Логістика. – 2013. – №762

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/23589

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 762 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 272 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 43
 • Thumbnail Image
  Item
  Organization of activities in the structure of logistics enterprises value chain
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Shandrivska, О.; Lendyel, О.
  The questions of organization of enterprises activities management within value chain basen on logistics are investigated in the article. The structure and framework model of the management system of enterprise logistic activities are identified and suggested. The usage of integrated approach to the management of enterprises logistic activities simultaneously on different organizational and economic directions (management of business process, including reengineeriny of business-process, situational and regressive approach, conception of partnerships, marketing and conception of value chains, SWOT-analysis of an enterprise, outsourcing, usage of balanced scorecard system conception, competitive benchmarking, optimization of organizational structure of management, functional and value analysis of businessprocesses system) are suggested. These organizational and economic decisions are formulated according to the one strategic idea, which is oriented to the fulfillment of clients needs as well as successful realization of strategic goals of an enterprise. The analysis of suggested organizational and economic directions of enterprise activities management on logistic principals is made in the article. Розглянуто питання організації управління діяльністю підприємств у складі ланцюгів створення вартості на засадах логістики. Визначено структуру та наведено схематичну модель системи управління логістичною діяльністю підприємства. Запропоновано використання комплексного підходу до управління логістичною діяльністю підприємств одночасно за різними організаційно-економічними напрямками (управління бізнес-процесами, зокрема реінжиніринг бізнес-процесів, ситуаційно-ресурсний підхід, концепція маркетингу партнерських стосунків та концепція ланцюгів створення вартості, SWOT-аналіз діяльності підприємства, аутсорсинг, застосування концепції збалансованої системи показників, конкурентний бенчмаркінг, оптимізація організаційної структури управління, функціонально-вартісний аналіз системи бізнес-процесів), аналіз яких наведено в роботі.
 • Thumbnail Image
  Item
  The use of the concept of archetypes in building an international brand of ladies' lingerie
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Furtak, R.
  The article presents the concept of archetypes in the context of building an international brand of ladies' lingerie. Archetypes are an element of brand strategy which is the basis for all the branding activities being conducted. The present paper discusses the 12 basic brand archetypes. Moreover, three subtypes of The Enchantress archetype are presented. Those subarchetypes can be successfully utilised by the manufacturers of ladies' lingerie (classic or erotic). Представлено концепцію архетипів у контексті побудови міжнародного бренду жіночої нижньої білизни. Архетипи є елементом стратегії бренду, яка є основою для будь-якої діяльності у сфері брендингу. Розглянуто 12 основних архетипів бренду та представлено три підтипи архетипу «Чарівниці». Ці субархетипи можуть бути успішно використані виробниками жіночої білизни (класичної або еротичної).
 • Thumbnail Image
  Item
  International research of european market of young e-consumers (methodological dilemmas)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Jaciow, М.
  Internationalization imposes on enterprises the necessity to recognize target markets in a European space. One of such markets may be constituted by young consumers. This group is quite homogeneous as for social-demographic features, but different as for cultural aspect. Recognizing this segment requires designing marketing research of international scope. The objective of this article is to present methodological problems related to designing and conducting international research. This article has a methodological character and presents research experience of the author gained during European research of e-consumer in 6 European countries for the needs of NCN (National Science Centre) project titled ‘E-consumer in Europe – a comparative analysis of behaviors. Інтернаціоналізація накладає на підприємства необхідність визнання цільових ринків у європейському просторі. Одним із таких ринків може бути сформований ринок молодих споживачів. Ця група доволі однорідна за соціально-демографічними характеристиками, але відрізняється за культурним аспектом. Виділення цього сегменту вимагає проектування маркетингового дослідження міжнародного масштабу. Представлено методологічні проблеми, пов'язані з підготовкою та проведенням міжнародних досліджень, а також дослідження досвіду автора, накопиченого в ході дослідження європейського електронного споживача у шести європейських країнах для потреб НКР (Національного наукового центру) у межах проекту під назвою «Електронний споживач в Європі – порівняльний аналіз поведінки».
 • Thumbnail Image
  Item
  Determinants of development of the market for bio-products among young polish consumers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Szajt, М.
  Presented studies identify ways and directions of changes in the organization of production and sales for bio-products market. Previous author's studies have indicated the high sensitivity of 20-25 age group to the specified assortment. The results should enable the identification of the main determinants of development of the market for bio-based products. Досліджено шляхи і напрями визначення змін в організації виробництва і збуту для ринку біопродуктів. Показано високу чутливість 20–25-вікової групи для визначеного асортименту продуктів. Результати повинні забезпечити можливість для виявлення основних чинників, що визначають розвиток ринку біопродуктів.
 • Thumbnail Image
  Item
  The role of marketing innovations in small and medium-sized enterprises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stanislavski, R.
  Innovations play a major role in the development of enterprises. According to the generally accepted division innovations are divided into: product, process, organizational and marketing innovations. The most popular among small and medium-sized enterprises are product innovations. Marketing innovation are taken less frequently, due to their derivative nature with respect to other types of innovation. Інновації відіграють важливу роль у розвитку підприємства. Згідно з загальноприйнятим поділом виділяють такі інновації: продуктові, процесні, організаційні та маркетингові. Найпопулярніші серед малих і середніх підприємств є продуктові інновації. Маркетинг інновацій висвітлюється через їх похідний характер по відношенню до інших видів інновацій.
 • Thumbnail Image
  Item
  Evaluation of customer service in the supply chain of food products
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Yakymyshyn, L. Y.; Chtej, N. І.
  The paper presents the issues related to the evolution of customer satisfaction in a supply chain pasta. On the example of supply chain pasta explored the issue of improving customer service. Conducted customer surveys allowed us to analyze the problem of customer satisfaction. Наведено рішення, пов'язані з еволюцією задоволення клієнтів у ланцюзі поставок макаронних виробів. На прикладі ланцюга поставок макаронних виробів досліджено питання щодо підвищення рівня обслуговування клієнтів. Проведене опитування клієнтів дало змогу провести аналіз проблеми задоволення клієнта.
 • Thumbnail Image
  Item
  Development of logistics in Ukraine: environmental dimension
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Chornopyska, N. V.
  The article summarizes the preconditions for the environmental paradigm formation. It has been set up that implementation of the environmental paradigm has been mostly held in sustainable development doctrine that being an economic theory has stimulated the progress of logistics in the direction of "green" logistics. The evolution of the "green" logistics concept has been researched in retrospect. Determinants that will have an impact on its future development have been identified. The development of logistics industry in Ukraine has been analyzed. Particular attention has been concentrated on the transportation segment. The connection between the goods traffic increase and increased pressure on the environment has been set up. Recommendations for reduction of the negative impact of transport logistics systems on the ecosystem have been designed. Узагальнено передумови формування інвейронментальної парадигми. Встановлено, що реалізація інвейронментальної парадигми найбільшою мірою відбулася у доктрині стійкого розвитку, яка як економічна теорія стимулювала поступ логістики у напрямку «зелена» логістика. У ретроспективі досліджено еволюцію концепції «зелена» логістика. Ідентифіковано визначальні чинники, які матимуть вплив на її подальший розвиток. Проаналізовано розвиток галузі логістики України. Зосереджено увагу на сегменті транспортування. Встановлено зв’язок між збільшенням вантажопотоків та збільшенням навантаження на природне середовище. Розроблено рекомендації щодо зменшення негативного впливу транспортних логістичних систем на екосистему.
 • Thumbnail Image
  Item
  CSR as an element of based-value marketing. Implementation of corporate social responsibility by the DANONE GROUP in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Howaniec, H. B.
  The system changes, including in Poland, have forced a change in approach to the market. Implementation of the marketing concept without providing real value for the customer, taking into account other interest groups or using traditional media is becoming – at least for certain groups of consumers – obsolete. This article presents the definition of the marketing concept, narrowing to its determination from the perspective of the tools and its goals, presents the concept of value-based marketing and its specificity by presenting as an example – delivering value through the implementation of the concept of corporate social responsibility. Системні зміни, які відбуваються зокрема й у Польщі, змусили змінити підхід до маркетингу. Впровадження маркетингової концепції без надання реальної вартості для споживача, беручи до уваги інтереси інших груп чи використовуючи традиційні засоби маркетингових комунікацій, для певних груп стає недоцільним. Визначено маркетингову концепцію, деталізуючи її з точки зору інструментарію та цілей, представлено концепцію орієнтованого на вартість маркетингу і його специфіку з використанням прикладу – надання вартості впровадженням концепції корпоративної соціальної відповідальності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Private label on food market in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Urbanska, J.
  This paper indicates the increasing importance of private label retailers as a response of large retail chains to individual consumer needs. New private labels of premium segment are discussed and the strategic position of their premium brands is evaluated. Визначено зростаюче значення приватних торгових марок роздрібних продавців як відповідь великих торговельних мереж на індивідуальні потреби споживача. Проаналізовано сегмент нових приватних преміум-торгових марок та оцінено стратегічне становище їх преміум-брендів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Marketing in the primary production sector
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Tomczak-Wozniak, E.
  The content of this paper is the analysis of the problems of use of marketing tools in Polish agriculture. Practical application of marketing in agriculture is increasingly important because of the competitiveness, innovation and globalization in the modern world, which determines the importance of the undertaken subject. Здійснено аналіз проблем використання маркетингових інструментів у польському сільському господарстві. Практичне застосування маркетингу у сільському господарстві стає все важливішою складовою діяльності у зв'язку з підвищенням конкуренції, інноваціями та глобалізацією у сучасному світі, що зумовило вибір теми роботи.