Логістика. – 2011. – №706

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – № 706 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 511 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Логістика" № 706
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011)
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 706
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011)
 • Item
  Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Крикавський, Є. В.; Рикованова, І. С.; Янковська, Л. А.
  Досліджено стратегії розвитку логістики фармацевтичних підприємств та обґрунтовано напрями сучасних інноваційних рішень, адаптованих до особливостей цієї галузі з урахуванням елементів гуманітарної логістики. Окреслено об’єкти логістичних рішень у процесі удосконалення дистрибуційної мережі фармацевтичного підприємства. The strategies of pharmaceutical enterprises logistics development are investigated; the directions of modern innovative solutions adapted to the peculiarities of this industry according to principals of humanitarian logistics are proved. The objects of logistics solutions in the process of pharmaceutical enterprises distribution network improvement are described.
 • Item
  Особливості впровадження бюджетування у виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах започаткування міжнародних економічних зв’язків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Грибик, І. І.; Вільгуцька, Р. Б.; Тхорик, М. Б.
  Розглянуто особливості бюджетування виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах започаткування міжнародних економічних зв’язків. Було визначено сутність і особливості бюджетування на підприємстві, його складові. Досліджено основні mтенденції розвитку бюджетування та її практичне значення. На основі звітності проаналізовано виробничо-господарську діяльність підприємства, оцінено вплив бюджетування на показники фінансово-господарської діяльності. Виявлено проблеми бюджетування виробничо-господарської діяльності, на які підприємство наражається у разі започаткування міжнародних економічних зв’язків та наведено рекомендації щодо їх вирішення. Der Artikel beschreibt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit in der Einrichtung internationaler Wirtschaftstätigkeit. Es war das Wesen und die Besonderheiten der Budgetierung in das Unternehmen, seine Komponenten. Man erforscht die grundlegenden Trends in der Budgetierung und ihre praktische Bedeutung. Auf die Grund führt man durch der Analyse der industriellen und wirtschaftlichen Aktivitäten entwickelte Indikatoren und Prognose der geschätzten Auswirkungen auf die Performance Budgeting finanzielle und wirtschaftliche Tätigkeit. Man endeckt die Besonderheit der Budgetierung industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit, die das Unternehmen steht in der Festlegung internationaler wirtschaftlicher Tätigkeiten und gibt Empfehlungen zu ihrer Lösung.
 • Item
  Інноваційна стратегія поведінки підприємств нафтогазового комплексу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Баб’як, Л. В.; Мацяк, О. М.; Баб’як, О. В.
  Інноваційна стратегія поведінки – це актуальне питання для підприємств нафтогазового комплексу. Аналіз проблем підприємств галузі доводить можливість їхньої трансформації в сучасні та перспективні виробництва. Впровадження інноваційних технологій, завдяки яким покращиться якість одержаних нафтопродуктів і, що важливо, збільшиться глибина перероблення нафти – це найефективніший шлях розвитку підприємств галузі. Сформульовано пропозиції щодо інноваційної стратегії поведінки підприємств нафтогазового комплексу України. Innovative strategy of behavior is the urgent problem of oil-and-gas complex. The analysis of refineries work proves the possibility of their transformation into up to date and perspective productions. Due to the implementation of innovative technologies the quality of obtained products will be improved and oil refining depth will be increased. It is the most effective way of refineries development. The propositions concerning innovative strategy of behavior have been formulated.
 • Item
  Управління розвитком нематеріальних активів підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Мірошник, Р. О.
  Розглянуто методичні підходи щодо управління розвитком нематеріальних активів. Зосереджено увагу на етапах управління розвитком нематеріальних активів: формування цілей розвитку; оцінювання вартості та структури нематеріальних активів, розроблення стратегії розвитку, розроблення та реалізація комплексу заходів щодо розвитку нематеріальних активів, контроль та коригування стратегії. Розроблені напрями забезпечення розвитку за видами нематеріальних активів підприємства. The process of management development of immaterial assets is examined. An algorithm is offered of management of immaterial assets of, which includes the followings stages: forming of aims of development; evaluation of cost and structure of immaterial assets, development of strategy of development, development and realization of complex of measures on development of immaterial assets, control and correction of strategy. Development directions of providing of development of immaterial assets of enterprise after the types of intellectual capital.
 • Item
  Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Якимишин, Л. Я.
  Проаналізовано моделі електронного ланцюга поставок і визначено підхід щодо вибору оптимальної моделі електронного ланцюга поставок товарів повсякденного попиту. The existing models of electronic supply chain and determined approach to selecting the optimal model of supply chain of consumer goods.
 • Item
  Гармонійність синтезу релігійних, наукових та філософських знань (РНФ) у методології пізнання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Гронська, Н. С.
  Сформульовано засади гармонійного з’єднання підходів дослідження синтезу релігійних, наукових, філософських (РНФ) знань. Спроектовано алгоритми досліджень. Визначена дефініція мислепродуктивності. Доведена вагомість методу – “Синтез РНФ знань у зведенні до гармонії релігій світовідчуття”. Висвітлено роль методу “Синтез РФН знань у методології пізнання”. The basics harmonic integration of synthesis investigation of religious scientific knowledge (RSK) are formulated, the investigation algorithm is developed in the article. The definition of thought productivity is defined. The value of method “synthesis of RSK” during approaching the harmony of world perception is proved. The role of method “synthesis of RSK” in the methodology of scientific knowledge is presented.
 • Item
  Концепція управління персоналом на засадах персоналізму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Граб, М. Б.
  Визначено засади персоналізму: самовладність, референційність, активність, мотиваційність, респектабельність, рефлективність. Засади персоналізму розглянуті за індивідуальною здатністю до самодостатності, самоактуалізації, самоідентичності. Наведено підходи до застосування засад персоналізму і типологію персоніфікованого стилю поведінки. З врахуванням засад персоналізму представлені мотиви формування в середовищі малого та середнього бізнесу кадрової політики, можливостей і критеріїв його успішності. Certainly principles of personality: autocratic, referencies, activity, motivation, respectability, reflexivity. Principles of personality are considered after an individual capacity for self-sufficiency, selfactualization, selfidentity. Resulted approaches of application of principles of personality and typology of personified style of conduct. Taking into account principles of personality the represented reasons of forming in the environment of small and middle business skilled policy, possibilities and criteria of his progress.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості на засадах логістики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Шандрівська, О. Є.; Косар, Н. С.; Чорнописька, Н. В.
  Розглянуто питання внеску логістики у забезпечення конкурентоспроможності ланцюгів створення вартості та збереження їхніх конкурентних переваг. Визначено основну мету створення та стратегічне завдання логістичних ланцюгів з огляду на необхідність формування конкурентних переваг. Представлені активовані логістикою показники конкурентоспроможності (найвищий рівень ринкової доступності товарів та низький рівень їх морального зношування); способи досягнення логістичними ланцюгами конкурентних переваг на ринку (забезпечення високої якості виконання процесів у логістичному ланцюзі; зменшення витрат; швидке реагування на зміни попиту; забезпечення надійності виконання процесів у логістичному ланцюзі). The issue of logistics in securing the competitiveness of value chains and the formation of their competitive advantages. The basic purpose of creation and the strategic task of logistics chains taking into account the necessity of formation of competitive advantages. Presented indicators of competitiveness, the dominant influence on who has a logistics (the highest level of market access to goods and their low moral depreciation); ways to achieve logistic chains competitive advantages on the market (provision of high-quality performance of processes in the logistics chain; cost reduction; rapid response to changes in demand; the reliability of the processes in the supply chain).
 • Item
  Логістика виробництва і транспортні процеси: прикладні аспекти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Гірна, О. Б.; Петецький, І.
  Розкрито важливість оптимізації транспортних рішень в логістиці виробництва. На основі анкетування здійснено дослідження в автомобілебудівній галузі та окреслено проблемні місця внутрішньозаводського транспортування. Наведено результати аналізу причин та наслідків виникнення потенційних недоліків процесу транспортування за допомогою методу FMEA. Запропоновано можливі варіанти усунення зазначених недоліків. Importance of optimization transport decisions in logistic production is exposed. On the basis of questionnaire research in motor industry is carried out and problem places of inside factory transporting is outlined. The analysis of reasons and consequences of origin potential lacks transporting process by the method of FMEA is presented. Possible variants of removal the noted failings is recommended.
 • Item
  Комерційний банк у стратегії «зелених» інвестицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Вишатицька, О. Р.
  Досліджено проблеми у фінансуванні «зелених» інвестицій комерційними банками. Актуалізовано досвід Республіки Польщі в реалізації «зелених» інвестицій. Обґрунтовано доцільність фінансування таких інвестицій в системі приватно-публічного партнерства.The problems of "green" investments financing by commercial banks are investigated. The actuality of Republic of Poland experience in realization of "green" investments is presented. The expediency of financing such investments in the system of private-public partnership is proved.
 • Item
  Екологічний маркетинг як інструмент механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Бублик, М. І.
  Проаналізовано теоретико-методологічні основи формування екологічного маркетингу як інструменту механізму розвитку соціо-еколого-економічної системи. Запропонована циклічна модель формування стратегічного маркетингового плану виробництва екотоварів та екопослуг дасть змогу зменшити обсяг техногенних збитків на кожному з ієрархічних рівнів соціо-еколого-економічної системи. The article analyzes theoretical and methodological foundations of environmental marketing as a tool for the mechanism of socio-ecological-economic system. The proposed cyclic model of strategic marketing plan and production ekotovariv ekoposluh will reduce man-made losses in each of the hierarchical levels of socio-ecological-economic system.
 • Item
  Особливості формування та розвитку стратегії та тактики взаємовідносин у системі “підприємство – податкова адміністрація”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Тимейчук, А. А.
  Виокремлено можливі види стратегій та тактики взаємодії у системі “підприємство - податкова адміністрація”, сформовано їхні особливості та способи реалізування, виокремлено суб’єктів, яких залучають до розроблення та реалізування таких стратегій та тактики, способи реалізації стратегій через стратегічні та тактичні заходи. Проаналізовано вітчизняне законодавство, що забезпечує взаємодію у системі “підприємство – податкова адміністрація”. The article highlights the possible types of interaction strategies and tactics in the "business-tax administration”, formed their characteristics and how realization highlights subjects that are involved in the development and realization such strategies and tactics to implement strategies through strategic and tactical measures. Analysis of domestic legislation that promotes cooperation in the enterprise and tax administration are presented.
 • Item
  Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Трач, О. Ю.; Карий, О. І.
  Нідставі аналізу літературних джерел розглянуто питання формування іміджу, бренду та репутації для осіб, організацій та територій, визначено спільні та відмінні риси понять “імідж”, “бренд” та “репутація”. Крім того, надано рекомендації щодо успішного використання іміджу, бренду та репутації для розвитку організацій, територій та окремих осіб. The issue of forming the image, brand and reputation for individuals, organizations and territories are discussed based on the analysis of literary sources, common and distinguishing features of the concepts of "image", "brand" and "reputation" are identified in the article. Furthermore, the recommendations on successful application of image, brand, and reputation for development of organizations, territories and individuals are submitted.
 • Item
  Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Стояновський, А. Р.
  Розглянуто основні положення понятійного апарату загального та спеціального інноваційного законодавства з погляду особливостей реалізації в Україні інноваційної діяльності. Запропоновано авторське бачення поняття форм реалізації інноваційної діяльності, з урахуванням норм чинного законодавства, а також означено основні форми реалізації в Україні інноваційної діяльності. Проаналізовано основні напрями провадження державної політики в інноваційній сфері, спрямовані, серед іншого, на державну підтримку господарювання суб’єктів інноваційної діяльності. The article shows the basic provisions of notions of general and special laws of innovative features in terms of innovation in Ukraine. The author forms of vision concept of innovation, in view of the current legislation, and is defined as the main forms of innovation activity in Ukraine. The paper also presents an analysis of the main directions of realization of state policy in the sphere of innovations aimed at the state support these subjects innovation.
 • Item
  Маркетингове забезпечення діяльності академічних бізнес-інкубаторів як осередків малого бізнесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Сорока, М. В.; Петрик, І. В.
  Розглянуто рівень інноваційного розвитку України та проаналізовано основні проблеми, розкрито сутність академічного підприємництва. Висвітлено специфіку інструментів підтримки академічного підприємництва. Розроблено систему заходів маркетингового забезпечення діяльності академічних бізнес-інкубаторів як осередків малого бізнесу. The article analyzes the level of innovation development of Ukraine and its’ main problems, the essence of academic entrepreneurship. The specific tools of support of academic entrepreneurship are displayed. The system of measures of marketing supporting of the academic business incubation centers is designed.
 • Item
  Засади створення регіонального деревообробного кластера
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Похильченко, О. А.; Сопільник, Л. І.; Заяць, Р. Я.
  Актуалізовано необхідність промоційної політики держави щодо доцільності створення та розвитку кластерів в Україні, прямих іноземних інвестицій як джерела фінансової підтримки їх розвитку та mсуспільного капіталу як джерела створення та розвитку довготривалих форм співпраці в регіоні. Запропоновано модель успіху деревообробного кластера, яка у структурованому вигляді дасть змогу формалізувати процедуру розрахунку очікуваних економічних результатів функціонування кластера, а також визначити послідовність процедури прогнозування. Importance need promotional policy of creation and development of clusters in Ukraine, foreign direct investment as a source of financial support for their development and social capital as a source of creation and development of long-term forms of cooperation in the region are modified. A model of success woodworking cluster, which in a structured way will formalize the procedure for determinating the expected economic results of functioning of the cluster, and determine the sequence prediction procedures is offered by the author.
 • Item
  Особливості оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств із використанням інструментарію багатовимірного шкалювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Подольчак, Н. Ю.; Подольчак, Н. І.
  Розроблено метод розрахунку інтегрального показника рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств на засадах застосування багатовимірного шкалювання для оцінювання різноспрямованих цільових показників функціонування систем менеджменту та кластерного аналізу для визначення еталонних значень ефективності управління підприємством. Наведено особливості практичного застосування методу та інструментарій перевірки результатів на адекватність. The method of calculating the integral index of the level of socio-еconomic efficiency of enterprise management systems based on the application of multidimensional scaling to assess the functioning of diverse targets management systems and cluster analysis to determine reference values of performance management is developed. The features of the practical application of methods and tools to check the adequacy of the results are presented.
 • Item
  Теоретичні аспекти відбору важливих для підприємства груп економічного впливу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011) Олексів, І. Б.
  Проаналізовано методи, які можуть використовуватися для відбору важливих для підприємства груп економічного впливу. В результаті аналізування для того, щоб сформувати метод відбору важливих для підприємства груп економічного впливу, пропонуємо використовувати математичний апарат аналітичного ієрархічного процесу.In the article methods that can be used for important company stakeholders selection are analyzed. As the result of the analysis mathematical procedure of Analytic Hierarchy Process is proposed to be used for the development of method of important company stakeholders selection.