Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2000. – №393

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8440

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів електрофізичного факультету Державного університету “Львівська політехніка”, науковців та викладачів із провідних вищих закладів освіти та академічних інститутів. У Віснику публікуються роботи провідних вчених Республіки Польща. Тематика робіт пов’язана з питаннями теорії фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, теоретичними і практичними проблемами мікроелектроніки та сенсорної техніки. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, інженерів, студентів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – № 393 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки / відповідальний редактор Я. С. Буджак. – 174 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки"
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Титульний аркуш до Вісника Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 393 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки. – 174 с.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до вісника "Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки" № 393
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Thumbnail Image
  Item
  Application of finite elements method for optimisation of optical fibre probe designed to operate in harsh conditions
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Wojcik, Waldemar; Smolarz, Andrzej; Kotyra, Andrzej
  In the work we describe the process of design of fibre-optic probe for the flame monitoring system by method of finite elements. Probe made according to the design has successfully passed tests made in industrial boiler OP650. Описано процес розробки волоконно-оптичного зонду для систем моніторингу полум’я методом скінченних елементів. Виготовлений зонд успішно пройшов випробовування в промисловому бойлері ОР650.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок і оптимізація багатошарових інтерференційних покрить лазерних дзеркал
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Петровська, Г. А.; Бартків, Л. І.; Погань, Г. Й.
  Розроблено програму синтезу інтерференційних покрить дзеркал газових лазерів за заданими спектральними характеристиками для селекції довжин хвиль без використання в резонаторах дисперсійних елементів. Program of synthesis of interference coatings of mirrors of gas lasers along stipulated spectral characteristics to select wavelengths without using in resonators of dispersion elements is elaborated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження форми полімерних плоскоопуклих мікролінз
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Лаба, Г. П.; Бобицький, Я. В.; Максименко, О. П.
  Подано наочний метод оцінки форми мікролінз, виготовлених полімеризацією лежачої краплини фоточутливої композиції. Розраховано відхилення виготовлених зразків від заданої кривизни. In this paper the method for estimation of shape of microlenses formed by polymerization of sessile drop of photosensitive composition is considered. Curvature deviation of formed samples from specific curvature is calculated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз дифракції світла на періодичних структурах методом зв’язаних хвиль
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.
  Розглянуто дифракцію світла на періодичних структурах. На основі хвильового рівняння методом зв’язаних хвиль отримана лінійна система диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Light diffraction on periodic structures is considered. On the bases of wave equation by coupled modes method linear system of differential equations with constant coefficients is received.
 • Thumbnail Image
  Item
  Масоперенос Селеніду Цинку у квазізакритій системі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Білинський, Ю. М.; Дубельт, С. П.; Лобойко, В. І.; Логуш, О. І.
  Розглянуто можливі механізми масопереносу при сублімації ZnSe у квазізакритій системі в температурному діапазоні 1100…1400 К, який є оптимальним для вирощування полікристалічних зразків високої прозорості. Показано, що переважаючим є перенесення речовини газодинамічним потоком, і визначальний вплив на його величину та властивості вирощених кристалів має температура зони джерела. Possible mechanisms of mass transport attached to ZnSe sublimation in quasi closed system for temperature diapason 1100…1400 K. This temperature region is optimum for the growth of the polio crystal samples of high transparency. Shown, the prevalence of the gas stream transport and the dominant influence of the vaporization temperature on the on the properties of the samples.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теорема про обернення статистичної суми у розрахунках термодинамічних величин ідеальних газів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Товстюк, К. К.
  Розраховано основні термодинамічні величини ідеального газу (електронів фононів, фотонів та ін.) у загальному випадку через статистичну суму однієї частинки, а також для параболічного та непараболічного – як у шаруватих кристалах – законів дисперсії. The main thermodynamical functions are represented in common case using the statistical sums. The calculations are carried out for parabolic and non parabolical (as in layered crystals) dispersions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стабілізація частоти генератора гармонічних коливань за допомогою зворотного звязку на подільнику
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Тимощук, П. В.
  Отримано розв'язки задачi стабiлiзацiї частоти генератора гармонiчних коливань через автоматичного регулювання частоти на основi зворотного зв'язку. Для цього визначаються аналогова та дискретна математичнi макромоделi генератора четвертого порядку з стабiлiзованою амплiтудою. Зворотний зв'язок по частотi описується макромоделлю другого або третього порядку. Блок порiвняння такого зворотного зв'язку конструюють на базi операцiї дiлення. Функцiональнi схеми аналогового та цифрового генераторiв реалiзуються на базi iнтеграторiв, суматорiв, помножувачiв, подiльникiв та ланок затримки по часу. The problem solutions of frequency stabilization of harmonic oscillator by the automatic frequency regulation on the reverse tie foundation has been otained. For that the oscillator analogue and discrete mathematical macromodels of fourth order with stabilizable amplitude is defined. The frequency reverse tie is described by the macromodel of second or third order. The comparison block such reverse tie is designed on the division operation base. The functional diagrams of analogue and digital oscillators are realized on the integrators, summers, adders, multipliers, dividers and time delay units base.
 • Thumbnail Image
  Item
  The stability of the two-channel distributed-parameters with the loss control system
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Dacka, Czeslaw; Gotra, Zenon; Wojcik, Waldemar
  In this paper, we demonstrate the analysis of the stability of the two-channel control systems containing the optical fibre links as a through-coupling. The analysis of the stability of systems the indicial equation of which can be reduced to the form where its roots are located in the defined sector of the left half plane of the complex variables was conducted on the basis of the method of the plane of parameters. Приведено аналіз стабільності двоканальних керуючих систем, які містять волоконно-оптичні ланки в якості наскрізних зв’язків. На основі методу матриці параметрів проведено аналіз стабільності систем визначальне рівняння яких може бути зменшена до форми в якій його корені розміщені в певному місці лівої половини площини комплексних змінних.