Логістика. – 2011. – №706

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12224

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – № 706 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 511 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Логістика" № 706
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 706
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011)
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Крикавський, Є. В.; Рикованова, І. С.; Янковська, Л. А.
  Досліджено стратегії розвитку логістики фармацевтичних підприємств та обґрунтовано напрями сучасних інноваційних рішень, адаптованих до особливостей цієї галузі з урахуванням елементів гуманітарної логістики. Окреслено об’єкти логістичних рішень у процесі удосконалення дистрибуційної мережі фармацевтичного підприємства. The strategies of pharmaceutical enterprises logistics development are investigated; the directions of modern innovative solutions adapted to the peculiarities of this industry according to principals of humanitarian logistics are proved. The objects of logistics solutions in the process of pharmaceutical enterprises distribution network improvement are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості впровадження бюджетування у виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах започаткування міжнародних економічних зв’язків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Грибик, І. І.; Вільгуцька, Р. Б.; Тхорик, М. Б.
  Розглянуто особливості бюджетування виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах започаткування міжнародних економічних зв’язків. Було визначено сутність і особливості бюджетування на підприємстві, його складові. Досліджено основні mтенденції розвитку бюджетування та її практичне значення. На основі звітності проаналізовано виробничо-господарську діяльність підприємства, оцінено вплив бюджетування на показники фінансово-господарської діяльності. Виявлено проблеми бюджетування виробничо-господарської діяльності, на які підприємство наражається у разі започаткування міжнародних економічних зв’язків та наведено рекомендації щодо їх вирішення. Der Artikel beschreibt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit in der Einrichtung internationaler Wirtschaftstätigkeit. Es war das Wesen und die Besonderheiten der Budgetierung in das Unternehmen, seine Komponenten. Man erforscht die grundlegenden Trends in der Budgetierung und ihre praktische Bedeutung. Auf die Grund führt man durch der Analyse der industriellen und wirtschaftlichen Aktivitäten entwickelte Indikatoren und Prognose der geschätzten Auswirkungen auf die Performance Budgeting finanzielle und wirtschaftliche Tätigkeit. Man endeckt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit, die das Unternehmen steht in der Festlegung internationaler wirtschaftlicher Tätigkeiten und gibt Empfehlungen zu ihrer Lösung.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноваційна стратегія поведінки підприємств нафтогазового комплексу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Баб’як, Л. В.; Мацяк, О. М.; Баб’як, О. В.
  Інноваційна стратегія поведінки – це актуальне питання для підприємств нафтогазового комплексу. Аналіз проблем підприємств галузі доводить можливість їхньої трансформації в сучасні та перспективні виробництва. Впровадження інноваційних технологій, завдяки яким покращиться якість одержаних нафтопродуктів і, що важливо, збільшиться глибина перероблення нафти – це найефективніший шлях розвитку підприємств галузі. Сформульовано пропозиції щодо інноваційної стратегії поведінки підприємств нафтогазового комплексу України. Innovative strategy of behavior is the urgent problem of oil-and-gas complex. The analysis of refineries work proves the possibility of their transformation into up to date and perspective productions. Due to the implementation of innovative technologies the quality of obtained products will be improved and oil refining depth will be increased. It is the most effective way of refineries development. The propositions concerning innovative strategy of behavior have been formulated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління розвитком нематеріальних активів підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Мірошник, Р. О.
  Розглянуто методичні підходи щодо управління розвитком нематеріальних активів. Зосереджено увагу на етапах управління розвитком нематеріальних активів: формування цілей розвитку; оцінювання вартості та структури нематеріальних активів, розроблення стратегії розвитку, розроблення та реалізація комплексу заходів щодо розвитку нематеріальних активів, контроль та коригування стратегії. Розроблені напрями забезпечення розвитку за видами нематеріальних активів підприємства. The process of management development of immaterial assets is examined. An algorithm is offered of management of immaterial assets of, which includes the followings stages: forming of aims of development; evaluation of cost and structure of immaterial assets, development of strategy of development, development and realization of complex of measures on development of immaterial assets, control and correction of strategy. Development directions of providing of development of immaterial assets of enterprise after the types of intellectual capital.
 • Thumbnail Image
  Item
  Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Якимишин, Л. Я.
  Проаналізовано моделі електронного ланцюга поставок і визначено підхід щодо вибору оптимальної моделі електронного ланцюга поставок товарів повсякденного попиту. The existing models of electronic supply chain and determined approach to selecting the optimal model of supply chain of consumer goods.
 • Thumbnail Image
  Item
  Гармонійність синтезу релігійних, наукових та філософських знань (РНФ) у методології пізнання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Гронська, Н. С.
  Сформульовано засади гармонійного з’єднання підходів дослідження синтезу релігійних, наукових, філософських (РНФ) знань. Спроектовано алгоритми досліджень. Визначена дефініція мислепродуктивності. Доведена вагомість методу – “Синтез РНФ знань у зведенні до гармонії релігій світовідчуття”. Висвітлено роль методу “Синтез РФН знань у методології пізнання”. The basics harmonic integration of synthesis investigation of religious scientific knowledge (RSK) are formulated, the investigation algorithm is developed in the article. The definition of thought productivity is defined. The value of method “synthesis of RSK” during approaching the harmony of world perception is proved. The role of method “synthesis of RSK” in the methodology of scientific knowledge is presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепція управління персоналом на засадах персоналізму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Граб, М. Б.
  Визначено засади персоналізму: самовладність, референційність, активність, мотиваційність, респектабельність, рефлективність. Засади персоналізму розглянуті за індивідуальною здатністю до самодостатності, самоактуалізації, самоідентичності. Наведено підходи до застосування засад персоналізму і типологію персоніфікованого стилю поведінки. З врахуванням засад персоналізму представлені мотиви формування в середовищі малого та середнього бізнесу кадрової політики, можливостей і критеріїв його успішності. Certainly principles of personality: autocratic, referencies, activity, motivation, respectability, reflexivity. Principles of personality are considered after an individual capacity for self-sufficiency, selfactualization, selfidentity. Resulted approaches of application of principles of personality and typology of personified style of conduct. Taking into account principles of personality the represented reasons of forming in the environment of small and middle business skilled policy, possibilities and criteria of his progress.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості на засадах логістики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Шандрівська, О. Є.; Косар, Н. С.; Чорнописька, Н. В.
  Розглянуто питання внеску логістики у забезпечення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості та збереження їхніх конкурентних переваг. Визначено основну мету створення та стратегічне завдання логістичних ланцюгів з огляду на необхідність формування конкурентних переваг. Представлені активовані логістикою показники конкурентоспроможності (найвищий рівень ринкової доступності товарів та низький рівень їх морального зношування); способи досягнення логістичними ланцюгами конкурентних переваг на ринку (забезпечення високої якості виконання процесів у логістичному ланцюзі; зменшення витрат; швидке реагування на зміни попиту; забезпечення надійності виконання процесів у логістичному ланцюзі). The issue of logistics in securing the competitiveness of value chains and the formation of their competitive advantages. The basic purpose of creation and the strategic task of logistics chains taking into account the necessity of formation of competitive advantages. Presented indicators of competitiveness, the dominant influence on who has a logistics (the highest level of market access to goods and their low moral depreciation); ways to achieve logistic chains competitive advantages on the market (provision of high-quality performance of processes in the logistics chain; cost reduction; rapid response to changes in demand; the reliability of the processes in the supply chain).