Логістика. – 2003. – №472

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 469 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 526 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 100
 • Item
  Мультимедійна навчальна платформа для практичних занять студентів з логістики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кльозе, К.
  Представлений INGMEDIA-проект, який дасть можливість для дистанційного проведення практики студентів за допомогою інтерактивного, мультимедійного програмного забезпечення. In clause the INGMEDIA-project is submitted which will enable the interactive, multimedia software for remote realization of practice of the students.
 • Item
  Розвиток сектора малих і середніх підприємств у Польщі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Патора-Висоцька, З.
  Досліджено тенденції в секторі малого і середнього бізнесу на ринку Польщі. Проаналізовано перспективи розвитку малих і середніх підприємств в контексті майбутньої інтеграції Польщі до Європейського союзу. The main tendencies in the sphere of small and medium business on the market of Poland are investigated. The perspectives of development of small and medium enterprises in the future integration of Poland into European Community.
 • Item
  Інтегроване управління в логістнчннх системах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Патора, P.; Дейнега, І. О.; Леонтьєв, С.
  Викладені етапи, сутність та механізм інтегрованого логістичного управління. Окреслені тенденції розвитку логістичного управління підприємством. Аргументовано структуру інтерфункціонального логістичного управління. The stages, essence and mechanism of integrated logistical management are stated. The tendencies of development of logistical management of enterprise are outlined. The structure of interfunctional logistical management is argued.
 • Item
  Реструктуризация и приватизация в электроэнергетике Азербайджанской Республики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Юсифов, Н. А.; Гасанов, Г. Б.
  Розглянуті проблеми реструктуризації і приватизації в електроенергетиці Азербайджанської республіки. Запропоновано заходи щодо вдосконалення управ¬ління електроенергетикою та формування конкурентного ринку електроенергії. The problems of restructuring and privatization of electricity power industry of Azerbaijan Republic of analyzed. The actions for the improvement of electricity power management and formation of the competitive electricity power market are suggested.
 • Item
  Совершенствование логистической системы компании на основе моделирования бизнес-процессов
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шило, Н. В.
  Обоснована необходимость перехода к процессно-ориентированному управлению логистической системой компании. Предложена схема моделирования логисти¬ческой системы для совершенствования ее деятельности на основе последующего внедрения информационных технологий. The necessity of transition to the process-oriented style of management in logistics system is shown. The scheme of logistics system modeling is designed for its further improvement on the IT basis.
 • Item
  Технологічні інновації в системах енергетики і їх вплив на економічне зростання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Частоколенко, І. П.
  Розглянуто вплив технологічних інновацій на виробничі, фінансові й економічні показники енергопідприємтсв. Проведено аналіз ефективності застосування інноваційних енергоустановок на підприємствах енергогалузі, а також розглянуто їх вплив на економічне зростання держави. The influence of technological innovations on industrial, financial and economic indixes of power enterprises is being considered. The analysis of efficiency of application of innovatory power plants on the enterprises of power branch has been carried out and the influence of these plants on economic growth of state has been considered.
 • Item
  Обґрунтування проектів комплексного перероблення твердих побутових відходів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Хижнякова, Н. О.
  Подано результати обґрунтування проектів комплексного перероблення твердих побутових відходів для умов м. Рівне. Запропоновано модель встановлення тарифу на вивезення і перероблення твердих побутових відходів. The results of the grounds for investment projects of solid municipal waste processing for the city of Rivne are given. The model for fixing the tariff for the solid municipal waste transportation and processing is suggested.
 • Item
  Совершенствование управления материальными потоками промышленных предприятий на основе логистического подхода
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Семененко, Ю. В.
  Определены нормы материальных запасов и пути сокращения длительности производственного цикла на основе логистической цепочки. The given article is dedicated to the definition of the norms of material reserves using and looking up of routes of reduction the production duration on the basis of a logik chain.
 • Item
  Амортизаційні розрахунки при обґрунтуванні вартості логістичних послуг природних монополій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Саган, Т. Л.
  Важливою складовою логістичних послуг є послуги, які надаються природними монополіями. Одним із предметів регулювання діяльності суб'єктів природних монополій є ціни на товари, що виробляються ними. Кожен із підходів щодо регулювання цін у сфері природних монополій передбачає етап калькуляції витрат на виробництво. Складним та завжди суперечливим на цьому етапі є визначення амортизації. Important compound of logistical services there are services which are given by natural monopolies. One of subjects of regulation of activity of subjects of natural monopolies is the prices for the goods which are developed by them. Each of approaches concerning price control in sphere of natural monopolies provides a stage of accounting of expenses for manufacture. Difficult and always inconsistent at this stage there is a definition of amortization.
 • Item
  Концепція адаптивного управління проектами реального інвестування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Савіна, Н. Б.
  Сформульовано концепцію адаптивного управління. Наведена структура системи адаптивного управління реального інвестування. Розглядаються питання управління проектами реального інвестування з погляду системного підходу. Conception of adaptive system for control is formulated in this article. The structure of system for adaptive control of real investment project is depicted. The problem of controlling the real investment projects is given from the view point of system approach.
 • Item
  Формування господарського портфеля освітніх послуг
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пономарчук, Н. С.
  На прикладі Кам’янець-Подільського навчально-консультаційного центру Тернопільської академії народного господарства розкрито методику матричного методу створення збалансованого господарського портфеля освітніх послуг. As an example of Kamenets-Podilsky center of studying and consulting of National Economy Ternopilsky academy was discovered the creative method of balanced economic portfolio of educational services.
 • Item
  Управление сбытовой деятельностью предприятия в условиях проектирования системы логистического менеджмента
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Плахута, А. А.
  Своєчасний збут — запорука ефективної роботи усіх підприємств. Особливу увагу приділено аналізу сучасного стану збутової діяльності на підприємствах. Запропоновано організаційно-інформаційну модель процесу реалізації продукції. Timely sale is the condition of effective enterprises work of ail of appearances. Spécial attention spared to analysis of sale at the enterprises. organization information model of sale products has been offered.
 • Item
  Реформування та розвиток промислового виробництва в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Петрович, Й. М.; Кулініч, Т. В.
  Проаналізовано умови оптимального поєднання структурної, інвестиційної та інноваційної складових забезпечення успішної реалізації нової стратегії реформування та розвитку промислового виробництва в Україні. The conditions of structural, investment and innovational components' optimum intégration for maintenance of new reforming and development strategy’s successful realisation on the industrial manufacture in Ukraine are analysed at the article.
 • Item
  Проблеми ефективності логістики ЗЕД
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Нечепуренко, С. О.
  Розглянуті концепція і структура логістики, ефективність логістичних систем як складових менеджменту, зокрема в міжнародних перевезеннях. The conditions of the improvement of concept and structure of logistics, effectiveness of logistic system as an important component of management are analyzed in this article.
 • Item
  Облік виконання планових завдань в умовах автоматизації логістичної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мороз, Л. І.
  Розглянутий деталізований алгоритм інформаційної моделі розв’язання задачі обліку виконання планових завдань в умовах автоматизації логістичної системи методом “заліку”. The detailed algorithm of information model for solving the task of execution account of work quota is considered in the conditions of automation of logistic of system by count method.
 • Item
  Методичні підходи до формування логістичної стратегії підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Марценюк, В. В.
  Визначено місце логістичного менеджменту в системі менеджменту фірми, викладено сутність логістичної стратегії та методичні підходи до її формування на підприємстві. The determination of the place of the logistical management in the system of the company's management and the essence of logistical strategy is made. The systematic approaches to the forming of logistical strategy of the enterprise are stated as well.
 • Item
  Визначення потенціалу логістики промислового підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ларіна, Р. Р.
  Розглянуто економічну категорію “потенціал логістики” та наповнення її конкретним функціональним змістом для можливого практичного використання промисловими підприємствами. It is considered an economic category "logistics potential" in this work. It is also filled with the concrete functional matter for the possible practical use by industrial enterprise.
 • Item
  Аналіз стану та шляхи розвитку ринку взуття України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Крамська, А. О.
  Розглянуто стан вітчизняного ринку взуття протягом 1990 — 2002 рр., здійснено аналіз його структури. Розроблені заходи щодо підвищення конкурентоспроможності взуттєвої продукції та розширення сегменту споживачів. The condition of the domestic market of footwear is considered in 1990-2002, the analysis of its structure is carried out. The developed actions of increase of competitiveness and increase of a segment of consumers of shoe production.
 • Item
  Деякі аспекти формування тарифів на автомобільні перевезення в країнах — членах єврорегіону “Буг”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Козлюк, Я. Я.
  Розглядаються загальні тенденції та методологічні основи ціноутворення у галузі міжнародних автомобільних перевезень. The main trends and methodological basics of price formation in international autotransportation are analyzed.
 • Item
  Логістичне моделювання взаємопов’язаних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ковалік, С.
  Запропонований підхід до моделювання логістичних процесів з метою їх оптимізації за різними критеріями. The method of logistic processes modeling with the aim of optimization based on different indexes are given.