Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2007. – №586

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3170

Вісник Національного університету "Львівська політехніка”

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови загалом, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності. Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відповідальний редактор Ф. С. Бацевич. – 140 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі особливості вербалізації концепта "доля" в українській та англійській мовах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Андрейчук, Н. І.; Мамажанова, І. А.
  Ознайомлення з результатами дослідження концепта ДОЛЯ в українській та англійській мовах, яке здійснювалось з метою виявлення особливостей засобів його вербалізації. Підґрунтям проведеного аналізу об’єкта є твердження, що семантика мовного знака – основне джерело знань про вміст концепта. Аналіз, спрямований на експлікацію семантичної структури мовних одиниць, що вербалізують досліджуваний концепт в українській та англійській мовах, дав можливість порівняти специфіку наших знань та уявлень про долю. The article acquaints with the results of research aimed to discover peculiarities of verbalization of the concept FATE in English and Ukrainian. The analysis is conducted proceeding from the idea that our knowledge of the semantics of the linguistic units representing the concept is the main source of our knowledge about the concept content. The semantic structure of the units verbalizing the concept FATE has been made explicit and thus some national peculiarities of our knowledge of the world have been discovered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості лексико-семантичної репрезентації художнього концепта “пейзаж” (на матеріалі роману “The Invisible Man” Г. Веллса)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пасічник, Г. П.
  Аналізується лексико-стилістичний концепт “пейзаж” в ідіостилі Г. Веллса. Під час дослідження виділено і проаналізовано текстовий концепт “пейзаж”, виявлено його константні і домінантні характеристики, розглянуто традиційні та індивідуально-авторські значення концепту. Матеріал розвідки ілюструє деякі особливості взаємодії концептів. The article deals with the problem of the concept “landscape” in the novel “The Invisible Man” by H. Wells. To conceptualize means to form ideas in one’s mind. The analysis gives the possibility to talk about both the peculiarities of the author’s exception of the environment and about the interaction of these mental domains, that is reflected in the context.
 • Thumbnail Image
  Item
  “Фауст” Й. В. Ґете в контексті ідеї довговічності (Погляд через ретроспекцію наукового слова)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лещук, Т. Й.
  По-новому розглянуто драму Й. В. Ґете “Фауст”, в основу якого покладено аналіз письменницького наукового слова. За його допомогою будується сюжет твору, майстерно відображаються ідеї та художні образи. In this article new analysis of Goethe’s drama “Faust” on the basis of scientific word is considered. By means of scientific term the contents of the drama is constructed , the ideas of intellectualization of the text, and the fungamentals of universal language are formed. Goethe is considered as a great master of a word.
 • Thumbnail Image
  Item
  Когнітивно-комунікативні особливості спонукального дискурсу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Голощук, С. Л.
  Проаналізовано основні трактування спонукання та спонукального дискурсу з точки зору когнітивно-комунікативної парадигми знань. Спонукальний дискурс розглядається як стратегічне утворення, де внутрішні процеси мовленнєвої діяльності впливають на його реалізацію. The article deals with the analysis of modern approaches to the directive discourse. The directive discourse is treated as a strategic organization. Special attention is paid to the influence of intention, ensuring directives between communicators.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Антонюк, Г. Д.
  У пропонованій роботі з точки зору лінгвометодики розглядаються проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Зазначається, що основу вивчення іноземних мов становить спілкування, яке розгладається в площині особистісної взаємодії (інтерактивності). Завдяки інтерактивності сучасний урок іноземної мови можна розглядати як модель міжкультурної комунікації, що в умовах полікультурного простору є важливим і актуальним. This article treats the most urgent problems of foreign language teaching from linguo-ethodological point of view. It focuses on the process of teaching as a personal interaction. Due to its interactional nature a foreign language lesson is regarded as a model of cross-cultural communication, which has a great importance within the polycultural space in modern world.
 • Thumbnail Image
  Item
  Значення невербального спілкування у контексті взаємодії культур
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Байбакова, І. М.
  Розглядається роль невербального спілкування в контексті як вербальної, так і екстра-вербальної культурної комунікації. Визначено і проаналізовано такі параметри невербального спілкування, як пара-мова, кінезис, часова та просторова організація. The role of nonverbal communication in the context of both verbal and extra-verbal cultural interaction is considered in the article. Such parameters of nonverbal communication as paralanguage, kinesis, spatial and time arrangements are being defined and analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості Дмитра Павличка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Карий, І. П.
  Виявлено певні закономірності літературного процесу на матеріалі поетичної творчості видатного українського поета Д. Павличка. Проаналізовано глибинні процеси трансформації, художнього переосмислення народно-етичних образів і сюжетів, в результаті яких вони набувають нового якісного стану, іншої художньо-естетичної значущості. Увагу заакцентовано на виявленні внутрішнього зв’язку фольклору і літературного твору, який відчутний і в самому баченні національної ідеї, в подібності духовних постулатів, в психологічних реакціях та ціннісних критеріях. The author pays attention to discovering some peculiarities of the literary process on the material of poetical creativity of the outstanding Ukrainian poet Dmytro Pavlychko. The deep processes of the transformation, art revaluation of folk-ethical characters and plots, which have eventually acquired a new qualitative status, other art-ethical significance are analyzed. The author focuses his attention on the discovering inner connection between folk and literary work, which is felt in the perception of national idea, in the resemblance of spiritual postulates, in psychological reactions and valua criterions. in psychological reactions and valua criterions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ціну смерти спитай у мертвих (“Салó, або 120 днів Содома”)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Домбровський, Ю. О.
  Аналізується найбільш контроверсійний фільм П. Пазоліні “Салó, або 120 днів Содома”. Показано його місце у фільмографії стрічок, присвячених Другій світовій війні. Досліджено його зв’язок з літературним джерелом – романом маркіза де Сада. Avec son film posthume dans lequel il transposait Sade dans le contexte mussolien de la République de Salo P. P. Pasolini a fait un brulot qui trente ans après nous parle toujours.