Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2001. – №419

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики, лінгвістики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови загалом, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності. Для філологів, викладачів, аспірантів і студентів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відповідальний редактор В. В. Задорожний. – 140 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Руки Ельзи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Арагон, Луї
 • Item
  Загарбник
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Камерон, Н.
 • Item
  До питання делімітації функціональної сфери граматичної форми дієслова (на прикладі англійського прогресива)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Бордюк, Л. В.
  Розроблено поняття фронтальної сфери мовної одиниці у художньому тексті на прикладі англійського прогресива. Функціональна сфера формується при взаємодії системи і середовища, тобто системних властивостей мовної одиниці та її мовленнєвого оточення. Делімітація функціональної сфери мовної одиниці – це вивчення текстуальних умов її функціонування та аналізу можливостей утворення та організацій тексту. The article deals with the notion of the functional scope of a linguistic unit in a literary text. The criteria for delimiting the functional scope of the English progressive verb forms have been suggested; their the communicative functions on the text level have been analyzed.
 • Item
  Зеновія Футорська (1916–2000) – старший викладач кафедри іноземних мов, педагог, германіст, методист
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Лещук, Тихон
 • Item
  Царівни полів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Міядзава, Кендзі
 • Item
  Розвиток стильових рис у німецьких патентних описах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Задорожний, В. В.
  Складання специфічних у комунікативному плані патентних описів (ПО) привело до особливого відбору лексики та відповідного вживання граматики. Завдяки тому, що ПО містять науково-технічну інформацію, винахідники повинні дотримуватися при формуванні тексту стильових рис наукових фахових текстів. На основі лексичних, граматичних та стильових елементів мови можна розрізняти ПО серед інших видів текстів. Розвиток стильових рис у німецьких патентних описах можна спостерігати з часу видачі ПО №1 у 1977 р., причому цьому виду текстів властива форма презенс (індикатив актив) у понад 99 % вжитих речень. Die kommunikativspezifische Gestaltung von Patentschriften (PS) fьhrte zur besonderen Auswahl der Lexik und entsprechendem Grammatikgebrauch. Da die PS eine wissenschaftlich-technische Information enthalten, haben die Erfinder bei der Textgestaltung die Stilzьge dieser wissenschaftlichen Fachtexte beizubehalten. Aufgrund der lexik-, grammatik- und stileigenen Sprachelemente sind PS von anderen Textsorten zu unterscheiden. Die Entwicklung der Stilzьge in den deutschen Patentschriften ist seit der Ausgabe des PS Nr.1 im Jahre 1877 zu beobachten, wobei dieser Textsorte die Prдsensform (Indikativ aktiv) in ьber 99 % der Erscheinungen eigen ist.
 • Item
  Моделювання синонімічних рядів деад`єктивів лексико-семантичного поля "strong -weak"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Гасько, О. Л.
  Синонімічний ряд розглядається як парадигматичне утворення відкритого характеру, що відповідає лише одному з лексико-семантичних варіантів домінанти. Ядерні компоненти значень є стійкими і повторюються у багатьох синонімічних рядах. Лексико-семантичне поле, утворене синонімічними рядами, відзначається тісним семантичним зв’язком своїх членів. Синонімічні ряди моделюються за даними різних лексикографічних джерел багатоступеневою процедурою, що є одним із засобів чіткої презентації структурних взаємозв’язків лексичних одиниць у межах ономасіологічного простору. Synonymic series is regarded as an open-type paradigmatic formation corresponding only to one of the dominant lexical-semantic variants. Nuclear meaning components are stable, they are repeated in a number of synonymic series. Lexicalsemantic field containing synonymic series is characterized by its members tight semantic relationship. Synonymic series modelling being the result of a multilevel procedure based on the different lexicographical sources serves for the presentation of lexical units structural correlations within onomasiological space.
 • Item
  До питання контрастивного аналізу словоскладання в англійській та українській мовах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Андрейчук, Н. І.
  Досліджено лексичні одиниці, що складаються з двох чи більше основ і функціонують граматично і семантично як одне слово. Обрано спосіб аналізу матеріалу, у якому подано складні іменники у вигляді синтаксичних структур. Пропонується класифікація досліджуваних лексичних одиниць на основі зв’язків компонентів їх синтаксичних трансформ для виявлення спільних та відмінних ознак складних іменників в українській та англійській мовах. The object of investigation are lexical units consisting of more than one base and functioning both grammatically and semantically as a single word. A mode of presentation which links compounds to sentential or clausal paraphrases is adopted. Subsets of noun compounds are distinguished on the basis of a grammatical analysis of the elements involved. Relationship between these elements in terms of syntactic paraphrase are studied in order to capture differences and similarities in English and Ukrainian compounds.
 • Item
  Ще раз про потребу знайомства з класичними мовами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кос, В. Є.
  Наголошено на важливості знайомства з латинською та грецькою мовами, які допомагають у вивченні романської, зокрема французької орфографії та граматики. Відомо, що латинська мова – основа романських мов. Оскільки французька мова утворилася на основі народної латинської мови, то її словниковий фонд складався зі слів народної латині. Тому тим, хто цікавиться французькою мовою, розмовляє нею, вивчає, досліджує її, необхідно знати її походження, розвиток, зміни. Це зміцнить їх знання мови, зокрема французької орфографії та граматики. La connaissance du latin et du grec aide pour l’orthographe et la grammaire français. La fréquentation des mots latins fonde la connaissance du vocabulaire français et de son orthographe. Le français provient du latin et du grec. Mais il faut souligner que la connaissance des origines ne sert pas qu’à donner une orthographe juste ou faire assimiler la grammaire comme un jeu. Aujourd’hui, nous sommes peut-être trop préoccupés par l’orthographe et la grammaire formelle. Et cette préoccupation est trop souvent séparée des autres aspects de l’apprentissage du langage. La pratique d’un alphabet différent crée une distance, une frontière entre deux langues. Cette distance n’est pas infranchissable, au contraire son existence est justifiée par le fait qu’on doit la franchir. Dans la pratique, il s’agit de manier des mots et d’effectuer des transformations: d’apprendre à voir le mot français dans le mot grec ou dans le mot latin. Quand on s’est habitué à l’alphabet grec ou latin, nombre de “h” ou de “y”, par exemple, apparaissent naturels.
 • Item
  Здобутки і перспективи деяких розділів лінгвістики з погляду лінгвофутурології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Лещук, Т. Й.
  Досліджено питання наукового прогнозування розвитку таких підрозділів лінгвістики, як етнолінгвістика, психолінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, лінгвістика тексту, термінологія, лексикографія, лінгвістична інтелектуалізація, філософія мови. Враховуючи впливи суспільних, історичних і духовних процесів на удосконалення підходів до трактування мовних питань, а також значення мови в її багатогранному практичному застосуванні, автор розкриває на цій основі певні закономірності розвитку лінгвістики, теоретично накреслює її тенденції. Дане дослідження, що відкриває нову сторінку лінгвістики – лінгвофутурології, буде корисним для складання перспективних проспектів наукових мовно-дослідницьких напрямків, прогнозування мовних процесів, а також для можливостей вибору молодими науковцями дослідницької перспективної теми. In the article such questions of research forecast as the development of a whole range of subdivisions of linguistics are researched. It includes ethnolinguistics, psycholynguistics, computing linguistics, linguistics of the text, terminology, lexicography, linguistical intellectuality, philosophy of language, etc. Including social, historic and national processes and the meanings of the language in its subsequent, versatile and practical usage, the author tries to develop certain appropriateness of linguistics development and its futuristic tendency. This investigation opens a new page in lingua futuristic science and it is used for making up of some new prospects in research directions, and prediction of linguistical processes. Besides it may be used by young researchers for a choice of research topics.
 • Item
  Образ Яна Амоса Коменського в чеській літературі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Моторний, А. В.
  Подано огляд творів чеської літератури, присвячених життєвому та творчому шляху відомого гуманіста та педагога Яна Амоса Коменського. Článek podáva přehled děl české literatury, věnováných životu a tvorbě J. A. Komenského.
 • Item
  "Фауст". Сила виразності слова Й. В. Гете (На прикладі перекладів слова "здоровий" українською мовою)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Весна, М. П.
  Розглянуто не тільки перетворення значень лексеми “gesund“ в драмі Й. В. Гете “Фауст”, а й розширення з часом області застосування слова. Якщо словник молодого Гете перебуває в сфері природничих студій, то з роками він переходить до рангу естетичних понять, набуваючи значимості символів. Die unterstehende Abhandlung lässt nicht nur den eigentlichen Bedeutungswandel des Begriffes „gesund“ im Drama von J. W. Goethe „Faust“, sondern auch die Erweiterung des Anwendungsbereiches des Wortes beim Goethes Jugend- und Altersstil erkennen. Dabei hat „gesund“ eine tiefere, umfassendere Bedeutung, welche die beiden ukrainischen Übersetzer des Dramas „Faust“ ins Ukrainische – I. Franko und M. Lukasch – nicht immer adäquat wiedergeben konnten.
 • Item
  Данте та Беатріче в концепції Франкових літературознавчих студій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Домбровський, Ю. О.
  У літературних студіях Івана Франка вивчення творчості Данте займає значне місце. Ще в молодості видатний італійський поет склав любовні сонети та канцони, які ілюстрували новий “солодкий” стиль і прославляли його ідеальне почуття до Беатріче Портінарі. Саме ця любовна історія була трансформована у літературний і філософський досвід “Нового життя”. Показано, як І. Франко інтерпретує питання, що хвилювало протягом віків численних літературних критиків та біографів, а саме, стосунки Данте з Беатріче та їх літературне втілення. Dans les recherches littéraires d'Ivan Franco, l'étude de l'oeuvre de Dante Alighieri occupe une place considérable. Des sa jeunesse le célèbre poète italien avait composé des sonnets amoureux et des canzones qui illustrent le dolce stil nuovo ou il célébrait sa passion idéale pour Béatrice Portinari. C'est cette avanture amoureuse qu’il transforma en expérience littéraire et philosophique dans la Vita nuova. L'article montre comment Ivan Franco interprête la question qui boulverse depuis les sciècle de nombreux critique littéraires et les biographes: les relations de Dante avec Béatrice et leur incarnation littéraire.
 • Item
  Безособовість, безсторонність і байдужість артиста в теоретичних викладах Г. Флобера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Білик, О. С.
  Вічною турботою Флобера було не показувати у своїх творах нічого ні зі своїх оцінок, ні зі своїх думок, ні зі своїх почуттів чи своєї особистості – того, що мало б бути втілене в рисах його героїв. Ніщо з того, що торкається митця, не повинно знаходитись у його творах. Мистецтво – вічне, воно не може слугуватися випадковостями. Воно не повинно мати мети і робити висновки. Потрібно, щоби мистецтво було як наука. Отже, безособовість і безсторонність. У мистецтва лише одна мета – краса. Ці теорії Флобера викладені в основному в його “Листуванні”. L’eternel souci de Flaubert etait de ne rien montrer de lui-meme dans ses oeuvres: ni de ses opinios, ni de ses idees ni de ses sentiments ou de sa personnalite qu’on pourrait reproduire sous les traits de quelque heros. Rien de ce qui regarde un artiste ne doit se trouver dans ses ouvrages. L’art est eternel, il ne peut pas servir les choses qui sont accidentelles. Il ne doit pas avoir un but, il ne doit pas conclure, il faut que l’Art soit comme la science meme. Donc, impersonnalite, impartialite, impassibilite absolues. L’atr n’a qu’un seul but: c’est le Beau. Ces theories sont pour la plupart exposees dans la “Correspondance”. L’article demontre aussi que Flaubert n’a pas strictement suivi ses propres theories.
 • Item
  Значення компонентів фразових дієслів в англійській мові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Попадюк, І. М.
  Розглянуто значення фразових дієслів, які часто вживаються замість відповідних простих дієслів, а також ряд визначень терміну “Фразове дієслово”, поданих різними вченими. Зроблено спробу проаналізувати значення його компонентів. The object of our attention in the present paper is the meaning of phrasal verbs, which are frequently used in place of corresponding simple verbs. Definitions of a phrasal verb given by different scientists have been considered. There is an attempt to analyse the meaning of its components.
 • Item
  Формально-граматичні особливості давньогрецьких складнопідрядних речень з підрядними відносними (означальними) в діалозі Платона "Крітон" та специфіка їх передачі в перекладах новогрецькою та українською мовами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Паращак, К. Д.
  Для теоретичного мовознавства на сучасному етапі його розвитку характерний постійно зростаючий інтерес до комплексу проблем, пов’язаних зі співставним аналізом мов. При цьому в центрі уваги опиняються питання співставного аналізу як споріднених, так і неспоріднених мов на різних рівнях мови. Діалог Платона “Крітон” завдяки існуванню його перекладів на новогрецьку та українську мову є тим благодатним матеріалом, який дозволив здійснити співставне дослідження трьох мов на одному з рівнів мови – рівні гіпотаксису, оскільки текст діалога рясніє від великої кількості різних типів підрядних речень з властивою їм формально-граматичною структурою, зокрема відносно-означальних, та встановити як структурні подібності, так і структурні розбіжності конституційних одиниць як прояв своєрідної мовної картини світу в кожній з аналізованих мов. The modern époque of the development of the theoretical linguistics is characterized by constant interest concerning a complex of problems dealing with the lingvo contrastive analysis. The question that appears in the centre of attention in this process concerns analysis of the similar and non-similar languages on the different language levels. Plato’s dialogue “The Kriton” owing to its Modern Greek and Ukrainian translations is a magnificent material, which enables us to perform a contrastive research of the tree languages (ancient Greek, modern Greek and Ukrainian) on one of the language levels – on the level of hypo taxis; since the text of the dialogue is saturated with different types of the subordinate clauses with their characteristic formalgrammatical structures, and relative sentences in particular, and to trace as structural similarities as structural dissimilarities of the constitutional units as a reflection of the characteristic language picture of the world in each of the analyzed languages.
 • Item
  Прикметники як предикати оцінки з інфінітивним актантом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Нестерова, Т. І.
  Досліджено семантичну синтаксичну структуру речення на логіко-семантичному і синтаксичному рівні на матеріалі німецької художньої літератури. Проаналізовано речення з інфінітивними групами після прикметників, які автор об’єднує у тематичну групу оціночно-кваліфікативних, подаючи їх детальну лексико-семантичну класифікацію, а також досліджується співвідношення семантичної та синтаксичної структури таких речень. Im Artikel werden Adjektive der qualitativen Einschätzung mit der Infinitivergänzung untersucht. Sie werden in lexikalisch-semantische Gruppen weiter klassifiziert. Die Sätze mit diesen Adjektiven werden auf der syntaktischen und logisch-semantischen Strukturebene analysiert. Es wird festgestellt und an konkreten Beispielen gezeigt, daß zwischen diesen beiden Ebenen keine eindeutige Entsprechung besteht.
 • Item
  До проблеми умовного способу I в сучасній англійській мові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Маляр, М. М.
  Розглянуто питання умовного способу І (Subjunctive I) у сучасній англійській мові. Проведено кількісний та якісний аналіз структурних ознак та особливостей функціонування форм Subjunctive I у зіставленні з супозиційними формами (Suppositional). Доведено, що досліджувані форми не є абсолютно синонімічними і вживаються паралельно в американському та британському варіантах сучасної англійської мови. The paper deals with the problem of Subjunctive I in modern English. Quantitative and qualitative analysis of Subjunctive I functioning as compared to the Suppositional has been carried out. Morphological and syntactic peculiarities of the forms have been studied.