Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2020. – Том 2, випуск 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60208

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Т. 2, № 2 . – 256 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 2, № 4)


1
8
19
28
34
44
51
59
67
76
83
91
97
105
115
125
132
141
147
154
164
170
178
185
193
204
212
221
229
237
247

Content (Vol. 2, No 4)


1
8
19
28
34
44
51
59
67
76
83
91
97
105
115
125
132
141
147
154
164
170
178
185
193
204
212
221
229
237
247

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 31
 • Thumbnail Image
  Item
  Інноваційні архітектурні ідеї житла майбутнього (в проектах студентів кафедри дизайну архітектурного середовища)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Джигіль, Юрій; Dzhyhil, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто майже 15-річний досвід виконання дипломних робіт за житловою тематикою студентами-дипломантами кафедри ДАС. Специфіка всіх цих робіт полягає у пріоритетності застосування принципів середовищного проєктування. На характерних прикладах розкрита еволюція тем дипломних проєктів. Показано їхню широку палітру – від проєктів реконструкції окремих старих будинків у м. Львові до проєктних пропозицій для зведення різного роду нових легко збірних будинків та житла контейнерного типу. Футуристичні проєкти представлені океанськими поселеннями та містом майбутнього. Прикарпатськ. Дослідницькі проєкти розроблялись з метою вивчення сучасних тенденцій в проєктуванні житлових утворень і впливу інноваційних технологій на планувальні рішення. Зокрема, це проєкти, в яких розглядались питання захисту житла від транспортного шуму та інші актуальні проблеми, пов’язані зі збереженням природного довкілля. Інноваційні архітектурні ідеї житла майбутнього, які студенти розвивали у цих проєктах, базувалися на поєднані естетичних, технічних і соціальних складових архітектури.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові дерев’яні храми в структурі міських просторів Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Гнідець, Ростислав; Ясінський, Максим; Hnidets, Rostyslav; Yasinskyi, Maksym; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядається роль дерев’яної храмової архітектури в структурі формування міських просторів міста Львова в історичному аспекті. Перелічені деякі приклади давніх дерев’яних храмів Львова (церков і костелів) на його передмістях, і їхня подальша доля у післявоєнний час (40–60-т рр. ХХ ст.). Розглядаються новітні дерев’яні храми Львова, їх роль та значення у формуванні вже існуючих міських просторів забудови.
 • Thumbnail Image
  Item
  Тенденції еволюційного розвитку українського села
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Гнесь, Людмила; Hnes, Ludmyla; Львівський національний аграрний університет; Lviv National Agrarian University
  Репрезентується аналіз виконаних власних натурних і теоретичних досліджень на предмет соціально-економічного й урбаністичного розвитку українського села в ХХІ ст. та пов’язаних з ним трансформацій і диференціацій сельбищних територій і сільської садиби. Пропонується систематизація з 5-ти типів сільських поселень і садиб за домінуючими функціональними ознаками на основі двох складових: сільсько-ландшафтного та сільськогосподарського профілю діяльності мешканців села.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми і пропозиції модернізації навчально-оздоровчого табору “Політехнік-3” Національного університету “Львівська політехніка” в с. Коблеве Миколаївської області»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Гнесь, Ігор; Соловій, Любов; Бродський, Микола; Hnes, Ihor; Solovii, Lyubov; Brodskyi, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглядаються актуальні питання соціологічного дослідження відпочиваючих навчально-оздоровчого табору “Політехнік-3” Національний університет “Львівська політехніка” в с. Коблево Миколаївської області, з метою покращення рівня його рентабельності, та виявлення найбільш актуальних питань і проблем табору. Систематизуються та узагальнюються основні найважливіші питання, які утворилися за період експлуатації бази.
 • Thumbnail Image
  Item
  Житлова політика великих міст. Урбаністично-просторовий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Габрель, Микола; Habrel, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано підходи до формування житлової політики як узгодження дій і рішень у просторовій організації та розвитку міст, підтверджена необхідність системних заходів зусиллями держави, місцевих органів, громадян та інвесторів. Запропонована модель просторових узгоджень, яка базується на моделі простору (людина – умови – функції –геометрія – час) і може служити методичним інструментом при обґрунтуванні як житлової політики в цілому, так і конкретних проектів з житлового будівництва в містах
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Ватаманюк, Наталія; Vatamaniuk, Nataliia; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  В статті розглянуто та проаналізовано методи, які були використані при проведенні архітектурних обстежень внутрішньоквартальних просторів центральної частини міста Чернівці (загальною площею 244,85 га), яка входить в буферну зону об’єкта ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). Описано процес і структуру досліджень, охарактеризовано традиційні і сучасні методи з використанням цифрових технологій у навчальних дисциплінах кафедри містобудування та урбаністики, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 • Thumbnail Image
  Item
  Історичний спосіб дії та сучасні процеси ревіталізації давніх міст Японії (на прикладі Хагі, Ономічі та Омі Хачіман)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Шевцова, Галина; Лінда, Світлана; Shevtsova, Halina; Linda, Svitlana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто сучасні процеси і креативні стратегії ревіталізації давніх міст Японії: Хагі, Ономічі та Омі Хачіман. На цих прикладах виявлено пряму залежність між історичною моделлю управління і сучасною рушійною силою ревіталізації, кожного з міст, що дозволяє говорити про існування феномену їх сталого історичного способу дії, який зберігається і зараз.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Ф. Кізлер та пошуки шляхів творенням простору в архітектурі ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Богданова, Юлія; Bohdanova, Yuliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядаються зміни в парадигмі творення і розуміння мистецтва та архітектури у ХХ столітті, а також шлях становлення видатного філософа, архітектора та дизайнера Фрідріха (Фредеріка) Кізлера та його вплив на просторові експерименти.
 • Thumbnail Image
  Item
  Типи сільських поселень агрорекреаційного спрямування та прийоми архітектурно-планувальної організації їх рекреаційного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-01) Чижевська, Лідія; Chyzhevska, Lydia; Київський національний університет будівництва та архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  У статті висвітлюються питання типології сільських поселень агрорекреаційного спрямування та основних прийомів їх архітектурно-планувальної організації. В результаті проведених досліджень та узагальнень запроектовано типи поселень з туристично-рекреаційними функціями: “курортні селища” – центри об’єднаних територіальних громад з фснуючими природно-лікувальними ресурсами та закладами довготривалого відпочинку і лікування в якості містобудівної основи; “рекреаційні села” – поселення, основною функцією є забезпечення довготривалого відпочинку населення; “агрорекреаційні села” – поселення, які поєднують функції виробництва агропромислової продукції і забезпечення різнострокового відпочинку рекреантів; “туристичні поселення” – села, які в силу природних та імміграційних процесів залишились без населення і на сьогодні використовуються для розміщення туристів; “туристичний притулок” – окремі житлові групи, які використовуються для нетривалого перебування і вирізняються мінімальними рівнями комфорту. Запропоновано прийоми архітектурно-планувальної організації сільських поселень класифікувати у відповідності типів поселень з агрорекреаційними функціями, базуючись на застосуванні принципу непереривності та органічного поєднання планувальних структур курортно-рекреаційних об’єктів та комплексів, житлово-рекреаційних об’єктів з одного боку, та інших структурних елементів населених пунктів – з іншого. До конкретних прийомів віднесено: екстраполяція (розвиток з подовженням) планувальної структури забудови поселень в бік основних ландшафтних принад місцевості, утворення нових вулиць на територіях, як називають, городних дорізків, формування окремих громадських просторів в якості підцентрів обслуговування, набережних та прогулянкових еспланад.