Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2020). – 2020 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2019

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі соціальних комунікацій, інформаційної діяльності, консолідації інформації, документознавства, електронного урядування, прикладної психології та лінгвістики. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2020, 21–22 травня 2020 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електронний оптичний диск. – Паралельний титульний аркуш англійською.

Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції

Зміст


1
9
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В INTERNET ТА WORLD WIDE WEB
3.
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВИ
28.
63
64
66
68
БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА ТА МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
32.
70
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
44.
93
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
55.
114
115
117
119
121
123
ЛІНГВІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
61.
125
126
128
130
132
134
136
ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КОМПОНЕНТИ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
68.
138
139
141
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
71.
143
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ
92.
184
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

Content


1
9
INFORMATSIINI TA KOMUNIKATSIINI TEKHNOLOHII V INTERNET TA WORLD WIDE WEB
3.
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
BEZPEKA INFORMATSIINOHO PROSTORU DERZHAVY
28.
63
64
66
68
BIBLIOTECHNA, ARKHIVNA TA MUZEINA DIIALNIST V UMOVAKH ROZVYTKU INFORMATSIINOHO SUSPILSTVA
32.
70
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
DOKUMENTOZNAVSTVO TA INFORMATSIINA DIIALNIST U SYSTEMI SUCHASNYKH NAUKOVYKH DOSLIDZHEN
44.
93
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
ELEKTRONNA DEMOKRATIIA TA ELEKTRONNE URIADUVANNIA
55.
114
115
117
119
121
123
LINHVISTYCHNI TEKHNOLOHII INFORMATSIINOI DIIALNOSTI
61.
125
126
128
130
132
134
136
PSYKHOLOHICHNA TA PEDAHOHICHNA KOMPONENTY DOKUMENTNO-INFORMATSIINOI DIIALNOSTI
68.
138
139
141
SOTSIALNI KOMUNIKATSII
71.
143
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
TEKHNOLOHII INFORMATSIINOHO MENEDZHMENTU TA INTELEKTUALNOHO OPRATSIUVANNIA DANYKH
92.
184
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 103