Mathematical Modeling And Computing. – 2021. – Vol. 8, No. 4

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60431

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України. Виходить двічі на рік з 2014 року.

Mathematical Modeling and Сomputing : [the scientific-technical journal] / Lviv Politechnic National University, Centre of mathematical Modeling of IAPMM hamed after Ya. S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv, 2021. – Volume 8, number 4. – 288 p. : il.

Зміст


573
584
601
616
627
638
646
658
665
678
691
705
716
726
736
747
761
770
783
797
807
821
830
842
855

Content (Vol. 8, No 4)


573
584
601
616
627
638
646
658
665
678
691
705
716
726
736
747
761
770
783
797
807
821
830
842
855

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Hemivariational inverse problem for contact problem with locking materials
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Фаіз, Е.; Баіз, О.; Бенаісса, Х.; Ель Мутавакіль, Д.; Faiz, Z.; Baiz, O.; Benaissa, H.; El Moutawakil, D.; Університет Султана Мулая Слімана; Університет Ібн Зора; Sultan Moulay Slimane University; Ibn Zohr University
  Метою цієї роботи є дослідження оберненої задачі для моделі фрикційного контакту запірного матеріалу. Деформівне тіло складається з електроеластичних запірних матеріалів. Характер запирання робить розв’язок належним до опуклої множини, контакт подається у вигляді багатозначної нормальної відповідності, а тертя описуються субградієнтом локального відображення Ліпшица. Розроблено варіаційне формулювання моделі, поєднуючи дві геміваріаційні нерівності у пов’язану систему. Існування та єдиність розв’язку демонструються на основі нещодавніх висновків теорії геміваріаційних нерівностей та аргументу з фіксованою точкою. Далі подано результат неперервної залежності, а потім встановено існування розв’язку оберненої задачі для задачі тертя контакту з п’єзоелектричним запірним матеріалом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Forced convection of laminar gaseous slip flow near a stagnation point with viscous dissipation and pressure work
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Ессагір, Е.; Хаддоут, Ю.; Зайдан, М.; Убарра, А.; Лагжомрі, Дж.; Essaghir, E.; Haddout, Y.; Zaydan, M.; Oubarra, A.; Lahjomri, J.; Університет Хасана II Касабланки; Університет Ібн Зора; Hassan II University of Casablanca; Ibn Zohr University
  Досліджено проблему вимушеної конвекції ламінарного квазінестисливого граничного шару для потоку зі застійним ковзанням за відносно низького числа Маха, враховуючи одночасно ефекти в’язкої дисипації та роботи тиску. Система зв’язаних диференціальних рівнянь у частинних похідних спочатку була перетворена в систему зв’язаних звичайних диференціальних рівнянь за допомогою відповідних перетворень, яка потім була розв’язана за допомогою методу Рунге–Кутта–Фельберга четвертого-п’ятого порядку. Отриманий тут розв’язок набагато краще підходить для формулювання та опису непостійних властивостей хімічно реагуючих потоків, що виникають на практиці, з урахуванням граничних умов ковзання на межі поділу “газ–стінка”. Вплив числа Екерта та параметра ковзання на характеристики теплопередачі представлені графічно та обговорені. Чисельні результати показують, що робота тиску та в’язке розсіювання відіграють значну роль у теплопередачі і за будь-яких обставин не можна ними нехтувати для потоків розрідженого газу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Image retrieval using Nash equilibrium and Kalai–Smorodinsky solution
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Елмомен, С.; Мусаїд, Н.; Абулайч, Р.; Elmoumen, S.; Moussaid, N.; Aboulaich, R.; Університет Хасана II Касабланки; Університет Мохаммеда V; Hassan II University of Casablanca; Mohammed V University
  У статті запропоновано нове формулювання ігор Неша для розв’язання загальних багатоцільових задач оптимізації. Мета цього підходу — розділити змінні оптимізації, що дозволить чисельно визначати стратегії між двома гравцями. Перший гравець мінімізує вартість своєї функції, використовуючи змінні першої таблиці P, а другий гравець — з другої таблиці Q. Оригінальність цієї роботи полягає, по-перше, в системі побудови двох таблиць розподілу, які приводять до рівноваги Неша на фронті Парето. По-друге, знайдено розв’язок рівноваги Неша, який співпадає з розв’язком Калаі–Смородинського. Для цього запропоновано та успішно випробувано два алгоритми, які обчислюють P, Q та пов’язану з ними рівновагу Неша, використовуючи деяке розширення підходу нормального перетину границь. Після цього запропоновано, щоб пошукова система шукала подібні зображення до заданого зображення на основі декількох представлень зображень з використанням функцій кольору, текстури та форми.
 • Thumbnail Image
  Item
  Use of Data Mining in the prediction of risk factors of Type 2 diabetes mellitus in Gulf countries
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Бутаеб, В.; Бадауї, М.; Аль Алі, Х.; Бутаеб, А.; Ламлілі, М.; Boutayeb, W.; Badaoui, M.; Al Ali, H.; Boutayeb, A.; Lamlili, M.; Університет Мохаммеда Першого; Еміратський авіаційний університет; University Mohammed First; Emirates Aviation University
  Поширеність діабету в країнах Перської затоки значно зростає через різні фактори ризику, такі як: ожиріння, нездорове харчування, фізична бездіяльність та куріння. Метою цього дослідження є використання засобів добування даних та інтелектуального аналізу даних для визначення різних факторів ризику розвитку цукрового діабету другого типу (ЦД2) у країнах Перської затоки на основі бази даних Gulf COAST.
 • Thumbnail Image
  Item
  Weak and strong stabilization for time-delay semi-linear systems governed by constrained feedback control
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Бенсліман, Й.; Дельбоу, А.; Ель Амрі, Г.; Benslimane, Y.; Delbouh, A.; El Amri, H.; Університет Хасана II Касабланки; Hassan II University of Casablanca
  У цій роботі розглядається питання слабкої та сильної стабілізації розподілених напівлінійних систем із часовою затримкою з використанням керування з обмеженим зворотним зв’язком. Результати для напівлінійних систем без запізнювання узагальнені для випадків сильної та слабкої стабілізації. Розглянуто ілюстративні приклади застосування методу до гіперболічних та параболічних рівнянь.
 • Thumbnail Image
  Item
  Robust multi-objective optimization for solving the RFID network planning problem
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) С. Аіт Лгадж Ламін; Рагіб, А.; Б. Абоу Ель Маджд; S. Ait Lhadj Lamin; Raghib, A.; B. Abou El Majd; Університет Мохаммеда V в Рабаті; Mohammed V University in Rabat
  Радіочастотна ідентифікація (РЧІ) — це нова технологія, що використовується для ідентифікації та в дстеження об’єктів або людей за допомогою радіочастотних хвиль з метою полегшення автоматизованого відстеження та збору даних. Система РЧІ складається з електронної бирки, прикріпленої до об’єкта, зчитувачів та програмного забезпечення. У найновіших реальних додатках, заснованих на технології РЧІ, розташування зчитувачів стало центральним питанням планування мережі РЧІ за рахунок оптимізації кількох цілей, таких як охоплення бирок, кількість зчитувачів та завад читачів/тегів. На практиці на систему впливають невизначеність та неконтрольовані параметри навколишнього середовища. Тому оптимальне розв’язування задачі планування мережі РЧІ можна значно звузити за рахунок неконтрольованих змін деяких параметрах, таких як передавана потужність зчитувача. У цій роботі пропонується надійний підхід багатоцільової оптимізації для вирішення задачі розміщення зчитувачів РЧІ. Таким чином, досягнено надійних оптимальних рішень, нечутливих до невизначеностей параметрів оптимізації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mathematical modeling of wave propagation in viscoelastic media with the fractional Zener model
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Аіт Ічоу, М.; Ель Амрі, Х.; Ецціані, А.; Ait Ichou, M.; El Amri, H.; Ezziani, A.; Університет Хасана II Касабланки; Hassan II University of Casablanca
  У цій роботі розглянута задача математичого моделювання поширення хвилі в дисипативних середовищах. Розглянуто узагальнену дробову модель Зенера вимірності d (d = 1, 2, 3). Ця робота присвячена математичному аналізу такої моделі, а саме: існування та єдиність сильного та слабкого розв’язку та загасання енергії, що забезпечує розсіювання хвиль. Також подаються апріорні оцінки розв’язків, що допомагають показати існування слабкого розв’язку.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Passivity analysis of multiple time-varying time delayed complex variable neural networks in finite-time
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Джаянті, Н.; Сантакумарі, Р.; Jayanthi, N.; Santhakumari, R.; Державний коледж мистецтв; Коледж мистецтв та науки імені Шрі Рамакрішни; Government Arts College, Coimbatore; Sri Ramakrishna College of Arts and Science
  У статті досліджується проблема скінченно-часової пасивності для комплекснозмінних нейронних мереж (КЗНМ) з декількома нестаціонарними затримками. Спочатку подано визначення, які стосуються скінченно-часових пасивностей КЗНМ; тоді відповідні керуючі входи реалізовані з метою гарантії скінченно-часової пасивності класу КНЗМ. Одночасно деякі достатні умови лінійних матричних нерівностей виведені з використанням теорії нерівностей та теорії стійкості Ляпунова. Нарешті, подано чисельний приклад для ілюстрації корисності отриманих теоретичних результатів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mathematical modeling of convection drying process of wood taking into account the boundary of phase transitions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Соколовський, Я. І.; Борецька, І. Б.; Гайвась, Б. І.; Крошний, І. М.; Нечепуренко, А. В.; Sokolovskyy, Ya. I.; Boretska, I. B.; Gayvas, B. I.; Kroshnyy, I. M.; Nechepurenko, A. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Нац ональний л сотехн чний ун верситет України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Lviv Polytechnic National University; Ukrainian National Forestry University; Ya. S. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
  У роботі розглядається побудова та впровадження математичних моделей неізотермічного вологоперенесення під час сушінні анізотропних капілярно-пористих матеріалів, зокрема деревини, з врахуванням руху зони випаровування для нестаціонарних режимів сушіння, а також розроблення ефективних аналітичних та числових методів їх реалізації. Розроблено аналітико-числовий метод визначення неізотермічного вологоперенесення для нестаціонарних режимів процесу сушіння з урахуванням динаміки зміни границі фазового переходу. Встановлено розрахункові співвідношення для визначення температури фазового переходу з урахуванням градієнтів перенесення та часу, для якого відносна насиченість досягає границь фазового переходу.