Логістика. – 2013. – №762

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 762 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 272 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Organization of activities in the structure of logistics enterprises value chain
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Shandrivska, О.; Lendyel, О.
  The questions of organization of enterprises activities management within value chain basen on logistics are investigated in the article. The structure and framework model of the management system of enterprise logistic activities are identified and suggested. The usage of integrated approach to the management of enterprises logistic activities simultaneously on different organizational and economic directions (management of business process, including reengineeriny of business-process, situational and regressive approach, conception of partnerships, marketing and conception of value chains, SWOT-analysis of an enterprise, outsourcing, usage of balanced scorecard system conception, competitive benchmarking, optimization of organizational structure of management, functional and value analysis of businessprocesses system) are suggested. These organizational and economic decisions are formulated according to the one strategic idea, which is oriented to the fulfillment of clients needs as well as successful realization of strategic goals of an enterprise. The analysis of suggested organizational and economic directions of enterprise activities management on logistic principals is made in the article. Розглянуто питання організації управління діяльністю підприємств у складі ланцюгів створення вартості на засадах логістики. Визначено структуру та наведено схематичну модель системи управління логістичною діяльністю підприємства. Запропоновано використання комплексного підходу до управління логістичною діяльністю підприємств одночасно за різними організаційно-економічними напрямками (управління бізнес-процесами, зокрема реінжиніринг бізнес-процесів, ситуаційно-ресурсний підхід, концепція маркетингу партнерських стосунків та концепція ланцюгів створення вартості, SWOT-аналіз діяльності підприємства, аутсорсинг, застосування концепції збалансованої системи показників, конкурентний бенчмаркінг, оптимізація організаційної структури управління, функціонально-вартісний аналіз системи бізнес-процесів), аналіз яких наведено в роботі.
 • Item
  The use of the concept of archetypes in building an international brand of ladies' lingerie
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Furtak, R.
  The article presents the concept of archetypes in the context of building an international brand of ladies' lingerie. Archetypes are an element of brand strategy which is the basis for all the branding activities being conducted. The present paper discusses the 12 basic brand archetypes. Moreover, three subtypes of The Enchantress archetype are presented. Those subarchetypes can be successfully utilised by the manufacturers of ladies' lingerie (classic or erotic). Представлено концепцію архетипів у контексті побудови міжнародного бренду жіночої нижньої білизни. Архетипи є елементом стратегії бренду, яка є основою для будь-якої діяльності у сфері брендингу. Розглянуто 12 основних архетипів бренду та представлено три підтипи архетипу «Чарівниці». Ці субархетипи можуть бути успішно використані виробниками жіночої білизни (класичної або еротичної).
 • Item
  International research of european market of young e-consumers (methodological dilemmas)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Jaciow, М.
  Internationalization imposes on enterprises the necessity to recognize target markets in a European space. One of such markets may be constituted by young consumers. This group is quite homogeneous as for social-demographic features, but different as for cultural aspect. Recognizing this segment requires designing marketing research of international scope. The objective of this article is to present methodological problems related to designing and conducting international research. This article has a methodological character and presents research experience of the author gained during European research of e-consumer in 6 European countries for the needs of NCN (National Science Centre) project titled ‘E-consumer in Europe – a comparative analysis of behaviors. Інтернаціоналізація накладає на підприємства необхідність визнання цільових ринків у європейському просторі. Одним із таких ринків може бути сформований ринок молодих споживачів. Ця група доволі однорідна за соціально-демографічними характеристиками, але відрізняється за культурним аспектом. Виділення цього сегменту вимагає проектування маркетингового дослідження міжнародного масштабу. Представлено методологічні проблеми, пов'язані з підготовкою та проведенням міжнародних досліджень, а також дослідження досвіду автора, накопиченого в ході дослідження європейського електронного споживача у шести європейських країнах для потреб НКР (Національного наукового центру) у межах проекту під назвою «Електронний споживач в Європі – порівняльний аналіз поведінки».
 • Item
  Determinants of development of the market for bio-products among young polish consumers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Szajt, М.
  Presented studies identify ways and directions of changes in the organization of production and sales for bio-products market. Previous author's studies have indicated the high sensitivity of 20-25 age group to the specified assortment. The results should enable the identification of the main determinants of development of the market for bio-based products. Досліджено шляхи і напрями визначення змін в організації виробництва і збуту для ринку біопродуктів. Показано високу чутливість 20–25-вікової групи для визначеного асортименту продуктів. Результати повинні забезпечити можливість для виявлення основних чинників, що визначають розвиток ринку біопродуктів.
 • Item
  The role of marketing innovations in small and medium-sized enterprises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stanislavski, R.
  Innovations play a major role in the development of enterprises. According to the generally accepted division innovations are divided into: product, process, organizational and marketing innovations. The most popular among small and medium-sized enterprises are product innovations. Marketing innovation are taken less frequently, due to their derivative nature with respect to other types of innovation. Інновації відіграють важливу роль у розвитку підприємства. Згідно з загальноприйнятим поділом виділяють такі інновації: продуктові, процесні, організаційні та маркетингові. Найпопулярніші серед малих і середніх підприємств є продуктові інновації. Маркетинг інновацій висвітлюється через їх похідний характер по відношенню до інших видів інновацій.
 • Item
  Evaluation of customer service in the supply chain of food products
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Yakymyshyn, L. Y.; Chtej, N. І.
  The paper presents the issues related to the evolution of customer satisfaction in a supply chain pasta. On the example of supply chain pasta explored the issue of improving customer service. Conducted customer surveys allowed us to analyze the problem of customer satisfaction. Наведено рішення, пов'язані з еволюцією задоволення клієнтів у ланцюзі поставок макаронних виробів. На прикладі ланцюга поставок макаронних виробів досліджено питання щодо підвищення рівня обслуговування клієнтів. Проведене опитування клієнтів дало змогу провести аналіз проблеми задоволення клієнта.
 • Item
  Development of logistics in Ukraine: environmental dimension
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Chornopyska, N. V.
  The article summarizes the preconditions for the environmental paradigm formation. It has been set up that implementation of the environmental paradigm has been mostly held in sustainable development doctrine that being an economic theory has stimulated the progress of logistics in the direction of "green" logistics. The evolution of the "green" logistics concept has been researched in retrospect. Determinants that will have an impact on its future development have been identified. The development of logistics industry in Ukraine has been analyzed. Particular attention has been concentrated on the transportation segment. The connection between the goods traffic increase and increased pressure on the environment has been set up. Recommendations for reduction of the negative impact of transport logistics systems on the ecosystem have been designed. Узагальнено передумови формування інвейронментальної парадигми. Встановлено, що реалізація інвейронментальної парадигми найбільшою мірою відбулася у доктрині стійкого розвитку, яка як економічна теорія стимулювала поступ логістики у напрямку «зелена» логістика. У ретроспективі досліджено еволюцію концепції «зелена» логістика. Ідентифіковано визначальні чинники, які матимуть вплив на її подальший розвиток. Проаналізовано розвиток галузі логістики України. Зосереджено увагу на сегменті транспортування. Встановлено зв’язок між збільшенням вантажопотоків та збільшенням навантаження на природне середовище. Розроблено рекомендації щодо зменшення негативного впливу транспортних логістичних систем на екосистему.
 • Item
  CSR as an element of based-value marketing. Implementation of corporate social responsibility by the DANONE GROUP in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Howaniec, H. B.
  The system changes, including in Poland, have forced a change in approach to the market. Implementation of the marketing concept without providing real value for the customer, taking into account other interest groups or using traditional media is becoming – at least for certain groups of consumers – obsolete. This article presents the definition of the marketing concept, narrowing to its determination from the perspective of the tools and its goals, presents the concept of value-based marketing and its specificity by presenting as an example – delivering value through the implementation of the concept of corporate social responsibility. Системні зміни, які відбуваються зокрема й у Польщі, змусили змінити підхід до маркетингу. Впровадження маркетингової концепції без надання реальної вартості для споживача, беручи до уваги інтереси інших груп чи використовуючи традиційні засоби маркетингових комунікацій, для певних груп стає недоцільним. Визначено маркетингову концепцію, деталізуючи її з точки зору інструментарію та цілей, представлено концепцію орієнтованого на вартість маркетингу і його специфіку з використанням прикладу – надання вартості впровадженням концепції корпоративної соціальної відповідальності.
 • Item
  Private label on food market in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Urbanska, J.
  This paper indicates the increasing importance of private label retailers as a response of large retail chains to individual consumer needs. New private labels of premium segment are discussed and the strategic position of their premium brands is evaluated. Визначено зростаюче значення приватних торгових марок роздрібних продавців як відповідь великих торговельних мереж на індивідуальні потреби споживача. Проаналізовано сегмент нових приватних преміум-торгових марок та оцінено стратегічне становище їх преміум-брендів.
 • Item
  Marketing in the primary production sector
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Tomczak-Wozniak, E.
  The content of this paper is the analysis of the problems of use of marketing tools in Polish agriculture. Practical application of marketing in agriculture is increasingly important because of the competitiveness, innovation and globalization in the modern world, which determines the importance of the undertaken subject. Здійснено аналіз проблем використання маркетингових інструментів у польському сільському господарстві. Практичне застосування маркетингу у сільському господарстві стає все важливішою складовою діяльності у зв'язку з підвищенням конкуренції, інноваціями та глобалізацією у сучасному світі, що зумовило вибір теми роботи.
 • Item
  Marketing risks: essence and place in structure of ukrainian enterpises risk-profile
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Starostina, А. О.; Kravchenko, V. А.
  Paper reveals the essence of marketing and risks in this sphere of business activity. External and internal forms of the marketing risks are discussed. Practically oriented formulation of marketing risks is given. The place of marketing risks in the structure of the enterprise risk profile which is calculated on the basis of results of research of risk management practice in activities of small and medium scale enterprises of Kiev (2005 – 2012) is shown. Рокрито сутність маркетингу та ризиків, які пов’язані із маркетинговою сферою діяльності підприємств, показана необхідність виділення їх зовнішніх та внутнішніх форм. Дано практично орієнтоване визначення маркетингових ризиків. На основі результатів дослідження практики ризик-менеджменту в діяльності малих та середніх підприємств м. Києва у 2005–2012 рр. показано місце маркетингових ризиків у структурі ризик-профілю.
 • Item
  Personal consumption in Poland in global crisis conditions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Sobczyk, G.
  The article presents a consumer economic situation of Polish households in the global financial crisis conditions. Determinants of an personal consumption and its chosen measures in the years 2008-2011 were shown. The thesis concerning the significant role of consumption in the growth of economy of a country gained despite of recessionary occurrence was substantiated. Представлена споживча економічна ситуація польських домогосподарств в умовах глобальної фінансової кризи. Висвітлено детермінанти особистого споживання і його індикатори у період 2008–2011 рр. Висвітлено тези про велику роль особистого споживання у зростанні економіки країни.
 • Item
  Influence of internationalization on consumer еxclusion from the financial services market
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Smyczek, S.
  This paper presents the results of research identifying on the impact of the internationalization process of financial services on the development of the phenomenon of financial exclusion of consumers. Results shows that level of financial exclusion of consumers, both discretionary and mandatory, is very high. Consumers more often face difficulties in using services of foreign financial institutions rather than of domestic ones. This is particularly notable with respect to the need of fund saving and taking financial commitments. However still оne third of consumers present internationalistic attitudes and only one tenth of respondents negatively perceive foreign financial institutions. The latter attitudes are characteristic of elderly people as well as consumers with basic or vocational education. It is also typical of inhabitants of rural areas and smaller towns. Представлені результати досліджень з виявлення впливу процесу інтернаціоналізації фінансових послуг на розвиток феномену фінансового винятку споживачів. Результати показують, що рівень фінансового винятку споживачів, як дискреційний і обов'язковий, є дуже високим. Споживачі найчастіше стикаються з труднощами у використанні послуг іноземних фінансових інститутів, а не вітчизняних. Це особливо помітно по відношенню до потреби щодо фонду збереження та прийняття фінансових зобов'язань. Проте до цього часу третина споживачів показує інтернаціоналістичні відносини і тільки десята частина респондентів негативно сприймає іноземні фінансові інститути. Останні установки притаманні літнім людям, а також споживачам з базовою або професійною освітою. Це характерно і для жителів сільської місцевості, а також невеликих міст.
 • Item
  Key environmental factors and strategic choices of enterprises in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Sliwinska, К.; Folga, R.
  In a market economy conditions resulting from the environment of Polish companies provide the framework and limits of their functioning. The rapidly evolving conditions, and evolving markets cause that companies undertake various adaptation measures in order to survive, cope with competition, to take the opportunities for development. В умовах ринкової економіки через навколишнє середовище польські компанії обмежують своє функціонування. Умови, що швидко змінюються, та ринки, що розвиваються, змушують компанії вживати різноманітних заходів з метою виживання, щоб впоратися з конкуренцією та скористатися можливостями для розвитку.
 • Item
  Perspectives of innovation development of Ukrainian industrial branches in economy internationalisation process
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Reshetilova, Т.
  Effective usage of considerable potential of Ukrainian mining enterprises is being hampered because innovative ideas are not implemented. As Ukrainian international policy is EU oriented, the country’s industries should be developed on the basis of innovative potential priority. Based on the established tendencies of innovative activity in the EU countries, the position of Ukraine in this process was determined. A scientific idea of using assessment of impact of natural factors on the enterprise’s performance as an instrument of implementing innovation diffusion into mining industry of the country is realized in the paper. This enables determination of perspectives of attracting innovations. Значні можливості ефективного використання потенціалу вугледобувних підприємств України стримуються недовикористанням інноваційних розробок. Спрямованість зовнішньої політики України на вступ до Європейського Союзу вимагає певних пріоритетів розвитку промисловості країни та її галузей на основі інноваційного потенціалу. Виявлені тенденції інноваційної діяльності в країнах ЄС уможливили позиціонувати Україну у цьому процесі. В роботі реалізована наукова ідея про використання оцінки впливу природних факторів на результати діяльності підприємств як інструмента управління дифузією інновацій у вугільну промисловість країни. Це дає можливість оцінити перспективність залучення інновацій.
 • Item
  The role of social media in the young consumers market – case study for Poland and Germany
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) de Pourbaix, P.; Chmielewski, К.
  This text aims to present the general characteristics of the Internet and social media in Poland and Germany, taking into account the group of young consumers. Background to this observation are the characteristic of young consumers, in particular their role in the market. The purpose of the authors is also to show the role played by the Internet and social media in the market of young consumers. Представлено загальну характеристику Інтернету та соціальних мереж у Польщі та Німеччині з урахуванням групи молодих споживачів. Вихідними даними для цього дослідження є особливості молодих споживачів, зокрема їх роль на ринку. Показана роль Інтернету та соціальних мереж на ринку молодих споживачів.
 • Item
  Polish service enterprises in an international market: marketing perspective
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Pluta-Olearnik, М.
  In this article the author elaborates on issues of services internationalisation in the context of contemporary changes, taking place in global and national markets. From a theoretical aspect, the writer is about to review international companies orientation, emphasising specification of international services turnover. From empirical aspect, based on the author’s own research, functional strategies conducted by Polish service companies in an international market are analysed. In the last part, development strategies for service companies in international markets are indicated, and also further directions of research in the area of services internationalisation. Розглянуто питання інтернаціоналізації послуг у контексті сучасних змін, що відбуваються на глобальному та національному ринках. З теоретичного боку розглянуто міжнародні орієнтації компанії, підкреслюючи специфікацію міжнародного обігу послуг; проаналізовано проведені дослідження функціональних стратегій польських компаній сфери послуг на міжнародному ринку. Наведено стратегії розвитку для підприємств сфери послуг на міжнародних ринках, а також подальші напрямки досліджень у галузі інтернаціоналізації послуг.
 • Item
  Generic types of competitive strategies in the polish retail industry
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Pilarczyk, B.; Stefanska, М.
  The aim of the paper is to indicate the evolution of competitive strategies implemented by retail chains (particularly foreign ones) on the Polish market. The basic incentive to choose them is aiming at achieving competitive advantage on international and global scale. Generic strategies defined by M. Porter – strategies of cost leadership, product differentiation and focus constitute the theoretical background for the discussion. Work is funded by the NCN grant based on the decision number DEC-2011/03/B/HS4/03576. Вказано на еволюцію конкурентоспроможних стратегій, які застосовуються у межах роздрібних ланцюгів (особливо, іноземних) на Польському ринку. Основною причиною вибору теми є висвітлення можливостей досягнення конкурентних переваг у міжнародному і у глобальному масштабі. Загальні стратегії, визначені M. Портером, стратегії лідерства за витратами, диференціації продукції становлять теоретичну основу для обговорення. Робота профінансована за кошти гранту на основі NCN рішення DEC-2011/03/B/HS4/03576.
 • Item
  Behaviors of individuals in the process of internationalism of the insurance market in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Nowotarska-Romaniak, B.; Ogrodnik, H.
  In countries that transform their economy is a strong tendency to imitate, the acquisition of consumption patterns and behaviors of more developed countries. Factor for strengthening these trends is globalization and internationalization. In Poland, the market particularly sensitive to process of internationalism is insurance market. Fast going system changes in the insurance market in Poland have caused not only the transformation of infrastructure, but also intensified changes in customer behavior. The article, based on a survey conducted in November-December 2012, presents the process of internationalization of insurance in Poland. The results of that research clearly show that the individual customers in Poland don’t take full advantage of the internationalization. У країнах з перехідною економікою сильною є тенденція до наслідування зразків закупівлі і споживання розвинених країн. Чинником зміцнення цих трендів є глобалізація і інтернаціоналізація. У Польщі ринок особливо чутливий до процесу інтернаціоналізації страхового ринку. Швидка зміна системи страхового ринку Польщі спричинена не тільки перетвореннями інфраструктури, але й посиленими змінами поведінки споживача. На основі опитування, проведеного в листопаді–грудні 2012 року, представлено процес інтернаціоналізації страхування у Польщі. Результати цього дослідження показують, що індивідуальні клієнти в Польщі не повною мірою використовують переваги інтернаціоналізації.
 • Item
  Advertising in the process of internationalisation of enterprises – towards standardisation or individualisation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Nowacki, R.
  Carrying out advertising activities in foreign markets requires from enterprises resolution of the dilemma of how to programme the advertising strategy, making use of the standardised and proved in other markets solutions, or shaping new concepts compliant with the idea of individualisation. An objective of the article is to answer the question, which of these models is more often used in the Polish market by foreign enterprises and what effects of that are from the point of view of enterprises’ competitiveness, consumers’ perception and motivating them to buy. The basis for deliberations is findings of the surveys carried out by the author among the enterprises operating in the Polish market and consumers in the first decade of the 21st century. Проведення рекламної діяльності на зовнішньому ринку вимагає від підприємств вирішення дилеми про те, як запрограмувати рекламну стратегію: використовувати у стандартизованих та випробуваних ринкових рішеннях, чи формувати нові концепції, які сумісні з ідеєю індивідуалізації. Дано відповідь на питання, яка з цих моделей найчастіше використовується на польському ринку іноземними підприємствами і які наслідки цього, з погляду конкурентоспроможності споживачів підприємства. Основою для обговорень є висновки досліджень, проведених серед підприємств, що працюють на польському ринку, і споживачів у першому десятилітті 21-го століття.