Логістика. – 2007. – №580

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 580 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 527 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 80
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 580
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Титульний аркуш до «Логістика» № 580
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Ефективність ланцюга поставок в електроенергетиці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шот, А. П.
  Розглянуто проблеми визначення ефективності ланцюга поставок в електроенергетиці, що ґрунтується на оцінці впливу логістичних рішень щодо зниження витрат і часу як для окремих учасників (з генерації, передачі і постачання електроенергії), так і ланцюга поставок загалом. The problems of determination of efficiency of chain of deliveries in an electric energy, that will be based on estimation of influencing of logistic decisions in relation to the cost cutting and time both for separate participants (from the generation, transmission and delivery of electric power), and chain of deliveries on the whole are considered.
 • Item
  Кадрове забезпечення логістичного обслуговування у сфері експлуатації складнотехнічних товарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Шарчук, Т. В.
  Досліджено чинники формування системи логістичного обслуговування складно- технічних товарів у сфері експлуатації. Обгрунтовано напрями підвищення якості сервісного обслуговування. Викладено етапи впровадження системи сервіс-менеджменту складнотехнічних товарів. The factors of forming of the system of logistic maintenance of difficult technical commodities are explored in the field of exploitation. Directions of upgrading service are grounded. The stages of introduction of the system of service-management of difficult technical commodities are laid out.
 • Item
  Експортні потоки товарів з України в країни ЄС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Тивончук, І. О.; Ковальчук, М. Б.
  Розглянуто сучасний стан експорту товарів з України до країн Європейського Союзу. Проаналізовані основні тенденції експортних товаропотоків у країни ЄС, що характерні протягом останніх років. Наведено порівняння структури українського експорту та експорту з країн, що входять в ЄС. Розглянуто напрямки експортних товаропотоків України за географічною структурою. Визначено основні причини, що стримують зростання експорту до країн ЄС. The article considers modern state of merchandise export from Ukraine to the countries of European Union. Analysis of main tendencies of export trade flows to the EU countries in the recent years is conducted. Comparison of structure of Ukrainian export and export from EU countries is presented. Directions of Ukrainian export trade flows on the basis of geographical structure are examined. Main causes that restrain growth of export to EU countries are determined.
 • Item
  Державні закупівлі як макрологістичний механізм регулювання аграрного ринку України
  (2007) Смиричинський, В. В.
  Розглянуто вплив державних закупівель (поставок) сільськогосподарської продукції на формування державного продовольчого резерву як макрологістичної концепції обслуговування потреб суб’єктів господарювання аграрному ринку країни з метою подальшого регулювання АПК та відновлення виробничого потенціалу аграрного сектору України. The impact of government state purchasing of agricultural products onto forming of state food reserve is considered as a macrologistical concept of satisfying the demands of operants of agro-market with the aim of further regulation of agro-industrial complex and renovation of industrial potential of agrosector of Ukraine.
 • Item
  Специфика логистических информационных систем в сервисе
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Скоробогатова, Т. Н.
  Досліджено роботу логістичної сервісної інформаційної системи як складового підприємства сфери послуг. Аналіз здійснюють в розрізі таких завдань: визначення індикаторів для оцінки інших підсистем підприємства, моніторинг навколишнього середовища, систематизація необхідної інформації для прийняття управлінських рішень. Дано класифікацію інформації, що функціонує в сервісному підприємстві; показується специфіка інформації як товару, її співвідношення з продукцією і послугою. The work of Logistics Service and Information System is studied in the article as a component of a service providing enterprise. The analysis is conducted by solving the following tasks: indicators’ definition for other enterprise subsystem’s assessment, environment monitoring, systematization of the necessary information for management decision making. The classification of the information functioning at the service providing enterprise is given, specification of information as a product, its interrelation with production and service is shown.
 • Item
  Позиціонування українських зернотрейдерів на світових ринках зерна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Седікова, І. О.
  На сучасному етапі розвитку Україна активніше долучається до процесів, які відбуваються на світовому аграрному ринку. Процес глобалізації аграрного ринку стимулюється постійно зростаючим ринком збуту, зниженням експортних витрат. Залучення України в глобальні процеси, що відбуваються на світовому аграрному ринку, і необхідність вироблення концепції інтеграції зумовили вибір теми дослідження. At the present stage of development Ukraine actively is included in processes which occur in the world(global) agrarian market. Process of globalization of the agrarian market is characterized by constantly growing commodity market, decrease (reduction) of export expenses. Involving of Ukraine in global processes which occur in the world (global) agrarian market, and necessity of development of the concept of integration have caused a choice those research.
 • Item
  Логістичний підхід до управління потоками в аеропортах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Саталкіна, О. К.
  На сучасному етапі розвитку економіки постійно змінюються характеристики ділового середовища, критерії оцінки діяльності та механізми управління аеропортами. Як свідчить досвід еволюції розвитку аеропортів Європи до найефективніших інструментів організації та управління належить логістичний інструментарій. Успішна діяльність аеропортів здійснюється не тільки традиційними методами управління, а в нових умовах, що динамічно розвиваються, реалізується через систему управління економічними потоковими процесами з використанням сучасних інформаційних технологій. Розглянуто логістичний підхід до управління потоками в аеропорту, що дає можливість комплексно врахувати динаміку й зміну зовнішнього середовища. In the modern condition of economy development the descriptions of business environment, criterions of activity estimation and mechanisms of airports management change constantly. Experience of airports evolution development in Europe shows that the logistic tool is the most effective instrument of organization and management. Successful activity of airports is carried out not only by traditional management methods, but in the condition of the new dynamically developing terms realized through the system of economic stream processes control with the use of modern information technologies. In the article the logistic approach to the management streams in an airport that enables the complete consideration of dynamics and change of external environment is examined.
 • Item
  Кількісні методи в прогнозуванні запасів матеріально-технічних ресурсів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Потапова, Н. А.
  Проаналізовано і систематизовано методи прогнозування параметрів логістичних процесів. Автор досліджує питання побудови прогнозів обсягів запасів матеріально- технічних ресурсів промислових підприємств Вінницької області та визначення точкових і інтервальних оцінок параметрів моделей з метою розрахунків страхових резервів. The analysis is made and the predicting methods were systematized in the sphere of the logistic process parameters. The author researched the problems connecting with the forecast of technical supply of the industrial enterprises in Vinnytsia region, besides we delt with drop and interval marks of the model’s parameters in order to calculate insuarance reserve.
 • Item
  Використання виробничої потужності промислового підприємства в концепції логістики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Петецький, І.
  Досліджено проблеми управління промисловим підприємством в умовах зростання конкуренції та пріоритетності індивідуального обслуговування. Встановлено чинники використання потенційної виробничої потужності підприємства. Обгрунтовано вплив концепції логістики на ефективність використання потужності підприємства. The problems of management by an industrial enterprise in the conditions of growth of competition and priority of individual service are explored. The factors of the use of potential production capacity of enterprise are set. Influence of conception of logistic on efficiency of the use of power of enterprise is grounded.
 • Item
  Реалізація замовлень клієнтів (на прикладі автомобільної промисловості)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Палюха, К.
  Розкрито проблематику реалізації замовлень клієнта як вагомий елемент, який впливає на рівень логістичного обслуговування клієнта. Вказано на значення циклу реалізації замовлення під час побудови конкурентної позиції підприємства на ринку. Окреслено у загальний спосіб процедуру дій з замовленням клієнта на прикладі автомобільної промисловості. In the article there is elevated up problems of realization of orders of client, interpreting this problem as substantial element which is reflected on the level of logistic customer service. It is indicated on the value of cycle of realization of order in the process of building of competition position of enterprise at the market. Procedure of actions is discussed also in a general method with the order of client, illustrating it by an example from motor industry.
 • Item
  Проблеми формування ланцюга поставок у ефективному функціонуванні локальної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Міценко, Н. Г.
  Розглянуто сучасний стан галузей діяльності споживчої кооперації, їхній взаємо¬зв’язок, передумови та засади створення локальних систем “заготівля-переробка-реалі- зація”, обґрунтовані необхідність та проблеми формування ланцюга поставок сільсько¬господарської продукції. The modern state of consumer cooperative branches of activity, their correlation, preconditions and principles of local system ”stocking-remaking- saling” creating are regarded, the necessity and problems of agricultural production supply chait forming are substantied.
 • Item
  Роль логістичної інфраструктури та аутсорсингу у забезпеченні ефективної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Матвій, І. Є.
  Розглядається необхідність використання логістичного підходу, а саме з’ясовується роль аутсорсингу та логістичної інфраструктури для забезпечення ефективної діяльності підприємства. Також аналізується склад, завдання й функції підрозділів логістичної інфраструктури виробничого підприємства, зокрема ВАТ “Жидачівський целюлозно- паперовий комбінат” та досліджуються перспективи використання аутсорсингу на ньому. Окрім того, визначено переваги цих підходів, а також розроблено механізм їхнього застосування на підприємстві в умовах загострення конкуренції. The using of logistical approach is considered in the article. Especially the role of outsourcing and logistical infrastructure for providing of effective activity of enterprise is cleared up. The structure, tasks and functions of logistical infrastructure elements have been analyzed at the model of Public Limited Company (Plc.) “Zydachiv cellulose-paper factory”. The perspective of using outsourcing has been developed there. Besides, the advantages of present approaches are defined. Mechanism of using in conditions of hard competition is worked out.
 • Item
  Використання мережних систем для управління ланцюгами поставок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Кузьо, Н. Є.
  Розглядаються можливості використання мережного планування для управління ланцюгами поставок та особливості мережних систем у сучасній економіці. Запропонована схема логістичного ланцюга у вигляді мережі. Визначено типи задач, які можна розв’язувати за допомогою мережного моделювання. The opportunities of use of network planning for management of circuits of deliveries and feature of networks in modern economy are considered. The offered plan of logistics circuit as network. The types of problem are determined which can be decided with the help of network.
 • Item
  Концепція узгодження економічних інтересів під час технічного переоснащення суб’єктів авіаційної галузі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Косарєв, О. Й.; Рибак, О. М.
  Розглянуто проблеми цивільної авіації сьогодні та доведено необхідність додаткових досліджень з узгодження економічних інтересів авіапідприємств України під час їхнього технічного переоснащення. Дослідження містить аналіз сукупності інтересів суб’єктів галузі та закордонного досвіду роботи підприємств. Побудовано модель узгодження економічних інтересів суб’єктів авіаційного ринку. Запропонована модель передбачає налагодження структурних зв’язків між державою, авіакомпаніями, авіаремонтними заводами, авіаційно- конструкторськими бюро, аеропортовою мережею, системою обслуговування повітряного руху, фінансово-кредитними установами, лізинговими та страховими компаніями. її основою є орієнтація на кінцевого споживача послуг перевезення. Authors consider problems of civil aircraft today and necessity of researches of the coordination of economic interests of aviation enterprises of Ukraine is caused, at realization of their technical reequipment. The robot contains the analysis of set of interests of subjects of branch, and also an operational experience of the foreign enterprises. In research the model of the coordination of economic interests of subjects of the aviation market is constructed. The offered model provides an establishment of structural communications between the state, airlines, aircraft-repair factories, aviation - design offices, an aeroport network, system of service of air movement, financial - the credit organizations, the leasing and insurance companies. It is focused on the end user of services of transportation.
 • Item
  Організаційно-економічні заходи розвитку логістики у регіонах України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Комарницький, І. М.; Питуляк, Н. С.
  Проаналізовано сучасні напрямки розвитку складської логістики на рівні регіонів та основні проблеми, що виникають у ході її формування. Досліджено ринок складської нерухомості, встановлено причини, що призупиняють його розвиток. Запропоновано деякі заходи, що допоможуть у подальшому становленні регіональної складської системи. Modern directions of warehouse logistic’s development and the main problems that appears in the process of its formation are analyzed as the regional level. The market of the warehouse real estate is investigated, the reasons that slow dawn its development are established. Some actions that will help in the further process of setting of regional warehouse system are suggested.
 • Item
  Інформаційна логістика та удосконалення процесів товаропостачання роздрібної торговельної мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ковальчук, С. М.
  Досліджується суть і зміст товаропостачання роздрібної торговельної мережі, основні принципи та умови раціональної організації цього процесу, аналізується і визначається взаємозв’язок і місце логістики та товаропостачання роздрібного торговельного підпри¬ємства, формулюються основні напрями застосування інструментарію логістики та особливості використання теорії та інструментарію інформаційної логістики для потреб управління товаропостачанням роздрібних торговельних підприємств. The essence and substance of retail trade net goods supplying, the main principles and terms of rational process organization are researched; the correlation and place of logistics and goods supplying of retail trade enterprise are determined, the main directions of administration of logistic instrumentation and the pecularities of theory and informational logistics instrumentation for the needs of goods supply of retail trade enterprise management are formulated.
 • Item
  Цінова політика в маркетингу міста
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Карий, О. І.; Берлінг, Р. З.; Петрина, О. Б.
  Розглянуто цінову політику в маркетингу міста, проаналізовано методи регулювання тарифів комунальних підприємств та взаємозв’язок тарифів і місцевих податків з економічним розвитком міста. Продемонстрована відсутність “найкращого” методу регулювання тарифів на місцевому рівні, а також все більша увага до цієї проблеми з боку суспільства, науковців та практиків. The price politics as the part of municipal marketing-mix is investigated; the methods of tariff regulation of municipal enterprises and the correlation of the sum of tariffs and local taxes with economic development of a city are analyzed. The absence of "the best" method of the municipal tariff regulation on a local level, as well as growing attention to this problem from society, scientists, and professionals are demonstrated.
 • Item
  Фактори впливу на ціни бар’єрних опціонів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Іващук, Н. Л.
  Розглянуто сутність бар’єрних екзотичних опціонів та їхні різновиди, залежно від взаємного розташування бар’єра і ціни базового активу, а також від його типу, а саме входу чи виходу, купівлі чи продажу. Визначено фактори, які можуть мати вплив на рішення емітентів щодо формування рівня ціни бар’єрних похідних інструментів. У роботі розглядається також, як впливають визначені фактори на розмір премії, яку платить покупець різних видів цих деривативів їхньому емітенту. In article the essence barrier exotic options and its versions is considered, depending on mutual accommodation of a barrier and the price of a base active, and also from its type, namely, an input or an output, call or put. Factors which can have influence on decisions of emitters concerning formation of the price of barrier derivative tools are determined. In work also it is considered, as these factors influence the size of the premium which the buyer of different these kinds derivatives to their emitter pays.