Ukrainian Journal of Information Technology. – 2020. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Видання "Український журнал інформаційних технологій" засновано у 2018 р. за рішенням вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій від 23 квітня 2018 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології", який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Український журнал інформаційних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Том 2, № 1. – 104 с. : il.

Український журнал інформаційних технологій

Зміст (том 2, № 1)


1
8
15
21
29
37
43
52
57
66
73
79
86
95
103

Content (Vol. 2, No 1)


1
8
15
21
29
37
43
52
57
66
73
79
86
95
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Запровадження інформаційно-довідкової системи "UniBell" у освітнє середовище вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Придатко, О. В.; Бурак, Н. Є.; Дзень, В. Є.; Кунинець, М. С.; Prydatko, O. V.; Burak, N. Ye.; Dzen, V. Ye.; Kunynets, M. S.; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Lviv State University of Life Safety
  Проаналізовано освітнє середовище ВНЗ на предмет його відповідності умовам організації освітнього процесу за принципами відділеного навчання. Встановлено низку чинників, що можуть впливати на якість результатів навчання за означених умов. Серед отриманих чинників на прикладі освітнього середовища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності визначено один із пріоритетних, що потребував негайної реакції – розроблення інформаційно-довідкової системи "UniBell" для організації віддаленого доступу до бази даних навчального розкладу із використанням мобільних технологій. З'ясовано, що розроблення сервісу для обліку та контролю навчального розкладу, а також інших сервісів, цільовим призначенням яких є забезпечення якості освітнього процесу, задекларовано в рамках реалізації проєкту "Розумний університет". Подано означення терміна "Smart-університет" або "Розумне освітнє середовище". На прикладі створення інформаційно-довідкової системи "UniBell" та її функціональних можливостей досліджено множину зацікавлених сторін. З використанням понятійного апарату теорії множин визначено обсяги внутрішніх стейкхолдерів і їх зв'язок із Smart-середовищем. Описано функціональні можливості та особливості роботи окремо клієнтської та серверної частин інформаційно-довідкової системи "UniBell". Висвітлено особливості додаткових підсистем управління серверною частиною, що реалізовані за допомогою програмних технологій.Net, Java та мови структурованих запитів SQL. Подано архітектуру інформаційно-пошукової системи "UniBell". Описано особливості оброблення даних й адміністрування реляційної бази даних розробленої системи та графічно візуалізовано блок-схеми алгоритмів роботи клієнтської та серверної її частин, що сукупно стало основою розроблення діючого застосунку під операційну систему Android із можливістю завантаження через Google Play.
 • Item
  Методи побудови моделі поведінки користувачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Шаховська, Н. Б.; Мельникова, Н. І.; Shakhovska, N. B.; Melnykova, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено методи побудови моделі поведінки користувачів, які дадуть змогу виявити закономірності планування зустрічей друзів на підставі аналізу їхнього щоденного руху. Для цього попередньо проаналізовано низку методів і алгоритмів кластеризації даних і виокремлено особливості їхнього застосування. З'ясовано, що основними перевагами методів кластеризації даних на підставі їхньої щільності є можливість виявлення кластерів вільної форми різного розміру та стійкості до шуму та викидів. Однак до недоліків цих методів можна віднести високу чутливість до встановлення вхідних параметрів, не чіткий опис класів і непридатність для кластеризації даних великих розмірів. З'ясовано, що основною проблемою всіх алгоритмів кластеризації є їх масштабованість із збільшенням обсягу оброблених даних. Встановлено, що основними проблемами більшості з них є складність налаштування оптимальних вхідних параметрів (для алгоритмів щільності, сітки чи моделі), ідентифікація кластерів різної форми та щільності (алгоритми розподілу, алгоритми на підставі сітки), нечіткі критерії завершення (ієрархічний, розділовий та на підставі моделі). Оскільки процедура кластеризації є тільки одним із етапів оброблення даних системи загалом, обраний алгоритм повинен бути простим у використанні та простим для налаштування вхідних параметрів. Дослідження показують, що ієрархічні методи кластеризації містять ряд алгоритмів, придатних як для оброблення даних невеликого обсягу, так і для аналізу великих даних, що є актуальним у галузі соціальних мереж. На підставі виконаного аналізу даних, зібрано інформацію для заповнення розумного профілю користувача. Значну увагу приділено дослідженню асоціативних правил, на підставі чого запропоновано алгоритм для вилучення асоціативних правил, що дало змогу знаходити статистично значущі правила, а також шукати тільки залежності, визначені загальним набором вхідних даних, та має високу обчислювальну складність, якщо існує багато правил класифікації. Розроблено підхід, що орієнтований на створення та розуміння моделей поведінки користувачів, прогнозування майбутньої поведінки за допомогою створеного шаблону. Досліджено методи моделювання попереднього оброблення даних (кластеризація) та виявлено закономірності планування зустрічей друзів на підставі аналізу щоденного руху людей та їхніх друзів. Наведено методи створення та розуміння моделей поведінки користувачів, застосовано алгоритм k-means для групування користувачів, що дало змогу визначити, наскільки добре кожен об'єкт знаходиться у своєму кластері. Введено поняття правил асоціації, розроблено метод пошуку залежностей, оцінено точність моделі.
 • Item
  Аналіз похибки обчислення швидких перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Процько, І. О.; Островка, Д. В.; Protsko, I. O.; Ostrovka, D. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано особливості обчислювальної моделі дискретних перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток для визначення алгоритмічної похибки розрахунку. На підставі підходу ефективного обчислення дискретного перетворення класу Фур'є довільного обсягу N, що ґрунтується на використанні твірного масиву для переформування дискретної базисної матриці перетворення у набір блочно-циклічних під матриць, розглянуто складові обчислювальних затрат. Ці складові обчислювальних затрат залежать від виду перетворення, обсягу та від блочно-циклічної структури ядра перетворення. Подано приклади обчислювальної моделі та блочно-циклічної структури матриць спрощених аргументів базисів для взаємозворотних дискретних косинусних перетворень типів ІІ, ІІІ. Обчислювальна модель характеризує накопичення похибок округлення на етапах додавання вхідних даних, обчислення циклічних згорток, об'єднання результатів згорток. Дискретні циклічні згортки можуть бути реалізовані за допомогою швидких алгоритмів або виді систем, що відповідають цифровим фільтрам зі скінченними імпульсними характеристиками. Можливість паралельного обчислення зменшеної кількості циклічних згорток робить аналіз похибок нечутливим до переупорядкування їх обчислень. Операції множення, що здійснюється при обчисленні циклічної згортки, використовують меншу кількість коефіцієнтів базису перетворення, що дорівнює N/4 або N/2 залежно від обсягу перетворення. Розглянуто формати представлення дійсних чисел в обчислювальній систем, що також визначають величину похибки обчислення перетворень. Подано результати виконання прямого та швидкого обчислення дискретного косинусного перетворення типу ІІ на підставі циклічних згорток обсягом N=58 у форматі з рухомою крапкою подвійної точності та похибки обчислення між ними. Апріорний процес дослідження похибок перетворення відповідного виду та обсягу методом математичного моделювання та обчислювального експерименту носить наближений характер, який дає змогу передбачити статистичні середні значення точності обчислення дискретного перетворення класу Фур'є довільного обсягу на підставі циклічних згорток.
 • Item
  Бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Ковальчук, А. М.; Kovalchuk, A. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень, які побудовані так, що при малих значеннях ключа можна досягти якісного шифрування, але за умови, правильного підбору параметрів ключа шифрування, внаслідок чого досягається висока швидкість роботи алгоритму. Оскільки зображення є одними із найбільш уживаних видів інформації в сучасному інформаційному суспільстві, то актуальним завданням є його захист від несанкціонованого доступу та використання. Важливою характеристикою зображення є наявність в ньому контурів, завдання виділення якого вимагає використання операцій над сусідніми елементами, які є чутливими до змін і пригашають області постійних рівнів яскравості. Отже, контури – це ті області, де виникають зміни, стаючи світлими, тоді як інші частини зображення залишаються темними. Математично – ідеальний контур представляє розрив просторової функції рівнів яскравості в площині зображення. Тому виокремлення контура означає пошук найбільш різких змін, тобто максимумів модуля вектора градієнта. Це є однією з причин, через що контури залишаються в зображенні при шифруванні в системі RSA, оскільки шифрування тут базується на піднесенні до степеня по модулю деякого натурального числа. При цьому, на контурі й на сусідніх до контура пікселах піднесення до степеня значення яскравостей дає ще більший розрив. Проблема захисту від несанкціонованого доступу є складнішою порівняно з проблемою захисту використання. Основним базисом для організації захисту зображення є таке припущення: зображення – це стохастичний сигнал. Це спричинює перенесення класичних методів шифрування сигналів на випадок зображень. Але зображення є специфічним сигналом, який володіє, в додаток до типової інформативності (інформативності даних), ще й візуальною інформативністю. В зв'язку з цим до методів шифрування у випадку їх використання стосовно зображень висувається ще одна вимога-повна зашумленість зашифрованого зображення. Це потрібно для того, щоб унеможливити використання методів візуального оброблення зображень. Алгоритм RSA є одним із промислових стандартів шифрування сигналів. За відношенням до зображення існують певні проблеми його шифрування, а саме: частково зберігаються контури на різко флуктуаційних зображеннях. Тому актуальним завданням є розроблення модифікації методу RSA такої, щоб: зберегти стійкість до дешифрування; забезпечити повну зашумленість зображення, з метою унеможливити використання методів візуального оброблення зображень. Одним із шляхів вирішення цього завдання є використання бінарних афінних перетворень.
 • Item
  Тренування нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі за допомогою графічних процесорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Згоба, М. І.; Грицюк, Юрій Іванович; Zghoba, M. I.; Hrytsiuk, Yu. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості тренування нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі за допомогою графічних процесорів, що дало змогу пришвидшити процедуру навчання за різних наборів вхідних даних і конфігурацій апаратного забезпечення та його потужності. З'ясовано, що послуги таксі стають доступнішими для більшої кількості людей. Найважливішим завданням будь-якої компанії та водія таксі є мінімізація тривалості очікування нових замовлень та відстані до клієнтів на момент їх замовлення. Аби досягти цієї мети, потрібно мати розуміння транспортної логістики та вміння оцінити географічний попит на перевезення залежно від багатьох чинників. Розглянуто приклад тренування нейронної мережі для передбачення попиту на пасажирські перевезення таксі. Встановлено, щоб нейронна мережа давала хороші прогнози, необхідно обробити великий набір вхідних даних. Оскільки навчання нейронної мережі – це довготривалий процес, то для вирішення цієї проблеми було застосовано розпаралелювання процедури навчання мережі з використанням графічних процесорів. Проведено навчання нейронної мережі на центральному процесорі, одному та двох графічних процесорах відповідно, виконано порівняння тривалості процедури навчання мережі для однієї епохи. Оцінено вплив кількості використаних графічних процесорів на тривалість тренування нейронної мережі у двох різних конфігураціях апаратного забезпечення та його потужності. Тренування мережі здійснено за допомогою набору даних, який містить 4.5 млн поїздок у межах одного міста. Результати дослідження показують, що пришвидшення процедури навчання за допомогою графічних процесорів не завжди дає позитивний результат, позаяк залежить від багатьох чинників – розміру вибірки вхідних даних, правильного поділу вибірки даних на менші підвибірки, а також характеристик апаратного забезпечення та його потужності.
 • Item
  Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів (продовження)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Гавриш, В. І.; Білінський, Б. О.; Король, О. С.; Шкраб, Р. Р.; Зімоха, І. О.; Havrysh, V. I.; Bilinskyi, B. O.; Korol, O. S.; Shkrab, R. R.; Zimoha, I. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Удосконалено раніше розроблені [8] та наведено нові математичні моделі аналізу температурних режимів у окремих елементах турбогенераторів, які геометрично описано ізотропними півпростором і простором із внутрішнім джерелом тепла циліндричної форми. Також розглянуто випадки для півпростору, коли тепловиділяючий циліндр є тонким, а для простору, коли він є термочутливим. Для цього з використанням теорії узагальнених функцій у зручній формі записано остаточні диференціальні рівняння теплопровідності з крайовими умовами. Для розв'язування отриманих крайових задач теплопровідності використано інтегральне перетворення Ганкеля, внаслідок чого отримано аналітичні розв'язки в зображеннях. До цих розв'язків застосовано обернене інтегральне перетворення Ганкеля, яке дало змогу отримати завершені аналітичні розв'язки остаточних задач. Отримані аналітичні розв'язки подано у вигляді невласних збіжних інтегралів. Для визначення числових значень температури в наведених конструкціях, а також аналізу теплообміну в елементах турбогенераторів, зумовленого різними температурними режимами завдяки нагріванню внутрішніми джерелами тепла, зосередженими в об'ємі циліндра, розроблено обчислювальні програми. Із використанням цих програм наведено графіки, які відображають поведінку кривих, побудованих із використанням числових значень розподілу температури залежно від просторових радіальної та аксіальної координат. Отримані числові значення температури свідчать про відповідність наведених математичних моделей визначення розподілу температури реальному фізичному процесу. Програмні засоби також дають змогу аналізувати середовища із внутрішнім нагріванням, зосередженим у просторових фігурах правильної геометричної форми, щодо їх термостійкості. Як наслідок, стає можливим її підвищити, визначити допустимі температури нормальної роботи турбогенераторів, захистити їх від перегрівання, яке може спричинити руйнування не тільки окремих елементів, а й всієї конструкції.
 • Item
  Development of the basic capacitive accelerometers models based on the VHDL-AMS language for the circuit level of computer-aided design
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Теслюк, В. М.; Денисюк, П. Ю.; Теслюк, Т. В.; Teslyuk, V. M.; Denysyuk, P. Yu.; Teslyuk, T. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено базові моделі ємнісних МЕМС акселерометрів з використанням мови VHDL-AMS для схемотехнічного рівня автоматизованого проектування. Базові моделі розроблені для двох базових типів ємнісних акселерометрів: пластинчастої та гребінчастої інтегральних конструкцій. Розроблені моделі дають змогу визначати параметри вихідної напруги електричних ємнісних акселерометрів залежно від вхідних механічних та конструктивних параметрів та можуть бути використані для автоматизованого проектування МЕМС на схемотехнічному рівні. Окрім цього, наведено результати дослідження базових конструкцій пластинчастих та гребінчастих ємнісних акселерометрів. Описано розроблений метод автоматизованого проектування базових елементів МЕМС VHDL-AMS моделей для схемотехнічного рівня проектування, який ґрунтується на методі електричних аналогій та використовує системи звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь у часткових похідних. Послідовність та кількість використаних диференціальних рівнянь визначається фізичними принципами функціонування елемента МЕМС та кількістю перетворень енергії, що дає змогу підвищити рівень автоматизації операцій синтезу порівняно з наявними методами. Синтезовано базова VHDL-AMS модель для інтегрального ємнісного акселерометра пластинчастої конструкції, яка дає змогу провести дослідження залежності вихідних параметрів від вхідних та провести аналіз налаштувань вихідних параметрів МЕМС елементів даного типу. Також побудовано базову VHDL-AMS модель для інтегрального ємнісного акселерометра гребінчастої конструкції, що дає змогу проводити дослідження в процесі автоматизованого проектування та провести аналіз його вихідних електричних параметрів від вхідних механічних.
 • Item
  Performance evaluation of Self-Quotient image methods
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Парубочий, В. О.; Шувар, Роман Ярославович; Parubochyi, V. O.; Shuvar, R. Ya.; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Нормалізація освітлення є дуже важливою проблемою в системах розпізнавання зображень, оскільки різні умови освітлення можуть істотно змінити результати розпізнавання, а нормалізація освітлення дає змогу мінімізувати негативні наслідки різних умов освітлення. У цій роботі ми оцінюємо ефективність розпізнавання декількох методів нормалізації освітлення, заснованих на методі самооцінювання зображення SQI (англ. Self-Quotient Image method), запровадженому Haitao Wang, Stan Z. Li, Yangsheng Wang, та Jianjun Zhang. Для оцінки ми вибрали оригінальну реалізацію та найперспективніші модифікації оригінального методу SQI, в т.ч. й метод Gabor Quotient ImagE(GQI), запропонований Sanun Srisuk та Amnart Petpon у 2008 році, а також метод Fast Self-Quotient ImagE(FSQI) та його модифікації, запропоновані авторами статті в попередніх роботах. У цій роботі ми запропонували модель оцінки, яка використовує Cropped Extended Yale Face Database B, що дає змогу показати відмінність результатів розпізнавання для різних умов освітлення. Також ми перевіряємо всі результати за допомогою двох класифікаторів: класифікатора найближчих сусідів (англ. Nearest Neighbor Classifier) та лінійного класифікатора опорних векторів (англ. Linear Support Vector Classifier). Такий підхід дає змогу не тільки обчислити точність розпізнавання для кожного методу та вибрати найкращий метод, але й показати важливість правильного вибору методу класифікації, який може мати значний вплив на результати розпізнавання. Нам вдалося показати значне зменшення точності розпізнавання для необроблених (RAW) зображень із збільшенням кута між джерелом освітлення та нормаллю до об'єкта. З іншого боку, наші експерименти показали майже рівномірний розподіл точності розпізнавання для зображень, оброблених методами нормалізації освітлення на підставі методу SQI. Ще одним отриманим, проте очікуваним результатом, представленим у цій роботі, є підвищення точності розпізнавання із збільшенням розміру ядра фільтра. Однак великі розміри ядра фільтра є більш обчислювально-затратні і можуть спричинити негативні ефекти на вихідних зображеннях. Окрім цього, в наших експериментах було показано, що друга модифікація методу FSQI, яку ми скорочено позначаємо як FSQI3, краща майже в усіх випадках для всіх розмірів ядра фільтра, особливо якщо ми використовуємо лінійний класифікатор опорних векторів для класифікації.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23)
 • Item
  Розвиток сучасної системи е-навчання в університеті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Кухаренко, В. М.; Kukharenko, V. M.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
  Проаналізовано світовий досвід та розглянуто еволюцію системи електронного навчання у світі, яка пройшла три етапи: біхевіористський, конструктивістський, конективістський. Показано, що на першому етапі дистанційні курси виконували роль доставки навчальних матеріалів студенту. З'ясовано, що розвиток технологій web 2.0 та LMS змінили підходи до навчання. Педагогічні теорії та використання таксономії Блума дали змогу організувати співпрацю студентів та активну комунікацію. Дистанційний навчальний курс стає орієнтованим на досягнення та вимірювання результатів навчання. На третьому етапі присутні всі складові світової системи електронного навчання: методична, інформаційна, технологічна, програмно-технічна, кадрова, нормативна, планування та розвиту, моніторингу та контролю. Складові підсистем носять змінний характер. Така система є базою для стратегії та тактики розвитку системи електронного навчання в навчальній організації та її структурних підрозділів. Встановлено, що найважливішою є підсистема планування та розвитку, яка визначає шляхи розвитку навчальної організації, стратегію та тактику розвитку системи електронного навчання університету, необхідний кадровий потенціал та систему підвищення кваліфікації викладачів. Для її ефективної роботи необхідно мати підготовлених кураторів змісту, які стежать за найбільш впливовими кураторами змісту світу. Члени цієї команди забезпечують сертифікацію дистанційних навчальних курсів відповідно до стандарту організації. НТУ "ХПІ" веде планомірну роботу цьому напрямі, проводить відкриті дистанційні курси для розробників, тьюторів, кураторів змісту та експертів для викладачів навчальних закладів України. Розроблені дистанційні курси, що вимірюють компетентності підготовлених фахівців забезпечують високу ефективність дуального навчання.
 • Item
  Аналіз практичної реалізації механізмів доступу користувачів до ВНС університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Фоменко, А. В.; Тарасов, Д. О.; Fomenko, A. V.; Tarasov, D. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проведено огляд практичної реалізації механізмів доступу користувачів до ВНС університету на прикладі системи дистанційного навчання Moodle. З'ясовано, що однією з ознак навчального процесу є його керованість, яка передбачає можливість планування та проектування навчального процесу. Розглядаються практичні питання, пов'язані з адмініструванням віртуального навчального середовища (ВНС) університету з точки зору організації та диференціації прав доступу різних категорій користувачів. Обговорено основні принципи адміністрування ВНС університету щодо поділу рівнів доступу до окремих елементів системи для різних ролей відповідної категорії користувачів. У НУ "Львівська політехніка" глобальні ролі мають тільки супер адміністратор, керівництво глобальною групою, методист та бібліотека. Рольові завдання виконуються для визначення ролі в контексті. Сайт (домашня сторінка) та курс – приклади двох різних контекстів. Хоча процес призначення ролі однаковий для різних контекстів, шлях до сторінки призначення може бути різним. Наведено приклади організації системи адміністрування з описом процесів створення різних типів ролей та логікою виконання кожної ролі та необхідністю певних підходів. Встановлено, що систем Moodle передбачає п'ять типів ролей, а саме: управлінська, наглядова, навчальна, інформаційна, тимчасова, надаючи обґрунтування та практичні поради щодо встановлення кожної ролі для кожного типу. Детально описано загальну матрицю відповідальності за кожну роль користувача. Ролі керівних ролей – це різні особливості адміністрування курсів на рівні категорій курсу різних типів гніздування. Цей тип містить адміністраторів. Роль контролюючої ролі – за назвою досліджувати різні особливості навчальної та управлінської діяльності в системі ВНС. Завданням навчальних ролей є забезпечення та здійснення самого навчального процесу. До цих ролей належить, передусім, системна роль за замовчуванням – студент, головний учасник процесу здобуття знань, проходження контрольних точок та інших складових навчального процесу. Завданням інформаційних ролей є створення інформаційних повідомлень як для студентів, так і для викладачів на різних рівнях інформаційної системи. Тимчасові рольові завдання – залучення до системи третіх сторін. Звичайно, гість – це важливо, але в нашому випадку вхід гостей заборонений, тому ролі учасника конференції та учасника олімпіади були створені для забезпечення доступу до окремих системних ресурсів. Також описана загальна матриця відповідальності за кожну роль користувача
 • Item
  Розроблення та впровадження web-орієнтованих систем навчання іноземців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Кудін, А. П.; Кудіна, Т. М.; Міненко, О. М.; Бабич, В. О.; Kudin, A. P.; Kudina, T. M.; Minenko, O. M.; Babich, V. O.; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; National pedagogical university named after M. P. Drahomanov
  Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система. Для виготовлення аудіовізуального курсу використали інструменти наявних програмних продуктів (Camtasia Studio 9, LMSMOODLE), а система "КІАП" – програмний продукт власного виробництва на базі технологій Microsoft Visual Studio Community, ASP.NET та мови програмування C#. В основі аудіовізуального курсу знаходиться перегляд вітчизняних художніх фільмів (україномовних). Спеціально відібрані фільми "розрізали" на діалоги. До кожного діалогу на екран виводили текст, слова в якому з'являються на екрані синхронно з озвученням. Кожний такий епізод підтримується аудіословником, який містить нові для інокомуніканта слова. Після вивчення нових слів і усвідомлення змісту діалогу, слухач переходить до обов'язкового елементу аудіовізуального курсу – тестування на знання змісту переглянутого діалогу. За умови вдалого проходження тесту, студент має доступ до наступного епізоду. Система "КІАП" створена на підставі технології клієнт-сервер для двох користувачів: для викладача з доступом до конструктора завдань та слухача з доступом тільки до певних завдань у встановлені викладачем терміни. Після завершення – система формує протокол відповіді, де зазначено час виконання, запропонований текст, текст з виправленнями, список слів – перевірок, кількість балів. Одним із завдань є виправлення запрограмованих граматичних помилок у словах або текстах, які можна прослуховувати. Встановлено, що використання розроблених навчальних систем збільшує час перебування іноземних студентів в україномовному середовищі, що позитивно впливає на формування й розширення мовної компетенції
 • Item
  Засоби візуалізації енергобалансів і аналітична підтримка процесу управління енергоефективністю економіки регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Цмоць, І. Г.; Теслюк, В. М.; Подольський, М. Р.; Дубук, В. І.; Tsmots, I. G.; Tesliuk, V. M.; Podolsky, M. R.; Dubuk, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України; Lviv Polytechnic National University; Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals NAS of Ukraine
  Показано, що паливно-енергетичний комплекс є і залишатиметься одним з основних фундаментів соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Основним показником енергоефективності є енергоємність валового внутрішнього продукту, яка характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Зниження енергоємності економіки, диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, нарощування вітчизняного виробництва сприятимуть підвищенню економічної, енергетичної та екологічної безпеки, що призведе до оптимізації енергетичного балансу та забезпечить створення підґрунтя для сталого енергетичного майбутнього країни. Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи, яка є Web-орієнтованою та ґрунтується на базах і сховищах даних. Така інформаційно-аналітична система складається з двох підсистем: інформаційної та аналітичної. Технічною основою інформаційної підсистеми є безпровідні сенсорні мережі, які володіють такими важливими властивостями, як самоорганізація та адаптивність до змін навколишніх умов і інфраструктури. Аналітична підсистема складається із сховища енергетичних даних, засобів оперативного та інтелектуального оброблення даних, прогнозування, візуалізації і підтримки прийняття рішень. Розроблено алгоритм обчислення показників енергоємності валового продукту регіону, який зводиться до формування та структурування даних, перерахування палива в умовні одиниці, знаходження різниці між валовим споживанням ресурсів та обсягами їх виробництва в регіоні, визначення кількості виробленої електричної та теплової енергії у Львівській області в умовних одиницях енергії без використання палива органічного походження, що забезпечує швидке її обчислення. Досліджено програмні засоби для обчислення показників енергоефективності економіки регіону з різними користувацькими інтерфейсами. Вибрано Sankey діаграми для відображення енергетичних балансів регіону. Показано, що енергетичний баланс є потоком об'єднання різних енергетичних ресурсів (палива, тепла та електроенергії, тобто енергоносіїв у товарній формі) у різні сектори економіки (постачання, перетворення та споживання) у енергетичних одиницях. Діаграми Sankey базуються на низці вузлів, пов'язаних з потоками вхідних і вихідних даних. У енергетичному балансі потоки представляють кількість вхідних і вихідних даних, де ширина різних елементів пропорційна величині енергії. Вузли діаграми відображають події або процеси перетворення, наприклад, імпорт, кінцеве споживання енергії. Sankey діаграми складаються з кількох частин, які розділено вузлами, які відповідають переходам між процесами (етапами) зміни (розділення, об'єднання) енергетичних потоків. Досліджено програмні засоби для відображення енергобалансу за допомогою діаграми Sankey, які є зручними і зрозумілими у використанні.
 • Item
  Інноваційні комп'ютерні технології у викладанні іноземних мов в українських закладах вищої освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Шуневич, Б. І.; Драпалюк, Г. С.; Пиндик, Н. І.; Shunevych, B. I.; Drapalyuk, H. S.; Pyndyk, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Реформуванню системи освіти України, з метою забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки студентів, сприяють дистанційне і комбіноване навчання (КН), що здійснюються на підставі сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій. Досліджено способи організації комбінованого викладання/навчання іноземних мов в українських закладах вищої освіти (ЗВО); виявлено види ресурсів, що використовуються для створення навчальних матеріалів за допомогою інноваційних комп'ютерних технологій для організації комбінованого навчання мов; на прикладі кафедри іноземних мов (ІМ) Національного університету "Львівська політехніка" (НУЛП) розглянуто перспективи використання електронних матеріалів відомих платформ онлайн-курсів для викладання мов як додатків до дистанційних курсів (ДК), створених викладами кафедри на базі навчального віртуального середовища Львівської політехніки (ВНС ЛП); описано перші практичні результати використання інноваційних комп'ютерних технологій під час викладання іноземних мов у Львівській політехніці. Матеріалом дослідження є дисертації, наукові статті, матеріали українських і міжнародних науково-практичних конференцій, опубліковані викладачами іноземних мов українських закладів вищої освіти, а також веб-сторінки цих закладів та програмного забезпечення для створення навчальних матеріалів. На підставі проаналізованих матеріалів, частково представлених у відкритих наукових джерелах, виявлено, що для організації комбінованого навчання викладачі кафедр іноземних мов ЗВО, окрім традиційних навчальних матеріалів для денної форми навчання (посібники, словники, аудіо- і відеозаписи та ін.), активно використовують: електронні матеріали, створені за допомогою різних видів інструментальних засобів у вільному доступі; матеріали порталів для вивчення мов; власні дистанційні курси або їх елементи, створені на ВНС своїх навчальних закладів. З початку 2019 р. на кафедрі іноземних мов Львівської політехніки використовуються навчальні матеріали платформ масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) та розроблена методика їх впровадження у навчальний процес. Подальші дослідження будуть стосуватися опису запропонованих нами методик організації комбінованого навчання іноземних мов шляхом введення у навчальний процес матеріалів платформ МВОК під час занять зі студентами денної та заочної форми навчання.
 • Item
  Підвищення ефективності циклічних кодів методами комбінаторної оптимізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-09-23) Різник, В. В.; Скрибайло-Леськів, Д. Ю.; Riznyk, V. V.; Skrybaylo-Leskiv, D. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методи підвищення ефективності циклічних кодів, побудованих на підставі комбінаторних конфігурацій типу "ідеальних кільцевих в'язанок" (ІКВ) за трьома чинниками – коректувальною здатністю, потужністю методу кодування та складністю процедури декодування. В основу методики покладено принцип комбінаторної оптимізації, який ґрунтується на алгебричній теорії впорядкованих цілочислових послідовностей з кільцевою структурою, причому усі числа разом з усіма сумами поруч розміщених чисел вичерпує значення чисел натурального ряду. Запропоновано два теоретично обґрунтовані підходи до підвищення завадостійкості циклічних кодів: впровадженням оптимізованого ІКВ-коду та монолітно-групового. Оптимізований циклічний ІКВ-код вигідно відрізняється від решти кодів цього класу вищою корегувальною здатністю при тій же довжині кодових слів. Оптимізовані ІКВ-коди становлять велику групу циклічних кодів, побудованих на комбінаторній різноманітності математичних моделей з добором відповідного співвідношення між параметрами коду для досягнення його заданих технічних характеристик. Завадостійкі монолітно-групові коди належать до групи самокоректувальних кодів з кільцевою структурою та ймовірнісною оцінкою рівня завадостійкості. Ця властивість дає змогу за мажоритарним принципом миттєво виявляти певну частину, або усі хибні символи у кодовому слові. Здійснено математичні розрахунки для обчислення оптимізованих співвідношень між параметрами циклічних ІКВ-кодів, за яких вони досягають максимальної коректувальної спроможності. Розглянуто і проаналізовано алгоритм побудови та збільшення потужності методів кодування оптимізованих завадостійких ІКВ-кодів. Наведено конкретні приклади підвищення ефективності циклічних кодів методами комбінаторної оптимізації з відповідними розрахунками і таблицями. Проведено порівняльний аналіз ІКВ-кодів з кодами Голея та Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ) за коректувальною здатністю, потужністю методу кодування та обчислювальною складністю процедур декодування. З'ясовано переваги та недоліки циклічних і кільцевих монолітно-групових ІКВ-кодів порівняно з класичними аналогами. Окреслено перспективи використання результатів дослідження в задачах інформаційно-комунікаційних технологій.