресурсами в умовах трансформації ринкових відносин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Момот, В. Є.
  Розроблено шляхи адаптації системи управління матеріальними ресурсами підприємств національної економіки до ринкових відносин нового типу. Запропоновано методику вибору альтернатив у реалізації стратегії постачання для конкретного підприємства, сформульовано умови застосування цієї методики та послідовність її втілення. The guidelines for choice between the alternate ways of enterprises’ material resources administration are developed for the conditions of market relations shift in the national economy. The routine for this guidelines adoption for specific enterprise is formulated and the complete sequence of its implementation is worked out.
 • Item
  Дослідження соціально-економічних методів прогнозування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ліпич, Л. Г.
  Синтезоване осмислення та узагальнення наукового доробку зарубіжних та вітчизняних вчених дасть змогу запропонувати класифікацію методів економічного прогнозування за джерелами інформації. Експертні методи базуються на експертній інформації і застосовуються, якщо об’єкт прогнозування дуже простий або дуже складний. Фактографічні методи базуються на фактичній інформації про об’єкт прогнозування та його минулий розвиток. Synthesized understanding and the generalization of scientific researches of the foreign and domestic scientists will allow to offer a classification of methods of economic forecasting behind sources of an information. The expert methods base on expert information and are applied. If object of forecasting very simple or very complicated. Factograpyc methods base on actual information about object of forecasting and it development.
 • Item
  Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кузьмін, О. Є.; Ільчук, П. Г.
  Розглядається місце емісійної політики в системі фінансово-економічного забезпечення корпоративного управління. Дається визначення механізму фінансово- економічного забезпечення корпоративного управління. Розглядається механізм формування емісійної політики корпорації, особливості реалізації емісійних заходів на кожному з її етапів. Аналізується діяльність корпорацій щодо залучення акціонерного капіталу на фондовому ринку та описується механізм реалізації фінансових інструментів, які використовуються для реалізації заходів емісійної політики, а також цілі, які переслідує акціонерне товариство при їх реалізації. The role of emissive policy in system of financial-economic guaranteeing of corporative management is considered. Gives determination of mechanism of financial- economic guaranteeing of corporative management. Considers a forming mechanism of emissive corporation policy, realization peculiarities of emissive arrangements on each from its stages. Analyses corporations activity as for entangling of incorporated capital on fund market and describes realization mechanism of financial instruments, which use for arrangements realization of emissive policy and also aims, which joint-stock company pursues attached to their realization.
 • Item
  Сучасні тенденції формування кон’юнктури товарного ринку України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кратт, О. А.
  Розглянуто події, під впливом яких формувалася кон’юнктура вітчизняного товарного ринку. Перша - пов’язана з проголошенням суверенітету України, друга - з переходом до ринкового типу відносин, третя - з інтеграцією у світову економічну систему. Характеристика кожної події дасть змогу підприємствам орієнтуватись в сучасній ринковій ситуації та приймати управлінські рішення, адекватні їй. In article, events under which influence the conjuncture of the domestic commodity market was formed are considered. The first event is connected to declaration of the sovereignty of Ukraine, the second - with transition to market type of relations, the third - with integration in world economic system. The characteristic of events will allow the enterprises to make the administrative decisions adequate to a modern market situation.
 • Item
  Методика розрахунку та аналіз показників життєвого циклу підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Корягіна, C. B.
  Запропоновано методику розрахунку показників життєвого циклу підприємства. Обґрунтовано доцільність її застосування. Наведено результат апробації методики на основі фінансової звітності підприємств. Suggested methods of calculating company’s life cycle indices. Substantiated expediency of its application. Showed results of methods’ approbation based on financial statements of companies.
 • Item
  Маркетинг в концепції рециклювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кіндій, М. В.; Таранський, І. П.; Дашківська, О. П.
  Розглянуто нову екологічну маркетингову філософію та шляхи її впровадження у практику господарювання в інтеграції з концепціями екологічного менеджменту та екологічної логістики. The new ecology marketing philosophy is given in the article. The ways of this philosophy introduction to the activity deal with the integration with the concepts of ecology-management and ecology-logistic.