Проблеми української термінології . – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць учасників XIІ Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2012", Львів, 27–29 вересня 2012 року

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників XIІ Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2012", Львів, 27–29 вересня 2012 року / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 154 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до збірника «Проблеми української термінології»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Деякі терміни, що використовуються в курсі «Менеджмент перcоналу»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Зубрицька, Яна
  «Менеджмент персоналу» – порівняно нова економічна дисципліна в Україні, тому виникає необхідність проаналізувати правильність використання притаманних їй термінів у наукових та навчально-методичних публікаціях. ‘HR-management’ is relatively new economical discipline in Ukraine so there is a need to analyze the correct way of using its typical terms in the scientific and educational and methodological publications.
 • Item
  Брак мовного імунітету або втрата самототожности назовництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Козирський, Володимир; Шендеровський, Василь
  Наголошено на небезпеці внутрішнього спотворення питомого українського назовництва. We stress the danger of internal disfigurement in today natural Ukrainian terminology.
 • Item
  Нормативно-термінологічнй підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Булаховський, Кирило
  На рівні синхронії досліджено питання дублетності в україномовній локалізації програмного забезпечення. Доведено, що функціювання кількох співвідносних з тим самим поняттям термінів (дублетів) є негативним явищем. Показано, на основі яких критеріїв має відбуватися відбір з-поміж кількох дублетів оптимальної одиниці. At level of synchronism it was investigated the question of doublets in Ukrainianlanguage localization of the software. It was proved that functioning of several terms (doublets) correlated with one concept is a negative phenomenon. It was shown, on the basis of which criteria there should be a selection from doublets of optimum unit.
 • Item
  На незабудь Романові Рожанківському
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Библюк, Нестор; Рицар, Богдан
 • Item
  Володимир Левицький – укладач першого словника українських фізичних термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Процик, Ірина
  У статті йдеться про працю Володимира Левицького – видатного українського науковця, математика та фізика, члена Наукового товариства імені Шевченка, незмінного редактора «Збірника математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства імені Шевченка» (1897–1939 рр) – над укладанням матеріалів до першого словника українських фізичних термінів (Львів, 1896–1902 рр). The article refers to the work of Volodymyr Levyckyj – famous Ukrainian scientist, mathematician and physicist, member of the Shevchenko’s Scientific Society, unchanging editor «Compendium mathematically-natural-medical section of Shevchenko’s Scientific Society» (1897–1939) – laying over materials to the first Ukrainian dictionary of physical terms (Lviv, 1896–1902).
 • Item
  Астрономічні терміни в словнику Володимира Левицького «Матеріяли до фізичної термінольоґії»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Андрусишин, Оксана
  У статті розглянуто функціювання астрономічних термінів у словнику Володимира Левицького «Матеріяли до фізичної термінольоґії», описано їхню структуру, походження, творення. In the article it is considered the functioning of astronomical terms in the dictionary by Volodymyr Levytsky «Materials to physical terminology», described their structure, origin and creation.
 • Item
  Володимир Левицький як термінолог
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Георгій, Сулим
  У статті стисло окреслено термінологічну діяльність видатного українського математика, термінознавця, громадського діяча, автора першої наукової праці з математики українською мовою В. Й. Левицького. Описана його участь у створенні термінологічних словників та перших наукових математичних видань – збірника наукових праць і реферативного журналу. This paper outlines briefly terminological activity of V. Levytskyy, an outstanding Ukrainian mathematician, terminologist, social activist, and the author of the first scientific work in mathematics in Ukrainian. It describes his involvement in the development of terminological dictionaries and the first scientific books in mathematics – the collection of scientific papers and the abstract journal.
 • Item
  Історичні процеси творення правничої термінології в синхронному та діахронному аспектах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шеремета, Наталія
  Запропоновану статтю присвячено дослідженню розвитку правничої термінології. У статті йдеться про особливості та характерні риси процесу творення термінології правничого профілю. The given article deals with the study of the law terminology development. The article covers the peculiarities and distinct features of law terminology formation.
 • Item
  Терміни-номени у сфері фізичної культури і спорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Породько-Лях, Ольга
  Виявлено можливі корелятивні форми вживання термінів-номенів та здійснено їх словотвірний аналіз. Запропоновано форми вживання в різних стилях комунікації. Are revealed optimum man’s and a feminine gender forms іt is not enough used it is not enough used terms. Stylistic differentiation of terms-nominations with the profound derivational analysis is spent. Forms of the use of such terms in different styles of communications are offered.
 • Item
  Терміни грецького та латинського походження в музейній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Микульчик, Роман
  У статті проаналізовано походження деяких термінів музейництва. З’ясовано, що в цій терміносистемі терміни грецького й латинського походження займають важливе місце. This paper analyses etymology of some museological terms and there is found out, that terms of Greek and Latin origin occupy an important place in museological terminology.
 • Item
  Основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Загребельна, Лариса
  У статті йдеться про основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця, з’ясовано відмінності між професійною лексикою й термінами в діловій українській мові. Приділено увагу діловодній термінології та подано її характеристику. Зроблено висновок про важливість володіння керівниками термінологічною культурою в діловому спілкуванні. This article outlines the essentials of document management terminological culture of civil servants, and explains differences between professional vocabulary and terms in the business Ukrainian language. Particular attention is paid to document management terminology. A brief description and practical advice as for its acquisition is given. The importance of formation of future administrators’ document management terminological culture is emphasised.
 • Item
  Функтор національної ідеї: терміни, поняття та терміносистеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дубров, Яків; Башнянин, Григорій
  Побудована функторна модель національної ідеї та запропоновано відповідні поняття та терміни. The functor model of national idea is built, corresponding notions and terms are proposed.
 • Item
  Руйнівна дія недосконалих законодавчих визначень термінів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гожий, Адам
  Вживання термінів із багатою синонімією в законодавстві потребує спеціальної конкретизації їх суті. Якщо законодавче визначення суті якось терміна є невдалим чи неправильним, то використання його у державному управлінні і господарюванні може мати негативні наслідки. Проблема розглянута на прикладі терміна «моніторинг». Use of terms with a lot of synonyms in the law requires special specification of their lingual essence. If legal definition of a term is lame or incorrect, its use in state administration and economic management may have negative consequences. The term «monitoring» is taken as an example of the problem.
 • Item
  Конспект лекцій «Основи технічної творчості» як застосунок засобів українськомовного способу мислення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ребезнюк, Ігор
  Висвітлено та прокоментовано вживання термінів та словосполук у конспекті лекцій «Основи технічної творчості» відповідно до устандартованих правил, що полегшує сприймання й розуміння вжиткового тексту, сприяє досконаленню українського наукового стилю мислення. Represented and commented upon the use of terms and phrases in the lecture notes «Fundamentals of Technical Creativity» by the standard rules. That makes the perception and understanding of the application of the text, promotes the improvement of Ukrainian scientific style of thinking.
 • Item
  Відображена словотвірна синонімія в українській науково-технічній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мартиняк, Оксана
  У статті проаналізовано явище відображеної (спадкової) словотвірної синонімії на матеріалі української науково-технічної термінології. Причиною появи цього виду синонімів є їхня вмотивованість словами, що перебувають у відношеннях словотвірної синонімії. Проаналізовано доцільність уживання таких паралелей з погляду норми. The article deals with the phenomenon of reflected (inherited) word creative synonymy based on the Ukrainian scientific and technical terminology. The appearance of the analyzed type of synonyms is motivated with the words relating to creative word synonymy. The expediency of using such parallels from the viewpoint of the language norm is analyzed in the article.
 • Item
  Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ковтун, Олена; Толмачова, Валентина; Корнілов, Михайло; Гордієнко, Ольга; Ісаєв, Сергій
  У статті проаналізовані номенклатурні системи та їхній зв’язок з еволюцією теоретичних уявлень в органічній хімії в певні періоди розвитку науки. The article analyses nomenclature systems and their relationship with evolution of organic chemistry theoretical concepts in certain historical periods of science development.
 • Item
  Роль метафор і порівнянь у вивченні фотограмметрії та геоінформатики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузик, Зоряна
  У статті висвітлена роль метафор і порівнянь у процесі пізнання та вивченні фотограмметрії й геоінформатики. Метафори часто стають технічними термінами. The role of metaphors and comparisons in the process of cognition and learning photogrammetry and geoinformatics is highlighted in the article. The metaphors often turn into technical terms.
 • Item
  Містобудівний зміст терміна «територіально-виробничий комплекс» в епоху глобальної урбаністичної трансформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мазур, Тамара; Король, Євгенія
  У статті проаналізовано еволюцію містобудівного змісту терміна «територіально-виробничий комплекс» під впливом процесів глобальної урбанізації. The article gives the analysis for the urban context’s evolution for the definition of the territorial industrial complex under influence of the processes of global urbanization.
 • Item
  Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Король, Тетяна; Бичкова, Соломія; Манько, Володимир
  Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного стандарту анатомічної номенклатури в професійній діяльності та навчальному процесі. The article is devoted the problem of using anatomic terms in modern Ukrainian science practice. The authors highlight the problem through the literature and formulate their own vision of the importance of adhering to international and national standard anatomical nomenclature in professional activities and the learning process.