Логістика. – 2014. – №811

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обгрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 811 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 456 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Зміст до Вісника «Логістика» № 811
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Логістика» № 811
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимишин, Л. Я.
  Досліджено ринок органічної продукції та виявлено тенденцію щодо його зростання. Ідентифіковано напрями розвитку ринку органічної споживчої продукції в Україні. Доведено доцільність упровадження програм розвитку ринку органічної продукції та створення нових коротких ланцюгів поставок на місцевому і регіональному ринках збуту не тільки органічної продукції, але й традиційної продукції споживання на місцевих ринках. The organic market is studied and a trend of its growing is showed. Areas of development of the organic consumer products in Ukraine is identified. The expediency of implementation of programs of market development of organic products and creating new short supply chains for local and regional markets not only organic products but also traditional products consumption in local markets.
 • Item
  Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Фалович, В. А.
  Ідентифікована тенденція переходу від утримування виробником власних складів до централізованого складування товарів на засадах аутсорсингу. Це пов'язано з тим, що централізовані склади створюють кращі умови для управління запасами та пришвидшують забезпечення доступності товарів клієнту, дають змогу втілювати у діяльність концепцію lean management. Досліджено рішення та механізми підвищення рівня адекватності ланцюга поставок ланцюгу вартості за допомогою складської сфери діяльності. Ідентифікована доцільність упровадження системи SMA (Supplier Managed Availability) в умовах оптимізації складських процесів згідно з концепцією Lean. Виявлено, що довгострокова партнерська співпраця з великими дистрибуційними центрами дозволяє підприємству отримати оптимальний ланцюг вартості, який одночасно допоможе досягти бажаних параметрів результативності ланцюга поставок. Identified trend of transition from manufacturer retention own warehouses to centralized storage of goods on the basis of outsourcing, due to the fact that centralized warehouses create better conditions for quicker and inventory management to ensure the availability of goods the customer, can further the activities of the concept of lean management. The solutions and mechanisms for raising the adequacy of supply chain value chain using storage areas of activity are researched. The feasibility of the introduction of SMA (Supplier Managed Availability) in terms of optimizing warehouse processes according to the concept of Lean is identified. Long-term partner with a large distribution center allows the company to get optimal value chain, which also will help to achieve the desired performance parameters of the supply chain was found.
 • Item
  Особливості реалізації логістичної концепції функціонування автосервісного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Юськів, Б. М.; Юськів, В. М.
  Розглянуто актуальні проблеми розвитку автосервісних підприємств в Україні. Показано, що умовою їхнього ефективного функціонування на ринку автосервісних послуг є застосування логістичного підходу. Логістична концепція полягає в необхідності поєднання задоволення попиту на послуги автосервісу з фінансово-виробничими потребами самого підприємства. Важлива роль у реалізації логістичного підходу відводиться його інформаційно-аналітичному забезпеченню. The article deals with modern trends in Ukrainian auto service centers’ development. It is proved that the logistic approach is the main factor of profitable auto service business. The logistics concept merges the auto service needs with financial and production needs of the auto service center itself. Information and analytical approach plays one of the main roles in the logistics.
 • Item
  Оцінювання стану кон’юнктури фінансового ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шкварчук, Л. О.
  Досліджено особливості формування попиту на фінансові інструменти та пропозиції. Виділено характер збалансованості фінансового ринку. Оцінено зв'язок між попитом, пропозицією та ціною фінансових інструментів. Сформовано прогноз розвитку кон’юнктурних характеристик фінансового ринку України. The features of demand and supply forming on financial instruments are investigated. Character of financial market balanc is distinguished. Connection is appraised between demand, supply and cost of financial instruments. The prognosis of development the conjuncture descriptions of financial market of Ukraine is formed.
 • Item
  Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шкварчук, Л. О.; Цікайло, М. А.
  Досліджено роль та місце кредитних спілок у структурі фінансового ринку України. Встановлено основні тенденції, стан та особливості розвитку цих суб’єктів ринку фінансових послуг. Визначено базові характеристики діяльності кредитних спілок в Україні. Наведено основні заходи, реалізація яких сприятиме підвищенню результативності діяльності кредитних спілок. In the article a role and place of credit unions are investigational in the structure of financial market of Ukraine. Basic tendencies, state and features of development of these subjects of market of financial services, are set. Base descriptions of activity of credit unions are certain in Ukraine. Basic measures over, realization of that will assist the increase of effectiveness of activity of credit unions, are brought.
 • Item
  Маркетингові дослідження специфіки діяльності надавачів послуг експрес-доставки вантажів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шандрівська, О. Є.; Кузяк, В. В.; Кошкалда, А. О.
  Проведено дослідження політики послугонадавачів експрес-доставки вантажів. Здійснене структурування асортименту послуг з експрес-доставки вантажів за ознаками (формою організації доставки вантажу (кур'єрська доставка, “від дверей до дверей”, “від дверей на склад, “зі складу до дверей”, “зі складу на склад”, “двері – аеропорт”); часовим параметром (доставка в той самий день, доставка до певного часу, доставка до певного дня); специфікою вантажу, видом транспорту, географічною ознакою (міжнародні, внутрішні); тарифами на перевезення залежно від параметрів вантажу; специфікою вантажу. Виділено додаткові послуги (зберігання, упакування, страхування, переадресація, інформаційне забезпечення тощо). Виділено особливості логістичної діяльності послугонадавачів, недоліки в галузі обслуговування та тарифної політики послугонадавачів експрес-доставки вантажів. Research policy of the service providers express freight. Realized structured range of services for express delivery of goods on the basis of (a form of cargo delivery (courier delivery “door to door”, “door to the warehouse”,“warehouse to door”, “warehouse to warehouse”, “door – airport”); the time parameters (same day delivery, delivery to a specific time, delivery by a certain day), the specificity of cargo, views transport, geography (international, domestic); freight rates depending on the size of the cargo, the specifics of the goods and been selected additional services (storage, packaging, insurance, forwarding, information provision, etc). Highlighted features of logistics activities of the service providers, deficiencies in service and tariff policy of the service providers express freight.
 • Item
  Перепроектування логістичних бізнес-процесів у ланцюгах поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чухрай, Н. І.; Матвій, С. І.
  Розглянуто основні аспекти перепроектування логістичних бізнес-процесів вітчизняних підприємств, досліджено умови, які його забезпечують. Проаналізовано результати перепроектування бізнес-процесів підприємствами та визначено основні позитиви від цього процесу для підприємства. Запропоновано алгоритм перепроектування логістичних бізнес-процесів підприємства та з'ясовано особливості перепроектування бізнес-процесу в ланцюгу поставок. The key aspects of redesigning logistics business-processes of domestic enterprises are considered, the conditions that ensure its. The results of the implementation of redesigning of business-processes of enterprises are analyzed and the main positive aspects of this process that the company receives are defined. The algorithm redesigning of logistics businessprocesses and enterprise features found redesign of business processes in the supply chain.
 • Item
  Planowanie działalności marketingowej w średnich i dużych polskich przedsiębiorstwach (wyniki badania)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Hadrian, P.
  Проаналізовано рівні планування у системі управління середніх і великих підприємств, і відповідність їм маркетингових планів. Досліджено планування розвитку підприємства та маркетингової діяльності. Визначено фактори, що визначають рівні та форми планування розвитку підприємства та маркетингової діяльності. Охарактеризовано найважливіші характеристики, що впливають на формування і характер маркетингових планів. Представлено співвідношення між різними видами планування маркетингової діяльності підприємств. Обґрунтовано найважливіші характеристики, що впливають на маркетингове планування на різних рівнях у системі управління підприємством. W ramach przeprowadzonych badań starano się rozpoznać poziomy planowania w systemie zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem, i usytuowanie na nich planów marketingowych. Zbadano planowanie rozwoju przedwsiębiorstwa i działań marketingowych, uwarunkowania poziomów i form planowanie rozwoju przedwsiębiorstwa oraz działań marketingowych.
 • Item
  Чинники маркетингового ціноутворення на туристичному ринку України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Суслова, Т. О.
  Досліджено динаміку зовнішніх чинників, що формують середовище для маркетингового ціноутворення на туристичному ринку України. Наведено аналіз економічної ситуації, податкової системи України та зарубіжних країн, темпів інфляції, реальних доходів населення. Виявлено тенденції у конкурентній ситуації на ринку туристичних послуг України, а також у динаміці цін на послуги суміжників / партнерів. The dynamics of the external factors that shape the environment for the marketing of pricing in the tourist market of Ukraine. The analysis of the economic situation, the tax system of Ukraine and foreign countries, the rate of inflation, real incomes. Trends identified in the competitive situation on the market of tourist services in Ukraine, as well as the dynamics of prices for services of subcontractors / partners.
 • Item
  Методичні підходи до формування інформаційного забезпечення моніторингу реалізації інноваційних проектів у межах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стояновський, А. Р.
  Однією з передумов для формування інформаційного забезпечення системи моніторингу діяльності інноваційних структур та їхніх учасників (виконавців інноваційних проектів) є встановлення зв’язку між вхідними ресурсами та вихідними результатами інноваційної діяльності в їх межах. Саме тому в статті з використанням методу кореляційно-регресійного моделювання встановлено зв’язок між структурою кошторисної вартості інноваційних проектів (ІП) та основними фінансово-економічними показниками в ході їх реалізації. Також у роботі запропоновано економіко-математичну модель розрахунку прибутку, накопиченого за період реалізації інноваційних проектів, на основі структури їхньої кошторисної вартості. Increasing the effectiveness of innovatory projects selection at the stage of their consideration and expertise is one of the main pledges of innovative infrastructure and national innovative system successful operation. The statistics of innovatory activity implementation, in particular, within the framework of innovative structures activities show that not every innovative project, which has been accepted for realization, gives desired economical social effect. That is why it is necessary the accuracy of input and output indicators planned and calculated by innovative projects initiators should be checked. First of all, it has been done through the comparison of input recourses and output results structure. This work was implemented by the experts participated in the competitive commissions concerned with the examination and selection of innovative projects mentioned above. A considerable attention was paid to the questions of innovations preparation for implementation and evaluation of the investments effectiveness directed to innovative projects realization. The most popular in these directions are the works of N. Alexandrova, O. Amosha, L. Antonyuk, N. Chuhray, L. Fedulova, V. Heyets, A. Hrechan, A. Hrynyov, N. Krasnokutska, O. Kusmin, O. Lapko, P. Pererva, Y. Shumpeter, V. Solovyov, O. Vasylenko, V. Verba, I. Volkov, S. Yahudin and others. However, there exist some elements, of innovative activity effectiveness evaluating from the point of view of input recourses and output results comparison, which have to be considered in details. It causes the investigation having been carried on, that is aimed to define the correlation between the indicators of innovative projects estimated cost and financial results obtained while the realization in the form of economical mathematical model. In order to explain the interaction effect of indicators of estimated cost of innovative projects to the main financial economical results of their activity there was used the correlation regression modeling method in the article, by the results of which there was established the interconnection between the structure of estimated cost of innovative projects and financial results of innovative enterprises activities by their realization in the form of economical mathematical model and it was got the mathematical expression of profit calculation for implementation period of innovative projects, derived from the structure of their estimated cost. The usage of this model as a target function lets check (at the stage of expertise and selection of the projects) accuracy of calculation of planned (reference) input and output rates of innovative enterprises activities by realization of innovative project and evaluate advisability of realization of this innovative project as a part of specific innovative structure. This model will give an opportunity to the initiators of realization of the innovative project to present an economical reasoning of advisability of its realization from the point of view of structure formation accuracy of project estimated cost and to the senior government of innovative structure -- to define the advisability of the project realization as a part of preferential treatment of innovative activity of this innovative structure and about an opportunity of getting target state support.
 • Item
  New phenomena in the XXI century consumption and their marketing implications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Sobczyk, G.
  Проаналізовано зміни у споживчих перевагах та споживчій поведінці, які спостерігаються у ХХІ ст. як результат специфічних економічних, соціальних та культурних передумов. До особливостей споживання, що виникають у контексті глобалізації ринків та економіки, загалом зараховують зміну структури споживання, споживчий гедонізм, екологізацію споживання, етичність та сталість споживання, зниження споживання тощо. Досліджено тренди щодо екоспоживання та принципи сталого споживання, які охоплюють екологічні, економічні, соціальні, психологічні та просторові напрями. Запропоновано перспективи досліджень споживчих мегатрендів. The article brings forth a presentation of the changes in consumption patterns and consumer behaviour that have been taking place in the twenty-first century as a result of specific economic, social and cultural conditioning. The already identified consumption developments occurring in the context of the globalisation of economies and markets include the following: transformation in the structure of consumption itself, consumption hedonism, the greening of consumption, ethical and sustainable consumption, deconsumption and other trends.
 • Item
  Побудова мотиваційного механізму управління трудовим потенціалом підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Скурська, В. А.
  Запропоновано послідовність побудови мотиваційного механізму управління трудовим потенціалом підприємства, що ґрунтується на поступовому формуванні теоретичного, інструментального, інформаційного та організаційного блоків. Визначено мету мотиваційного механізму управління трудовим потенціалом підприємства та виділено вимоги до його формування. Розроблено порядок коригування мотиваційної політики на основі оцінювання трудового потенціалу підприємства. In the article the build sequence motivational mechanism for the management of labour potential of the enterprise, based on the gradual formation of theoretical, instrumental, informational and organizational units. Defines the goals of motivational mechanism for the management of labour potential of the company and allocated requirements for its formation. A procedure for correcting motivational policy based on the assessment of the employment potential of the enterprise.
 • Item
  Information risks of logistics systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Skitsko, V. I.
  Використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій в логістичних системах, а також навмисні чи випадкові дії людей можуть зумовити виникнення низки інформаційних ризиків. У роботі розкрито сутність інформаційних ризиків логістичних систем. Запропоновано бачення автора щодо визначення поняття інформаційних ризиків логістичних систем, їх об’єкта, суб’єкта, джерел, а також класифікації. Проаналізовано різні підходи щодо управління та моделювання таких ризиків та окреслено подальші напрями досліджень. The use of new information and communication technologies in logistics systems and intentional or random actions of people can lead to occurrence of information risks. In this paper, the essence of information risks logistics systems is revealed. The paper presents the author's vision of the definition of information risks in logistics systems, their objects, subjects, sources and classification. Existing approaches to modelling and control of such risks was performed. Outlines, future directions of research were put forward.
 • Item
  Ograniczenia budowania silnej marki
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Howaniec, H.; Waszkielewicz, W.
  Розкрито проблеми цінності бренда й обмеження у побудові сильного бренда на прикладі пивоварень Польщі. Викладені результати досліджень описують труднощі фірм залежно від їхніх характеристик. Подано концепцію вартості бренда та обмеження для побудови сильного бренда в Польщі, з якими стикаються підприємства пивоварної промисловості. Основою для аналізу стали результати опитувань, проведених серед компаній пивоварної галузі Польщі. Обмеження, які ускладнюють побудову сильного бренда цими підприємствами, насамперед такі: відсутність коштів для рекламної діяльності, сильні позиції окремих брендів, що унеможливлюють зайняття позицій рештою, і погана якість пропонованих продуктів. Artykuł przedstawia zagadnienie wartości marki i ograniczeń w jej budowaniu wskazywane przez przedsiębiorstwa sektora piwowarskiego w Polsce. Prezentowane wyniki badań ankietowych przedstawiają rodzaj dostrzeganych utrudnień w zależności od cech opisujących te przedsiębiorstwa.
 • Item
  Оцінювання характеристик ринку продукції автомобілебудування в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Семирак, О. С.
  Виділено основні характеристики та фактори розвитку автомобільного ринку в Україні. Проаналізовано попит на продукцію легкового автомобілебудування на основі АВС-аналізу, попит на вантажні автомобілі та автобуси. Визначено головні чинники зовнішнього середовища автомобілебудування на основі PEST-аналізу, визначено слабкі та сильні сторони, а також оцінено можливості та загрози автомобілебудівної галузі в Україні за допомогою формування розширеної матриці SWOT-аналізу. Наведено особливості кожного із ринків продукції. Сформульовано перспективи подальших досліджень щодо покращення процесу регулювання розвитку автомобілебудування в Україні. The article highlights the main features and factors of the automotive market in Ukraine. Analyzes demand for passenger cars based on ABC analysis, analyzes demand for trucks and buses. It identifies the key factors of the environment of the automotive on the base of PESTanalysis, strengths and weaknesses and the opportunities and threats of the automobile industry in Ukraine through the formation of an expanded matrix of SWOT-analysis. Shows main features each product market. It outlines main prospects for further research to improve the regulatory process of automobile industry in Ukraine.
 • Item
  Взаємозв’язок між кризами та ризиками підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Селюченко, Н. Є.; Масюк, В. М.
  Розглянуто трактування понять “криза” та “ризик” різними авторами, систематизовано причини їхнього виникнення на підприємствах. На основі порівняльного аналізу чинників кризи і ризиків обґрунтовано їхню однакову природу. Встановлено, що кризи є результатом реалізації ризикових подій, і що вищий рівень невизначеності, конфліктності та альтернативності у процесі прийняття управлінських рішень, то більший рівень можливих ризиків, а отже, глибшою може бути криза. In this article the interpretation of the terms of “crisis” and “risk” by different authors and systematization of the reasons of their occurrence in the enterprises are investigated. Based on the comparative analysis of risk and the crisis factors it is proved that they are of the same nature. It has been established that the crisis is the outcome of the risk events. Thus, the greater the level of uncertainty, conflict and alternatives in decision-making, the greater the level of risks and, therefore, the deeper crisis may develop.
 • Item
  Забезпечення корисності туристичного продукту через використання складових інформаційної логістики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Самойленко, К. В.
  Досліджено особливості формування та забезпечення корисності туристичного продукту. Розглянуто основні підходи до визначення сутності корисності. Виділено домінантні компоненти споживчої корисності туристичного продукту. Виокремлено споживчі (відчутні та невідчутні) характеристики туристичного продукту. Конкретизовано споживчі характеристики, що відображають домінантні компоненти споживчої цінності туристичного продукту. Досліджено інформаційні потоки, що функціонують на всіх етапах створення туристичного продукту. Наголошено на доцільності використання інструментів інформаційної логістики для формування корисності туристичного продукту. This article explores the features of formation and supply of the tourist product utility. The basic approaches to determine the nature of utility are analyzed. Dominant components to the consumer utility of a tourist product are defined. Consumer (tangible and intangible) characteristics of a tourist product are emphasized. Consumer characteristics that reflect dominant components of the tourist product utility are described. Information flows that function at all stages of tourist product development are studied. The necessary of using information logistics tools to form the tourist product utility is stressed.
 • Item
  Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Савченко, Ю. Т.
  Досліджено основні проблеми розвитку машинобудівної галузі України. Обґрунтовано характерні риси стратегії у контексті її типів. Запропоновано схему прийняття управлінських рішень для формування стратегії розвитку підприємства. Досліджено етапи розроблення стратегії та систематизовано інструменти стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства стосовно їх цільового призначення. Виявлено стратегічні альтернативи позитивного і негативного розвитку підприємства. Виявлено основні об’єкти та основні дії під час безпосередньої реалізації стратегії підприємства. Strategic management executes many tasks of strategic analysis, development, implementation and strategy control of an engineering enterprise in a supply chain. On this basis, it is possible to form status and prospects for the development of the company. Efficiency of strategic management of the company depends on perception adequacy and consideration of different aspects of company`s environment, timely tracing and requirements tendencies forecasting, and determination of one`s place on the market. Main place in strategic management takes strategic planning. The result of the strategic planning is the strategy. Considering problems and tendencies in engineering industry, any company in this industry must take effective managerial decisions in strategic development, to take appropriate place on the market. Main problems of engineering industry development in Ukraine are investigated. The characteristics of strategy are grounded in the context of its types. The chart of administrative decisions for the strategy of company’s development is proposed. Stages of strategy development are investigated and the instruments of strategic analysis of company’s internal and external environment are systematized in relation to its purpose. The strategic alternatives of positive and negative development of enterprise are discovered. Main objects and actions are discovered of direct realization of company’s strategy.