Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2016. – № 838

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка” та інших авторів. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 838. – 225 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Оцінка досконалості роботи фрикційних елементів трансмісії автомобіля із застосуванням єдиного енергетичного критерію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Пельо, Р. А.
  Проаналізовано перехідний процес у двигуні за автоматичного перемикання передач у механічній трансмісії автомобіля. Обґрунтовано вибір оптимальної миті та тривалості роботи фрикціонів огляду на паливоощадність та мінімальну роботу тертя фрикційних елементів з обов’язковим дотриманням заданої програми руху автомобіля. The transitional process of the engine passing in automatic gear-shifting of a transmission of the automobile was analyzed. The choice of optimal moment and durations of frictions operation was grounded taking into account fuel frugality and minimal of friction elements performance with required given automobile driving program keeping.
 • Item
  Вплив ремонтних змін діаметрів циліндрів автомобільних двигунів на їх характеристики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Нємий, С. В.; Коцюмбас, О. Й.
  Розглянуто деякі особливості впливу результатів ремонтних дій на гільзи циліндрів на основі зміни характеристик двигунів. Проведено аналіз впливу ремонтних змін діаметрів циліндрів на енергетичні характеристики двигунів. Обґрунтовано теоретичні залежності для розрахунку зовнішніх швидкісних характеристик двигунів із ремонтними розмірами циліндрів. Доведено, що збільшення діаметрів циліндрів до ремонтних розмірів призводить до збільшення потужності і крутного моменту двигуна. Some features of influence of results of the repair operating are considered on the shells of cylinders in the aspect of change of descriptions of engines. The analysis of influence of repair changes of diameters of cylinders is conducted on power descriptions of engines. Grounded theoretical dependences for the calculation of external speed descriptions of engines with the repair sizes of cylinders. It is well-proven that the increase of diameters of cylinders to the repair sizes results in increasing power and twisting moment of engine.
 • Item
  Дослідження швидкісного режиму руху міських автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Нємий, С. В.
  Досліджено особливості швидкісного режиму руху автобусів на міських маршрутах. Отримано статистичні дані щодо тривалості штатних зупинок для виходу-входу пасажирів, часу простою перед світлофорами та ймовірності їх проїзду без зупинення. Досліджено швидкісний режим руху міського автобуса у результаті чого встановлено відносну тривалість його фаз – розгону, сталого руху, сповільнення до повного зупинення та простою під час зупинок. Were researched the features of speed mode traffic on city bus routes. Obtain statistics on the length of the staff stops to exit-entrance passengers downtime before the traffic lights and the likelihood of their passage without stopping. were Researched speed mode city bus traffic resulting set relative duration of its phases - acceleration, steady motion, slowing to a complete stop and idle at stops.
 • Item
  Підтримання надійності системи гальмування автомобілів засобами матеріально-технічного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мастикаш, О. Л.
  Зміни експлуатаційних властивостей автобусів, зокрема, показників гальмового керування, мають складний і багатопрофільний характер. Тому перед фахівцями у галузі технічної експлуатації стоїть завдання пошуку керування гальмовими властивостями на засадах системності і комплексності. Розроблена методика підтримання надійності гальмового керування автобусів засобами матеріально-технічного забезпечення ґрунтується на виділенні у спеціальну групу багатьох постійно замінюваних конструктивних елементів. Оцінка запасу передбачає використання інформації про інтенсивність потоків відмов конструктивних елементів у поєднанні з розрахунковою процедурою. Методика пропонується як засіб керування гальмовими властивостями автобусів в експлуатації. Changes Bus service properties, in particular - performance brake controls are complex and multidisciplinary nature. This makes brake systems for developers and experts in the field of technical operation management job search braking properties on the basis of consistency and comprehensiveness. The method of maintaining the reliability of the brake control bus means Logistics, which is based on the allocation of a special group number is constantly replaceable structural elements. For these elements formed and periodically updated inventory, the amount and composition of which provides a predetermined probability of preserving the technical condition of the brake control bus. Stock assessment involves the use of information on flow intensity of failures of structural elements in conjunction with estimated procedure based on the method of steepest descent. Methods proposed as a means to control braking properties buses in operation.
 • Item
  Аналіз ефективності використання двомасового маховика на автомобілі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Літвін Р. Г.
  Проаналізовано останні публікації та дослідження, пов’язані з ефективністю використання двомасового маховика на автомобілях, зображено будову двомасового маховика з планетарними шестернями, види двомасових маховиків, проаналізовано їх переваги та недоліки з метою постановки завдань для подальших досліджень. The article analyzes the recent publications and research related to effective use dual mass flywheel cars, shown structure dual mass flywheel of planetary gears, species dual mass flywheel, analyzed their advantages and disadvantages, to setting targets for further research.
 • Item
  Моделювання мікропрофілю дороги у задачах динаміки колісних машин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кузьо, І. В.; Залуцький, Ю. В.; Житенко, О. В.
  Запропоновано математичні моделі та програмне забезпечення для моделювання мікропрофілю дороги різних типів. Отримані значення висоти нерівностей мікропрофілю використовуються як вхідний сигнал під час дослідження коливальних процесів у колісних машинах. For modeling various types of road microprofile offered by mathematical models and software. The values of roughness height are used as input in the study of vibrational processes in wheel machines.
 • Item
  Оцінка регулярності руху транспортних засобів на міському автобусному маршруті з погляду пасажира за допомогою програмного модуля у середовищі Рython
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Жук, М. М.; Півторак, Г. В.
  Розглянуто методи оцінки якості перевезень пасажирів на основі регулярності руху. Запропоновано спосіб оцінки регулярності руху на маршруті на основі зіставлення GPS-даних роботи транспортних засобів на маршруті та даних опитувань пасажирів. Розроблено програму, яка дасть змогу перевірити сприйняття пасажирами регулярність роботи маршруту. The evaluation methods of quality assessment in transport services were reviewed based of movement regularity. The method of appreciation of movement regularity was offered based of comparison GPS data and date of passenger’s survey. The program was designed. This program will make it possible perception movement regularity of passenger’s.
 • Item
  Моделювання пасивної безпеки системи “пасажир-сидіння” великогабаритних колісних транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Горбай, О. З.; Керницький, І. С.
  Отримано результати комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану моделі пасажирського двомісного автобусного сидіння під час прикладення різного типу навантажень. На основі отриманих деформаційних переміщень та максимальних пришвидшень виявлено їх істотну залежність від закону зміни навантаження у часі. Розглянуто варіант їх врахування під час проведення випробувань пасажирських сидінь згідно з Правилами ЄЕК ООН R 80 стосовно забезпечення вимог пасивної безпеки. Presented results of computer modeling of stress-strain state of the model of double bus passenger seat during the application of different types of loads. Based on deformation and displacement of maximum acceleration revealed their significant dependence on loads change over the time. Offered the alternative option in test of passenger seats according to ECE Regulations 80 R requirements at ensuring its passive safety.
 • Item
  Суперелементна модель каркаса кузова туристичного автобуса
  (2016) Горбай, О. З.
  Розраховуючи каркас кузова автобуса на рівноміцність, використати суперелементне 3D-моделювання, що дає змогу створити модель повної конструкції туристичного кузова автобуса з можливістю розбиття його на сукупність підконструкцій на рівнях. Рівновага складових цього типу кузова досягається побудовою ієрархії підструктур. Під час дискредитації моделі використано поділ каркаса кузова вертикально поперечними площинами на окремі просторові об’єми призматичного типу. Розрахунок каркаса кузова на міцність проведено за умови забезпечення європейських вимог пасивної безпеки. Досліджувана модель характеризується значеннями переміщень у структурі каркаса мотовідсіка у межах 6–7,5 мм. Відносне переміщення точок кріплення силового приводу на двох опорах під двигуном та двох – під трансмісією не перевищує 5 мм, що знаходиться у допустимих межах для нормальної спільної роботи двигуна й трансмісії. Сalculation of the index of the strength of the body shell regarding the conditions of passive safety made on final superelement of FE 3D modeling. It is made possible to create a complete model a bus frame structure with the partitioning the set of substructures in the levels. This method of partitioning a bus body structure to superelements is a method of a series-parallel procedures designed to handle equilibrium of the object. The balance of the components of the body was achieved by hierarchy of sub-structures. The basic finite element of substructure is located on the first level, whereas the full model object is a substructure of the highest level. Superelement in FE model makes it possible to consider them at every level as substructures in contact to only at the boundary nodes. Separation of the body of the frame is performed by vertical transverse plane into separate spatial volum’s of prismatic type. The calculation of body frame strength provided according European standards of passive safety. The researched model got the displacement of structure of motor compartment frame within 6–7,5 mm.. Displacement of fixing supports of engine and transmission is less than 5 mm, which is within acceptable limits for common engine and transmission work.
 • Item
  Визначення співвідношення між інтенсивністю транспортних і пішохідних потоків для влаштування нерегульованих пішохідних переходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гілевич, В. В.; Могила, І. А.; Міхоцький, О. С.
  Виявлено взаємний вплив між транспортними і пішохідними потоками на нерегульованих переходах. У середовищі VISSIM створено модель нерегульованого пішохідного переходу. Встановлено, що інтенсивність транспортного та пішохідного потоків впливають на транспортні затримки. Запропоновано рекомендації щодо співвідношення між транспортними і пішохідними потоками для влаштування нерегульованих та регульованих переходів. Mutual effect of traffic and pedestrian flows at the non-signalized pedestrian crossings is shown. The model of non-signalized pedestrian crossing is created in VISSIM. There is found out that the volume of traffic and pedestrian flows influences on traffic delays. Recommendation for installation of non-signalized and signalized pedestrian crossing based on correlation between volume of traffic and pedestrian flows are proposed.
 • Item
  Принципи ідентифікації регуляторних характеристик двигуна внутрішнього згоряння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гащук, П. М.
  Йдеться про пріоритети режимів роботи й т. зв. регуляторну характеристику двигуна внутрішнього згоряння, яка відображає режимні пріоритети. Піддаються аналізові класичні приклади різного тлумачення пріоритетів режимів на основі питомої витрати пального. Їм протиставлені нові підходи до упорядковування режимів роботи двигуна. Запропоновано змістовніші алгоритми ідентифікації регуляторної характеристики двигуна внутрішнього згоряння. It is a question of operating regime priorities and so-called regulative characteristic of an internal combustion engine, called to display regime priorities. Classical examples of different interpretation of regime priorities on the specific fuel consumption basis are giving into the analysis. To them new approaches to regime streamlining is opposed. More substantial algorithms of identification internal combustion engine regulative characteristics are offered.
 • Item
  Структурні особливості рядів передатних відношень в автомобільних транcмісіях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гащук, П. М.; Нікіпчук, С. В.
  Досліджуються можливості й засоби загальної ідентифікації структури рядів передатних відношень у сходинчастих трансмісіях автомобілів. Проводиться аналіз відповідності реальних рядів передатних відношень відомим фундаментальним числовим послідовностям. Запропоновано метод наочного порівняння структур рядів. Possibilities and facilities of general authentication of structure of rows of transmissions relations are explored in the gear transmissions of cars. The analysis of accordance of the real rows of transmissions relations to the known fundamental numerical sequences is conducted. The method of evident comparison of structures of rows is offered.
 • Item
  Вплив повноти і якості виконання операцій технічного обслуговування автобусів на регулярність їхнього руху на маршрутах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Виджак, М. А.
  Визначено вплив повноти і якості виконання операції технічного обслуговування (ТО) на регулярність руху автобусів на маршрутах. Дослідженнями технологічних процесів ТО (ЩО, ТО-1, ТО-2) автобусів комунального АТП м. Львова та випуску їх на лінію встановлені відхилення від нормативного змісту операцій (фактичне невиконання окремих з них). Виявлені відсотки повноти виконання операцій ЩО автобусів. Визначено щомісячні розподіли відмов автобусів на лінії з технічних причин (неповного виконання операцій ТО) протягом 2014–2015 рр. The state of the question of determining the effect on the completeness and quality of the technical inspections operation (TI) on the regularity of buses on the route was analysed. Previous research processes of the technical inspections (TI-1, TI-2, DI) showed the deviation from executable content operations, failure in separate operations (the actual implementation of some of them). Was discovered the completeness (DI) bus operations. Monthly distributions buses bounce on the line for technical reasons during 2014- 2015 was determined.
 • Item
  Оцінка плавності руху автобуса методом моделювання у системі Matlab/Simulink
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бур’ян, М. Ф.; Боднар, М. Ф.
  Розглянуто алгоритм моделювання руху автобуса по дорогах з різним покриттям з метою оцінювання вібронавантаження на сидіннях водія та пасажирів автобуса та можливості підбору конструктивних параметрів підвіски та сидінь за умов комфортабельності. Виокремлено характерні точки у салоні автобуса, для яких розроблено структурну схему симулювання руху у системі Matlab/Simulink. The algorithm of modeling bus movement on the roads with different surface to assess vibratory loads on driver and passengers seats of the bus and the possibility of selecting the design parameters of the suspension and seats according to comfort conditions were presented. Designed block diagram in the Matlab / Simulink system to investigate vibratory loads at specific points inside bus which were determinated.
 • Item
  Безпечні режими руху транспортних засобів в умовах засліплення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бойків, М. В.
  Розглядаються результати дослідження тривалості адаптації зору водія в умовах засліплення та його вплив на безпечні режими руху у щільних транспортних потоках. Визначено, що вирішальним чинником для водія під час руху у темну пору доби є його функціональний стан, який впливає на роботу зорового аналізатора щодо адаптації і відновлення зору в умовах засліплення. Встановлено, що залежно від тривалості засліплення водія, швидкість руху засліпленого автомобіля і наступного, що рухається за ним, необхідно знизити до 30 % і більше, якщо більша початкова швидкість транспортного потоку. Також визначено, що навіть незначне засліплення водія призводить до нерівномірності руху усього транспортного потоку. In the article the results of research duration adaptation of the driver in terms of blindness and its impact on safe driving mode in dense traffic. Determined that the decisive factor for the driver when driving at night-time in terms of its functional blindness is a condition that affects the operation of the visual analyzer, to adapt and restore vision after blindness. Established that depending on the speed of the car and blinded the next, moving him, ponyzhaty safe speed should be 30 % or greater, the greater the initial velocity. Also determined that lowering speed varies depending on the functional status of drivers and even a slight glare causes uneven movement of all traffic.
 • Item
  Математична модель зносостійкості функціональних поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ступницький, В. В.
  Наведено методику моделювання зносостійкості поверхонь рухомих спряжень деталей машин в умовах їх потенційної експлуатації як результат управління цією експлуатаційною властивістю на стадії технологічної підготовки виробництва. Можливість прогнозувати певну величину зносостійкості під час задання характеристик якості поверхневого шару, що забезпечуються оптимальними методами оброблення, дає змогу підвищити експлуатаційні властивості виробу відповідно до концепції PLM. The technique of surface modeling durability conjugations of moving machine parts in terms of their potential use, as a result of operational management of the property at the stage of technological planning production is written in article. The ability to predict a certain amount of wear resistance when setting quality characteristics of the surface layer provided optimal treatment methods , improves performance properties of the product according to the PLM concept.
 • Item
  Дослідження навантажень, що виникають під час руху каретки у зоні опорного башмака підвісної канатної установки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сологуб, Б. В.; Данило, Я. Я.; Предко, Р. Я.
  Розглянуто підвісну канатну установку як складну технічну систему. Досліджено роботу вантажної каретки у зоні опорного башмака. Проведено розрахунок зусиль у несівному канаті залежно від роботи інших елементів установки. Враховано значні коливання канатів, що сприяють виникненню додаткових динамічних зусиль, які необхідно враховувати під час розрахунків на міцність і довговічність. Запропонована динамічна модель для розрахунку зусиль, що виникають під час руху каретки підвісної канатної установки у зоні опорного башмака. Наведено рівняння руху тягово- неснівного каната, отримані значення зусиль та побудовані графіки зміни нормального зусилля, залежно від тиску каретки на несівний канат. Наведені приклади підвищення довговічності несівного каната за допомогою правильного вибору основних параметрів опорного башмака і режимів роботи установки, а також графіки зміни нормального зусилля залежно від тиску каретки на несівний канат у зоні опорного башмака. Розроблені практичні рекомендації для вибору основних параметрів підвісної канатної установки. Suspended cable installation as a complex technical system has been considered. The research on the area of supporting shoe of the suspended cable operation has been done. Values of forces appearing in the bearing rope depending on the other elements of installation have been calculated. Significant shaking of the cables causing additional dynamic forces has to be considered while calculating the strength and durability of installation. The dynamic model of forces calculation generated during the motion of the carriage of suspended cable installation in the area of the supporting shoe has been offered. The equations of motion of pulling an bearing rope has been illustrated, the values of forces and the graphs of changes in normal force have been given depending on the pressure of the carriage on the bearing rope. The examples of increasing durability and longevity of bearing rope through the correct choice of main parameters of supporting shoe and the mode of installation as well as graphics of changes of standard forces depending on the pressure of carriage on bearing rope in the area of supporting shoe have been given. Practical advice on choosing the basic parameters of suspended cable installation has been worked out.
 • Item
  Дослідження закріплення канатів затискними елементами муфт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Проценко, В. О.; Бабій, М. В.; Клементьєва, О. Ю.
  Досліджено процес закріплення канатів затискними елементами типу “палець-втулка-поперечний канат”. Експериментально встановлені залежності впливу зусилля затягування пальця затискного елемента на зусилля виривання каната та його поперечну деформацію. Розкрито механізм процесу закріплення каната затискним елементом. Встановлено значення отриманих результатів для теорії та практики. The process of fixing ropes by clamping elements "finger-sleeve cross-rope" type is analyzed. Depending on the impact of the efforts a tightening of thumb clamping element on pulling the rope force and transverse strain is experimental installed. The mechanism of the fixing rope process by clamping element is disclosed. The value of the results for the theory and practice is established.