Логістика. – 2008. – №633

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2140

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 633 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 916 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 130
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми та шляхи впровадження стратегічного маркетингу на підприємствах харчової промисловості України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Агеєва, І. М.
  Розглянуто основні питання практичного застосування методів стратегічного маркетингу у діяльності провідних підприємств харчової промиловості на прикладі підприємств – виробників шампанського України. The article contains general issues of practical use of strategic marketing methods in food industry by Ukrainian sect-making companies. The authors adduce results of their researches concerning adaptation of strategic approach in management.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація логістичного ланцюга постачання молочної продукції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Алькема, В. Г.
  Окреслено коло питань стосовно оптимізації логістичного ланцюга постачання молочної продукції. Визначено актуальність оптимізації витрат логістичного ланцюга постачання. Проаналізована логістична діяльність підприємства оптового продавця. Розроблено логістичні підходи щодо напрямів підвищення ефективності функціонування логістичного ланцюга. Розглянуто шляхи та напрями удосконалення структури та параметрів логістичних ланцюгів постачання, які забезпечують доступність якісного товару для кінцевого сполживача. The issues of optimization of the logistic chain of supply of dairy products are considered in the paper. The importance of cost optimization of the logistic chain is determined. Logistic activity of the wholesaler is analyzed. Logistical approaches to the enhancement of the efficiency of the functioning of the logistic chain are developed. The ways and directions for improvement of the structure and parameters of the logistic chains of supply that ensure for the availability of the quality products for the final consumers are considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Залізничні пасажирські перевезення в контексті єврологістичної інтеграції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бакушевич, І. В.; Гуменюк, Р. О.
  Розглянуто основні напрямки розвитку транспортних зв’язків ЄС з країнами-сусідами, зокрема з Україною. Особливу увагу приділено визначенню готовності Укрзалізниці до участі в проектах подальшого розвитку транспортних осей панєвропейських транспортно-логістичних систем. Проаналізовано окремі показники діяльності залізниці України з перевезення пасажирів, визначено стан її готовності до єврологістичної інтеграції. Визначено основні проблеми, які не сприяють інтеграції української залізниці в європейську транспортну систему, та основні завдання і можливі переваги такої інтеграції. In the article basic directions of the EU transport connections development are considered with countries-neighbours including Ukraine. Special attention it is paid to determination of readiness of Ukrzaliznyci to participating in the projects of subsequent development of transport axes of the Pan’european transport logistic systems. The analysis of separate performance of railway of Ukraine indicators is conducted on carrying passengers, certainly its ready condition to eurologistic integration. Certainly basic problems, which are not instrumental in integration of the Ukrainian railway in the European transport system, and basic strategic tasks, and advantages of such integration are possible.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз результативності діяльності маркетингових служб підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білик, М. С.; Кіндрацька, Г. І.; Білик, В. М.
  Розглянуто проблему взаємозв’язку маркетингових програм із фінансовими результатами діяльності підприємства. Сформульовано особливості аналізу ефективності діяльності маркетингової служби з використанням індексу дохідності. Обгрунтовано методичний підхід до оцінки приросту чистого операційного прибутку від реалізації маркетингових заходів. Уточнено зміст і склад маркетингових витрат під час визначення теперішньої вартості інвестиційних витрат. Визначено основні напрями використання результатів аналізу рівня дохідності маркетингових інвестицій. The problem of intercommunication of the marketing programs is examined with the financial results of activity of enterprise. The features of analysis of efficiency of activity of marketing subsection are formulated with the use of index of profitability. The method of estimation of increase of clean operating-room of profit is developed from realization of marketings projects. Essence and composition of costs is specified on marketing for determination of the real cost of investment costs. The basic ways of realization of results of analysis of level of profitability of marketings investments are indicated in the article.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика зменшення ціни споживання машинобудівної продукції як інструмент створення конкурентної переваги в очах споживачів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бокулєва, М. О.
  Запропонована методика зменшення ціни споживання машинобудівної продукції, яка дає змогу створити конкурентну перевагу в очах споживачів та одночасно отримати запланований прибуток і збільшити кількість власних обігових коштів у виробників. Запропонована методика апробована на вітчизняному виробнику обладнання для переробки гуми. Ця методика розрахована на зазначений ефект у довгостроковому періоді за умови передбачуваного рівня інфляції. The methodology of consumption price’s diminishing machine-building production is offered in this article. It allows to create a competitive advantage for consumers, to get the the target level of manufacture’s profitability and to increase the working capital of producers in the same time. The methodology, mentioned above, is tested on the domestic producers of rubber processing machinery. This methodology is intended for achieving the mentioned effect in a long-term period on condition of predictable level of inflation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління фінансовими ресурсами банківської установи на основі логістичного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Борисенко, І. І.
  На основі системного підходу визначено сутність банківської установи як логістичної системи та розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами вітчизняних банківських установ, який являє собою напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем. Застосування цього підходу дасть змогу відслідковувати рух фінансових ресурсів на всіх етапах управління фінансовими ресурсами банківських установ та прийняти найефективніші рішення із формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. On the basis of systems approach the essence of bank establishment as logistic system is defined. The essence and meaning of logistic approach to the management of financial resources of native bank establishments are determined in the article. This approach is the direction of methodology of scientific cognition. On its bases is the consideration of objects as systems. The use of this approach permits to track the motion of financial resources on all stages of management of financial resources in bank establishments. It gives the opportunity to the more effective problem-solving of forming, division and use of financial resources.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ринок металовиробів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ботушан, М. І.
  Досліджено ринок металовиробів в Україні, обґрунтовано актуальність та практичну значущість дослідження у сучасних умовах макроекономічного становища України. Виокремлено особливості вітчизняного ринку металовиробів, досліджено його учасників: виробників, постачальників, посередників, споживачів, конкурентів та контактні аудиторії. Аналіз ринку виконано з використанням маркетингового інструментарію ― матриці БКГ, SWOT-аналізу. Запропоновано фактори маркетингового середовища, що мають безпосередній вплив на формування стратегії просування метизів вітчизняного виробництва на внутрішньому та зовнішніх ринках мета-ловиробів. In the article the market of hardware in Ukraine is investigated, there are given urgency and reasons of practical importance of research in modern conditions of Ukraine macroeconomic position. The features of the domestic hardware market are allocated, its participants are investigated: manufacturers, suppliers, intermediaries, consumers, competitors and contact audiences. The market analysis is conducted with use of marketingm toolkit ― BCG matrixes, the SWOT-analysis. Such factors of the marketing environment are offered, which are having direct influence on formation of a domestic hardware’s promotion strategy on internal and foreign markets of hardware.
 • Thumbnail Image
  Item
  Категорія “реінжиніринг” та її визначення у фаховій літературі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гвоздь, М. Я.
  Розглянуто та проаналізовано трактування терміна “реінжиніринг” як зарубіжними так і вітчизняними науковцями у сучасній фаховій літературі, акцентується увага на його важливості як методологічної передумови для розуміння цього інноваційного підходу в системі управління діяльністю підприємств на сучасному етапі господарювання. Зроблена спроба формулювання власного визначення. In the article interpretation of term of “reengineering” is considered as by foreign so domestic workers of researches, in fact will enable the substation term to specify situations in which it is expedient to apply this tool. Own claim of reengineering is given. The attempt of formulation of own determination is done.
 • Thumbnail Image
  Item
  Посередницький страховий ринок України: маркетингові аспекти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бастричев, В. С; Забурмеха, Є. М.
  Досліджуються суть, основи посередницької діяльності агентів та брокерів на страховому ринку України в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в останні роки; розглядаються такі канали збуту страхових полісів, як банківські установи, правоохоронні органи, система мережевого маркетингу; крім того, аналізується ефективність їхнього застосування як способу продажу послуги страхування. In article the essence, bases of intermediary activity of agents and brokers in the insurance market of Ukraine in the conditions of the integration processes occurring last years is investigated; such trade channels insurance policies as banking establishments are considered. Law enforcement bodies, systems of network marketing; efficiency of their application, as a way of sale of insurance services is besides analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логістична концепція диференційованої політики запасів товарів щоденного попиту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білик, І. І.
  Ідентифіковано загальну структуру чинників взаємовпливу запасів на стан внутрішнього і зовнішнього середовищ. Удосконалено класифікацію запасів товарів щоденного попиту за функціональним призначенням. Запропоновано положення щодо реалізації диференційованої політики запасів залежно від профілю попиту на товар. The general structure of factors of influents of supplies is identified on the state of internal and external environment. Classification of stock-in-trades daily demand is improved after the functional setting. Position is offered in relation to realization of the differentiated policy of supplies depending on the type of demand on a commodity.