Логістика. – 2012. – № 749

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізований практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 749 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 564 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 99
 • Item
  Панєвропейські аспекти розвитку української транспортно-логістичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Надашкевич, В. О.; Таранський, І. П.; Рикованова, І. С.; Хтей, Н. І.
  Розглянуто особливості наявної транспортної системи країн ЄС-25 та України, а також останні тенденції, роль органів влади у забезпеченні розвитку. Розкрито сутність транспортної логістичної системи та її елементів. Підкреслено важливість інтеграції транспортної логістичної системи України у панєвропейську. Essence of the existing transport system’s features in the EU-25 and Ukraine as well as recent trends and the role of government in promoting development. Adduced the substance of the trasnport logistics system and its elements. The importance to integrate Ukrainian transport logistics system to the Pan-European.
 • Item
  Методологія прогнозування споживчої інноваційності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Решетілова, Т. Б.; Ніколаєва, В. К.
  На основі аналізу тенденцій поведінки споживачів встановлено, що сучасний споживач готовий вступати у комунікацію з підприємством на етапі створення інноваційного товару. Для визначення атрибутів інноваційних товарів досліджено композиційний та декомпозиційний підходи, проаналізовано їх особливості та обмеження у застосуванні. Обґрунтована доцільність поєднання обох підходів для визначення атрибутів інноваційного товару. Запропонована послі- довність використання декомпозиційного та композиційного підходів для визначення споживчих переваг інноваційного товару. Based on the trend analysis of consumer behavior it is found that the modern consumer is willing to engage in communication with the enterprise at the stage of creation the innovation products. The compositional and decompositional approaches for defining the innovation products attributes are explored, it’s characteristics and limitations are analyzed. The necessity of combining both approaches for defining the innovation products attributes is justified. The sequence of using the decompositional and compositional approaches for determining the customer preferences of consumer innovations is proposed.
 • Item
  Принципи логістичного забезпечення розвитку регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хвищун, Н. В.
  Здійснено аналіз підходів до понять “регіональна логістика” та “регіональна логістична система”, що дасть змогу в подальшому, виявивши властивості регіону, визначити складові регіо- нальної логістичної системи та основні принципи логістичного забезпечення розвитку регіону. In this article analyzes approaches to the concepts of “regional logistics” and “regional logistics system” that will continue to find properties in the region, identify components of regional logistics system and the basic principles of logistics software development. Use of logistics in the regional economy is manifested through the processes of formation and development of logistics systems. This is reflected, on the one hand, the identification of stream systems, ie the formation of a specific object management – economic flows, the other – in the implementation in practice of regional management logistics management tool that provides permanent, systematic and effective management of these flow processes, adequate objectives and priorities for regional development. Principles of logistics development in the region defined: the principle of integrity, hierarchy, integrated logistics paradigm, global optimization goals, achieve synergies, the principle of information. Key words: logistics, principle, region, principles of logistic providing of regional development.
 • Item
  Маркетингова інформаційна система: механізм управління потоками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Черненко, О. В.
  Проаналізовано різні погляди на структуру маркетингової інформаційної системи. Розглянуто особливості формування та параметри потоків між підсистемами в маркетинговій інформаційній системі. Визначено основні функції системи зберігання даних, інформації, методів та моделей. Виділено систему моніторингу та систему маркетингових досліджень як активні системи, що виконують функції збору, генерування та перетворення інформації, та показано основні відмінності між ними. The analysis of the existing views on the structure of the marketing information system, selection of its elements and separation subsystems is carried out in the article. The features of the formation, structure and parameters of marketing information flows are shown. The following subsystems of marketing information system are allocated: the monitoring system, the marketing research system, and the data, information, methods and models storing system. The linkage between the monitoring system and the system of marketing research is explained. The features of managerial situations that lead to the need for marketing research are presented. Information generation process, which involved internal and external sources of information that are the basis for management decisions, is displayed. The basic functions of the data, information, methods and models storing system, which constitute information messages that are the result of processing search requests received from other subsystems, are shown. Major difference in the functioning of the monitoring system and the marketing research system as active mechanism performing the collection, generation and transformation of information are performed.
 • Item
  Розвиток ринку експрес-доставки в України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чорнописька, Н. В.; Кубрак, Н. Р.; Чорнописький, Р. С.
  Досліджено найдинамічніший сегмент ринку логістичних послуг України – експрес- доставку. Проаналізовано розвиток національного ринку експрес-доставки в динаміці, здійснено структурне порівняння. Охарактеризовано конкуренцію між поштовими, кур’єрськими, транспортно-експедиційними та логістичними операторами ринку. Ідентифіковано основні чинники, які визначають нинішній стан ринку експрес-доставки. Спрогнозовано напрям розвитку ринку експрес-доставки в майбутньому. In the article the fastest growing segment of the market of logistics services in Ukraine - express delivery - is shown. Development of the national market of express delivery in dynamic are analyzed, the structural comparison of the market of express delivery are maded. Competition between postal, courier, freight forwarding and logistics operators are characterized. The main factors that determine the current state of the market of express delivery is identified. Direction of the market of express delivery in the future is predicted.
 • Item
  Імітаційна модель ланцюга вартості для управління інноваційними процесами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Новаківський, І. І.; Соляник, Л. С.
  Розглядається використання імітаційного моделювання в ланцюгах вартості під час управління інноваційними процесами. Оцінити вплив інтеграції організацій в територіально розподілені ланцюги вартості на параметри інноваційної діяльності. Розроблено метод роз- рахунку ефективності в ланцюгу вартості шляхом застосування елементів за імітаційного моделювання та застосування інформаційних технологій. The article is sanctified to the use of imitation model in the chains of value at a management innovative processes. A basic task, put in this work, is a nestimation of influence of integration of organization sintheterritorial up-diffused chains of value on the parameters of innovative activity. For this purpose the method of calculation of efficiency is worked out into the chain of value by application of elements at imitation model and application of information technologies.
 • Item
  Сутність та класифікація індикаторів соціально-економічного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Фещур, Р. В.; Шишковський, С. В.; Яворська, Н. Р.
  Проаналізовано основні визначення терміна “індикатор” як провідного вимірника струк- турних характеристик, функціональних властивостей соціально-економічної системи, її стану чи зміни, який використовують з метою аналізування та прогнозування напрямів її розвитку у певних умовах функціонування. Відображено відмінності між категоріями індикатор і показник. На основі дослідження наукової літератури розроблено класифікацію індикаторів з урахуванням специфіки розвитку підприємств. In the article basic determinations of term of indicator as leading measure of structural characteristics, functional properties of the socio-economic system, its state or changes, which is used to analyze and predict directions of its development in certain operating conditions are analyzed. Differences between categories indicator and index are represented. On the basis of research of scientific literature classification of indicators is worked out with taking into account specific of development of enterprises.
 • Item
  Розвиток транспортної політики в Україні згідно з вимогами ЄС на прикладі вантажних перевезень залізничного і автомобільного транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мних, О. Б.; Гречин, Б. Д.
  Відображено особливості транспортної політики в Україні у сфері вантажних перевезень і доведена необхідність її удосконалення згідно з вимогами Європейського Союзу. Виявлено основні тренди, які характеризують динаміку навантажень на залізничний і автомобільний транспорт, і визначено основні напрями розвитку ринку транспортних послуг на основі критичного оцінювання досвіду Європейського Союзу. The article reflects the peculiarities of transport policy in Ukraine in transportation and proved the need to improve compliance with the requirements of the European Union. The key trends that characterize the dynamic loads on the rail and road transport, and the main directions of development of the transport market based on a critical evaluation of the experience of the European Union.
 • Item
  Формування віртуального бізнес-інкубатора як альтернативний метод інкубування малого бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Філіппов, В. Ю.
  Подано теоретико-методологічні засади формування віртуального бізнес-інкубатора як альтернативний метод інкубування малого бізнесу. Розглянуто етапи формування віртуального бізнес-інкубатора: попередній, створення та розвитку, його ціль та методи дій на регіональному рівні. Надано рекомендації щодо його створення та перелік типових послуг, які має надавати Інтернет-портал віртуального бізнес-інкубатора. The article presents theoretical and methodological principles of forming a virtual business incubator as an alternative method of incubation of small businesses. The stages of forming a virtual business incubator, the same as the previous one, the creation and development, its purpose and methods of action at the regional level. Provided recommendations for its creation and a sample list of services, which should have an Internet portal virtual business incubator. Article prepared on the basis of their research and previous publications.
 • Item
  Вплив структурних характеристик транспортного ринку на формування цінової політики на цільових ринках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шандрівська, О. Є.; Шмід, Ю. В.; Сопільник, Л. І.
  Проаналізовано транспортний ринок України. Визначено місце сегменту автомобільних перевезень у структурі ринку логістичних послуг та проведено його структуризацію за ознаками: географією маршрутів, тоннажем, наявністю спеціального рухомого складу, специфікою (безпечністю) вантажу, регулярністю поставок; окреслено додаткові ознаки його структуризації. Зроблено висновок про визначальний вплив політики цінотворення на розвиток ринку транс- портних послуг. Розроблено алгоритм формування тарифу у сегменті автомобільних перевезень з врахуванням основних ознак структуризації цього сегменту. The analysis of dynamics of production, services of export and import, is carried out in a transport sphere of Ukraine, specified problems of a transport sector of Ukraine, the calculation of price is conducted on transportations by a motor transport and carried out analysis of factors of price influence. An analysis in the structure of market of logistic services is conducted and structuration his segment is carried out: motor-car transportations after signs. Also identified place of segment of motorcar transport expeditionary services in the structure of market of logistic services. The basic and additional signs of structuration of market of freight motor-car transportations are selected. The algorithm of forming of tariff is developed on transportation a motor transport taking into account the basic signs of structuration of segment of motor-car transportations.
 • Item
  Банківська криза як каталізатор процесу реформування банківської системи: світові тенденції і українська практика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Андрос, С. В.
  Розглянуто чинники формування кризових явищ у банківській системі країни під впливом глобальних макроекономічних процесів. Показана значущість фінансового посередництва у процесах трансмісії кризових явищ з боку глобальної економіки в українську банківську систему. Проаналізовано структурні характеристики банківського сектору та визначено вплив окремих складових у поширенні кризових явищ у системі кредитування. Оцінена вагомість зростання ризиків і кризи довіри як основних причин фінансової нестійкості комерційних банків. Здійснено оцінку адекватності та якості основних напрямів реалізації НБУ антикризових заходів, спрямованих на профілактику нестабільності в системі банківського кредитування. Обґрунтовано механізм відновлення довіри до кредитних установ як основної умови на шляху посткризової фінансової реабілітації банківської системи України. The paper considers factors of the crisis in the banking system under the influence of global macroeconomic processes. Shown the importance of financial intermediation in the process of transmission of the crisis of the global economy in the Ukrainian banking system. The structural characteristics of the banking sector and to determine the influence of individual components in the spread of the crisis in the credit system. Reviewed weight increase risk and crisis of confidence as the main causes of the financial instability of commercial banks. The estimation of the adequacy and quality of key areas of the Bank bail-out measures aimed at preventing instability in the system of bank lending. The mechanism of restoring confidence in credit institutions as the main conditions for the post-crisis financial rehabilitation of the banking system of Ukraine.
 • Item
  Еволюція та сучасні тенденції маркетингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Горбаль, Н. І.; Гошовська, О. В.; Романишин, С. Б.
  Проаналізовано еволюцію маркетингу, сучасні його тенденції. Серед тенденцій 2012 року виділено: пріоритетність цифрових каналів, децентралізацію соціальних медіа, індивідуалізацію, мобільність, інновативність, пріоритетність споживачів. Наведено результати досліджень практики використання маркетингу в Україні порівняно з країнами з розвиненою ринковою економікою. The role, evolution and modern tendencies of marketing are described. Among the main tendencies of 2012 there were shown: priority of the digital channels, decentralization of the social media, individualization, mobility, innovativeness, customers’ priority. The results of Ukrainian firms marketing practice analysis comparing to those of developed countries are presented.
 • Item
  Вплив тенденцій розвитку ринку праці на процес інтелектуалізації систем менеджменту підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ситник, Й. С.
  Проаналізовано економічну активність населення України протягом 2002–2011 рр., динаміку зайнятості та безробіття населення, стан ринку праці в Україні, динаміку та рівень заробітної плати, кваліфікаційний рівень працівників промисловості, виявлено особливості функціонування ринку праці, проблеми його розвитку та вплив на процес інтелектуалізації систем менеджменту. In the article economic activity of population of Ukraine is analysed during 2002–2011 years, dynamics of employment and unemployment of population, market of labour condition in Ukraine, dynamics and wage level, qualifying level of workers of industry, found out the features of functioning of labour-market and problem of his development but influence on the process of intellectualization of management systems.
 • Item
  Ключові стимули для соціальної відповідальності бізнесу в Азії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хмелєцкі, M.
  Декілька років тому концепція соціальної відповідальності бізнесу не була поширеною в більшості організацій в Азії. Часи змінилися, і нині соціальна відповідальність бізнесу з’явилася в більшості країнах регіону. Метою цієї статті – визначення основних стимулів для соціальної відповідальності бізнесу в Азії. Few years ago the concept of corporate social responsibility was not a household term in most organizations in Asia. Times are changing and now corporate social responsibility has appeared in most countries of the region. The aim of this article is to identify the main CSR drivers in Asia.
 • Item
  Механізм регулювання техногенних збитків промислових підприємств: логістика рециклювання як інструмент його застосування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бублик, М. І.
  Вивчено поняття “відходи”, “логістика рециклювання”, “реверсивна логістика”, введено комплексне поняття “техногенні відходи”. Проаналізовано утворення відходів виробництва за основними групами небезпечних відходів, досліджено обсяги відходів на підприємствах Львівської області та динаміку поводження з ними. Показано відмінності у поглядах щодо поводження з відходами та процесами управління відходами. Запропоновано систему логістики рециклювання у складі механізму регулювання техногенних збитків підприємства та схему індустріального симбіозу підприємств з метою зменшення техногенних збитків. In the article a concept is studied offcuts, logistic of рециклювання, reversible logistic, a complex concept is entered technogenic offcuts, which it is suggested to determine as extrass in an atmosphere, upcasts in water pools, contaminations of environment, liquid and hard industrial offcuts, offcuts of business and offcuts of consumption of mined-out products of підприємтсва. The analysis of formation of offcuts of production after the basic groups of hazwastes is conducted, investigational volumes of offcuts on the enterprises of Lvov обл. and dynamics of handling them. Differences are rotined in looks in relation to handling offcuts and processes of management offcuts. Grounded system of logistic of рециклювання in composition of mechanism of adjusting of technogenic losses of enterprise. The model of choice is developed by the industrial enterprise-producer of effective mechanism in the field of processing and utilization of own offcuts, extrass and upcasts within the framework of conception of evolutional economy. It is suggested with the purpose of diminishing of technogenic losses to apply industrial symbiosis of enterprises as combination of economic patterns, where the offcuts of one company become raw material for other.
 • Item
  Управління потоками споживачів туристичних послуг в світлі сервісної логістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Скоробагатова, Т. М.
  Визначено поняття потоку з точки зору змін у просторі і в часі. Уточнені об'єкти управління сервісної логістики. Виявлені особливості логістичного управління потоками туристів як споживачів тривалих комплексних послуг. Розглянуто взаємодію туристичних і обслуговуючих потоков. The definition of flux in terms of changes in space and time is given. The objects management of service logistics are defined. The features of the logistics flow management of tourists as consumers of long-term comprehensive services are revealed. The interaction of tourism and service flows is analyzed.
 • Item
  Інтелектуальні енергетичні мережі як елемент інфраструктури регіональної інноваційної стратегії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бжуска, Ян
  Економіка знань сьогодні є найважливішим напрямом розвитку інновацій і чинником зростання конкурентоспроможності. Одним з найважливіших інструментів створення іннова- ційної економіки на регіональному рівні є регіональна інноваційна стратегія. Робота важлива для інтелектуальних енергетичних мереж щодо побудови регіональної інноваційної стратегії Шльонського воєводства. Умови використання цього елемента сучасної інфраструктури показано у плані створення розумних ринків. Knowledge Based Economy is currently the most important innovation development direction as well as factor for companies competitiveness growth. One of important instruments creating innovative economy at the level of a region is the Regional Innovation Strategy. The paper presents the meaning of smart grids for the construction of Regional Innovation Strategy infrastructure in the Silesian Province. Application conditions of this element of modern infrastructure is shown in the aspect of creating intelligent markets.
 • Item
  Маркетингові аспекти формування збалансованого портфеля бізнесів підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Солнцев, С. О.; Яворська, К. Ю.
  Розкрито сутність категорії “збалансований портфель бізнесів” та розглянуто його види на підприємстві. Запропоновано групу критеріїв для оцінювання збалансованості складу та структури портфеля залежно від типу структурних підрозділів, що його формують. Виділено маркетингові аспекти процесу формування збалансованого портфеля компанії. Проаналізовані підходи до виділення стратегічних бізнес-одиниць портфеля. Запропоновано комплексну процедуру маркетингового управління портфелем бізнесів підприємства. In the article the essence of “balanced businesses portfolio” was revealed and its enterprise’s types were examined. Balanced business portfolio is a set of different field of businesses of its own life cycle’s stage, needs certain resource structure, responsible for a certain income and has its own marketing role in a portfolio that aims to achieve the strategic company’s goals in general. A group of evaluation criteria to estimate the business portfolio structure and composition balance depending on types of its strategic business unit was suggested. There are three main types of SBU: enterprise, brand, product. Depends on SBU’s type different criteria groups were suggested. Marketing portfolio formation aspects were highlighted. Therefore cases when services form third product level can be independent SBU were justified. The complex process of business portfolio marketing management was suggested. According to developed process there in general there are four stages of business portfolio management: business portfolio structuring, business portfolio’s balance evaluation, balanced business portfolio formation, balanced portfolio realization.
 • Item
  Національні особливості ділового спілкування та їх значення в міжнародній діяльності корпорацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пшик-Ковальська, О. О.; Кара, Н. І.
  Проаналізовано літературні джерела щодо національних особливостей ведення бізнесу в різних країнах. Визначено ключові параметри, на які доцільно орієнтуватись для реалізації успішної міжнародної діяльності національних корпорацій. Сформовано перспективи подальших досліджень теоретико-методологічних засад виокремлення національних стереотипів поведінки у міжнародному бізнесі. Analyzed literary sources on national peculiarities of doing business in different countries. The key parameters which should be oriented to the successful implementation of the international activities of national corporations were defined. Formed prospects for further research of theoretical and methodological principles separation of national behavior in international business.
 • Item
  Сутність та особливості зворотнологістичного управління підприємствами сфери послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Войтович, С. Я.
  Основну увагу приділено проблемі регулювання акумуляції інвестиційного ресурсу корпоративного сектору за рахунок внутрішніх фінансових джерел. Висвітлено та проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід інвестування за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів. In the article basic attention is spared the problem of adjusting of accumulation of investment resource of corporate sector due to internal financial sources. Domestic and foreign experience of investing is reflected and analysed due to internal financial resources.